Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 december 2003
gepubliceerd op 18 februari 2004

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 267,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031056
pub.
18/02/2004
prom.
18/12/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2003. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 267,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer zoals gewijzigd door de ordonnanties van 27 april 1995 en 29 maart 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 mei 1995 tot regeling van de administratieve en geldelijke situatie van de contractuelen van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de beslissingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 1998 en 24 september 1998, houdende goedkeuring van een « kader » van 88 contractuele betrekkingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 november 1999 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 4 contractuele personeelsleden in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften voor de uitvoering van preventieve inspectiecampagnes et voor de tenuitvoerlegging van de Europese richtlijn IPCC en het samenwerkingsakkoord SEVESO II;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 2000 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 1,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor de bodemsanering van tankstations;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 mei 2000 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 31 contractuele personeelsleden in dienst te nemen;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2000 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 3 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor de dienst « Energie »;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2000 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor de inwerkingtreding van het « geluidsplan » 2000-2005 met betrekking tot de strijd tegen het stadsgeluid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2000 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor het dagelijks beheer van en het toezicht op de rivieren van de categorie 2 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 februari 2001 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 3 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor de snelle zuivering van de Brusselse zwembaden;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 april 2001 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 12 contractuele personeelsleden in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften voor de bijwerking van het gegevensbestand vergunningen en de tenuitvoerlegging van de Europese richtlijn VOS (vluchtige organische stoffen) en voor de P.C.B.-actie en de garagesector;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2002 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 7 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor het departement « Energie »;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2002 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor de ophaling van afval uit de vuilnisbakken van de Brusselse gewestelijke parken en de reiniging van de nabije omgeving van die vuilnisbakken;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juni 2002 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 2 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor de functie van parkwachter-animator in het Dauwpark te Anderlecht;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 tot invoering van een terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of verwijdering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 4,5 voltijdse eenheden van niveau A in dienst te nemen;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 september 2002 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 1 contractueel personeelslid in dienst te nemen voor de coördinatie van het project ter bestrijding van de binnenluchtvervuiling;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2002 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 5,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor het in beheer nemen van de Tuinen van de Terkamerenabdij;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2002 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 6 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor het plan 2002-2010 voor verbetering van de luchtkwaliteit en voor bestrijding van de broeikasgassen;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 8 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor het beheersplan van het Zoniënwoud;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 1 contractueel personeelslid in dienst te nemen voor het ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een nationaal klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2003 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 6 contractuele personeelsleden in dienst te nemen in het kader van het rekruteringsplan 2003;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 2003 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 6 personeelsleden aan te werven of te rekruteren (contractueel of statutair) in het kader van het rekruteringsplan 2003;

Overwegende dat het noodzakelijk is personeelsleden in dienst te nemen of te houden teneinde de goede werking van het Brussels Instituut voor Milieubeheer te verzekeren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op de instemming van de Minister van Financiën;

Gelet op de instemming van de Minister van Openbaar Ambt;

Op voorstel van de Minister van Leefmilieu en Waterbeleid, Besluit :

Artikel 1.Het Brussels Instituut voor Milieubeheer wordt ertoe gemachtigd 267,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke taken.

Art. 2.Deze 267,5 personeelsleden worden verdeeld als volgt : personeel van niveau A : 88,5 personeel van niveau B : 20,5 personeel van niveau C : 28,5 personeel van niveau D : 18 personeel van niveau E : 112

Art. 3.Het in dienst nemen of houden van de contractuele personeelsleden bedoeld bij de artikelen 1 en 2 van dit besluit blijft beperkt tot 31 december 2004.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.

Art. 5.De Minister van Leefmilieu en Waterbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 december 2003.

De Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, D. DUCARME De Minister van Leefmilieu en Waterbeleid, D. GOSUIN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^