Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2004
gepubliceerd op 14 mei 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende samenstelling van de overheidsdelegaties van het sectorcomité XV en van de basisoverlegcomités in het gebied van het sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031146
pub.
14/05/2004
prom.
24/03/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 MAART 2004. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende samenstelling van de overheidsdelegaties van het sectorcomité XV en van de basisoverlegcomités in het gebied van het sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 16 januari 1989, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 28 december 1994, 5 april 1995 en 25 maart 1996, het bijzonder decreet van 24 juli 1996, de bijzondere wet van 4 december 1996, de bijzondere decreten van 15 juli 1997 en 14 juli 1998, de bijzondere wetten van 8 februari 1999 en 19 maart 1999, het bijzonder decreet van 18 mei 1999, de bijzondere wetten van 4 mei 1999, 21 maart 2000 en deze van 13 juli 2001, het bijzonder decreet van 14 november 2001 en de bijzondere wetten van 22 januari 2002 en 29 april 2002;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, gewijzigd door de bijzondere wetten van 9 mei 1989, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 5 april 1995, 4 december 1996, 4 mei 1999, deze van 13 juli 2001 en de bijzondere wet van 22 januari 2002, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en vakbonden van haar personeel, gewijzigd bij de wetten van 20 juni 1975, 1 september 1980, 19 juli 1983, 30 décember 1988, 6 juli 1989, 21 maart 1991, 20 juli 1991, 22 juli 1993 en 21 december 1994, het koninklijk besluit van 10 april 1995, de wetten van 20 mei 1997, 17 november 1998, 15 december 1998, 24 maart 1999, 11 april 1999 en 15 januari 2002, inzonderheid op artikel 5 § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en vakbonden van haar personeel, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juli 1985, 7 oktober 1987, 29 mei 1989, 2 juni 1989, 2 augustus 1990, 31 oktober 1990, 10 september 1991, 18 november 1991, 25 mei 1992, 10 april 1995, 25 september 1995, 20 oktober 1995, 15 september 1997, deze van 16 september 1997, 17 juli 1998, 26 januari 1999, 27 mei 1999, 13 juni 1999, 11 oktober 2000, 8 februari 2001 en 8 mei 2001, inzonderheid op artikelen 19, 21 § 2, 26 en 42, §§ 1 en 4;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 december 1990 houdende oprichting van basisoverlegcomités in het gebied van het sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij besluiten van 4 maart 1993, 13 april 1995 en 24 maart 2004, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 1999 houdende samenstelling van de overheidsdelegaties van het sectorcomité XV en van de basisoverlegcomités in het gebied van het sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Openbaar Ambt, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Het sectorcomité XV

Artikel 1.De Minister belast met het Openbaar Ambt of de Staatssecretaris die aan hem toegevoegd is, wordt aangeduid als Voorzitter van het Sectorcomité XV van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2.De Minister-Voorzitter wordt aangeduid als Ondervoorzitter van het Sectorcomité XV van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 3.De overheidsdelegatie in het Sectorcomité XV is samengesteld uit de Leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Staatssecretarissen.

Art. 4.De Leden van de overheidsdelegatie, inbegrepen de Voorzitter en de Ondervoorzitter, kunnen zich laten vervangen door een behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.

Art. 5.De Voorzitter wijst de Secretaris en de dienst die belast is met het secretariaat van het comité, aan. HOOFDSTUK II. - De basisoverlegcomités

Art. 6.Wordt aangeduid als Voorzitter van de basisoverlegcomité waarvan het gebied is: 1° het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Secretaris-generaal;2° het Centrum voor informatica voor het Brussels Gewest, de Directeur-generaal;3° het Brussels Instituut voor Milieubeheer, de Directeur-generaal;4° de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, de Directeur-generaal;5° de Gewestelijke Ontwikkelings-maatschappij voor het arrondissement Brussel-Hoofdstad, de Leidend Ambtenaar;6° de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-maatschappij, de Directeur-generaal;7° de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, de Directeur-generaal;8° Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid, de leidend ambtenaar;9° de Haven van Brussel, de Directeur-generaal;10° het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel, de Directeur-generaal.

Art. 7.Wanneer de in artikel 6 aangeduide voorzitter afwezig of verhinderd is, wordt het voorzitterschap door de adjunct-leidend-ambtenaar van het ministerie of de instelling van openbaar nut uitgeoefend, of door een door hem behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.

Art. 8.Iedere Voorzitter wijst de leden en de plaatsvervangers van de overheidsdelegatie aan.

Een vertegenwoordiger van de minister of de Staatssecretaris belast met het Openbaar Ambt, maakt van ambtswege deel uit van de overheidsdelegatie.

Art. 9.Iedere Voorzitter wijst de Secretaris en de dienst die belast is met het secretariaat van zijn comité aan.

Art. 10.De uitnodigingen, de documentatie en de notulen van de basisoverlegcomités worden ter informatie naar het secretariaat van het Hoog Overlegcomité gezonden. HOOFDSTUK III. - Opheffings- en slotbepalingen

Art. 11.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 1999 houdende samenstelling de overheids-delegaties van het sectorcomité XV en van de basisoverlegcomités in het gebied van het sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgeheven.

Art. 12.De Minister van Openbaar Ambt is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 maart 2004.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, J. SIMONET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^