Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004
gepubliceerd op 17 januari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Lampiris

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031596
pub.
17/01/2005
prom.
22/12/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2004. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Lampiris


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikelen 21, tweede lid, 31, § 2 en 35, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit en met name de artikelen 10 en 11;

Gelet op het dossier voor de aanvraag van een vergunning ingediend op 28 mei 2004 en de bijkomende informatie die op 19 juli en 20 september 2004 april ingediend werd door de naamloze vennootschap Lampiris;

Gelet op het advies DR 041004-23 van de Dienst Regulering van het BIM op 4 oktober 2004 aan de Minister toegezonden;

Op voorstel van de Minister belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Renovatiepremies en Groenvoorzieningen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Een leveringsvergunning voor elektriciteit voor onbepaalde duur wordt toegekend aan de naamloze vennootschap Lampiris met maatschappelijke zetel rue Monchamps 23, à 4052 Beaufays.

Art. 2.De Minister bevoegd voor het Energiebeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 december 2004.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Renovatiepremies en Groenvoorzieningen, Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^