Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 maart 2005
gepubliceerd op 18 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Sint-Gillis

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2005031124
pub.
18/04/2005
prom.
17/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 MAART 2005. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Sint-Gillis


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging der bestuurlijke pleegvormen in zaken van onteigening voor openbaar nut;

Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigening voor openbaar nut;

Gelet op de ordonnantie van 22 februari 1990 betreffende de onteigeningen voor openbaar nut doorgevoerd en toegestaan door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van herwaardering van de wijken, inzonderheid op het artikel 6;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2003 waarbij een subsidie wordt verleend aan Sint-Gillis voor de verwezenlijking van het programma voor de herwaardering van de Metaal-Muntwijk;

Gelet op de beraadslaging van 30 september 2004 waarbij de gemeenteraad van Sint-Gillis het onteigeningsplan betreffende het als volgt gekadastreerd onroerend goed goedkeurt : 1e Afdeling, Sectie B nr. 191 X 2, gelegen Moskoustraat 20;

Overwegende dat één van de doelstellingen van het wijkcontract « Metaal-Munt » bestaat in het bevorderen van de vestiging van woningen rond het Sint-Gillis-Voorplein;

Overwegende de ligging van het gebouw nabij het Sint-Gillis-Voorplein;

Overwegende dat het gebouw vervallen is;

Overwegende dat de eigenaars, verscheidene malen aangesproken over hun wil om te verbouwen en werken te ondernemen om het pand te renoveren, nooit positief hebben gereageerd op de gemeeentelijke aanmaningen;

Overwegende dat het erom gaat een prioritair ontwerp te realiseren van luik 1 van het herwaarderingsprogramma van de wijk « Metaal-Munt » Overwegende dat de termijn van de herwaardering van de wijk « Metaal-Munt » afloopt op 22 december 2007;

Overwegende de noodzakelijkheid snel over te gaan tot de uitvoering van de renovatiewerken vooraleer het gebouw nog meer zou vervallen en dit snel in bezit te nemen om te kunnen overgaan tot de herwaardering van het gebouw in het kader van dit programma;

Overwegende dat het daarom noodzakelijk is om tot de inbezitneming over te gaan van het perceel dat voorkomt op het onteigeningsplan omwille van openbaar nut en dit in overeenkomst met de bepalingen van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigening voor openbaar nut, Besluit :

Artikel 1.Goedgekeurd wordt het onteigeningsplan betreffende het bebouwd onroerend goed gekadastreerd : 1e Afdeling, Sectie B nr. 191 X 2, gelegen Moskoustraat 20.

Art. 2.Het is noodzakelijk, omwille van openbaar nut, de onmiddellijke inbezitneming van het perceel aangegeven op het onteigeningsplan te vorderen.

Art. 3.Sint-Gillis wordt gemachtigd om over te gaan tot de onteigening.

Art. 4.De rechtspleging bij dringende omstandigheden, bepaald bij de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, kan op de onteigening worden toegepast.

Brussel, 17 maart 2005.

Ch. PICQUE, De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^