Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 2005
gepubliceerd op 02 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerp van gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. II/5 te Sint-Pieters-Woluwe

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2005031265
pub.
02/08/2005
prom.
23/06/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2005. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerp van gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. II/5 te Sint-Pieters-Woluwe


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 april 2004 en bekrachtigd door de ordonnantie van 13 mei 2004 welke bepalingen van wettelijke waarde inzake ruimtelijke ordening opheft op 5 juni 2004, inzonderheid op de artikelen 58 tot 61;

Gelet op het gewestelijk bestemmingsplan goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001;

Gelet op het gewestelijk ontwikkelingsplan goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2002;

Gelet op het bijzonder bestemmingsplan nr. II/5 van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, begrensd door de Tervurenlaan, de Pater Damiaanlaan, de François Gaystraat en de Guldendallaan, goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 5 september 1991;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 26 november 2003 waarbij de gemeente Sint-Pieters-Woluwe haar goedkeuring hecht aan een ontwerp-beslissing om het 3e en het 4e lid van artikel III.4 van de schriftelijke voorschriften van het bijzonder bestemmingsplan nr. II/5 op te heffen;

Gelet op het verslag dat het ontwerp vergezelt, waarin de opheffing van het plan wordt gerechtvaardigd in plaats van de wijziging ervan;

Gelet op het advies van de Overlegcommissie uitgebracht tijdens de zitting van 30 januari 2004;

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 3 maart 2004 waarbij de gemeente Sint-Pieters-Woluwe de beslissing tot gedeeltelijke opheffing van de schriftelijke voorschriften van. het bijzonder bestemmingsplan nr. II/5 definitief goedkeurt;

Gelet op het besluit van de Regering van 10 juni 2004 houdende goedkeuring van de gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. II 15 van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, hetwelk het derde van artikel III.4 opheft, maar het vierde lid van hetzelfde artikel behoudt;

Gelet op het beroep tot nietigverklaring dat de N.V. Continental Properties, betreffende dit tweede punt heeft ingediend bij de Raad van State;

Overwegende dat de Regering, gezien het ontbreken van een voldoende motivering, ertoe gemachtigd is de omstreden beslissing in te trekken;

Overwegende dat uit het bij de beraadslaging van de gemeenteraad van 3 maart 2004 van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe gevoegde dossier blijkt dat de wettelijke formaliteiten vervuld zijn;

Overwegende dat de aanvraag om gedeeltelijke opheffing van de schriftelijke voorschriften van het bijzonder bestemmingsplan nr. II/5 betrekking heeft op het 3e en het 4e lid van artikel III.4;

Derde lid : « Ten einde de gebouwen gelegen binnen het huizenblok, meer bepaald het nr. 268, Tervurenlaan (Franciscanessenklooster) te vrijwaren, zullen de kantoren enkel bestemd voor vrije beroepen als hoofdbestemming er toegelaten worden. »;

Vierde lid : « In geval van afbraak en wederopbouw van dit gebouw, zal enkel de woonbestemming aanvaard worden. »;

Overwegende dat het 3e lid de bestemming van het vroegere klooster beperkt en daardoor de mogelijkheden tot gebruik en bijgevolg ook tot vrijwaring van dit gebouw met erfgoedwaarde schaadt;

Overwegende dat het 4e, lid de bestemming in geval van wederopbouw na afbraak uitsluitend tot huisvesting beperkt en daardoor niet langer beantwoordt aan het verlangen dat zowel de gemeente als het Gewest bij het aannemen van het BBP tot uitdrukking hebben gebracht om het bestaande aangrenzende administratiegebied tot dit gebied uit te breiden;

Overwegende dat voornoemde opheffing geen wijziging inhoudt van andere bepalingen van het bijzonder bestemmingsplan, meer bepaald die inzake de inplanting, het bouwprofiel en de esthetische kenmerken van de bouwwerken;

Overwegende dat de gedeeltelijke opheffing van de schriftelijke voorschriften van het bijzonder bestemmingsplan gerechtvaardigd is in plaats van de wijziging ervan;

Overwegende dat er bij het onderzoeken van elke aanvraag om stedebouwkundig attest of stedebouwkundige vergunning rekening gehouden dient te worden met de erfgoedwaarde van het vroegere Franciscanessenklooster, Besluit :

Artikel 1.Wordt ingetrokken het besluit van de Regering van 10 juni 2004 houdende goedkeuring van de gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan II/5 van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe.

Art. 2.Wordt goedgekeurd de beslissing van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe tot opheffing van het 3e en het 4e lid van artikel III.4 van de schriftelijke voorschriften van het bijzonder bestemmingsplan nr. III/5 (begrensd door de Tervurenlaan, de Pater Damiaanlaan, de François Gaystraat en de Guldendallaan) goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 5 september 1991.

Brussel, 23 juni 2005.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^