Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 01 september 2005
gepubliceerd op 26 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Gemeente Jette tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Serkeynwijk » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 april 1951 en gewijzig

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2005031318
pub.
26/09/2005
prom.
01/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 2005. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Gemeente Jette tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Serkeynwijk » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 april 1951 en gewijzigd bij koninklijke besluiten van 18 oktober 1982 en 5 juli 1989, voor het gedeelte dat overeenstemt met het huizenblok gevormd door de steenweg op Jette, de Carton de Wiartlaan en de Longtinstraat


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op de artikelen 58 tot 61;

Gelet op het gewestelijk bestemmingsplan goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001;

Gelet op het gewestelijk ontwikkelingsplan goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2002;

Gelet op het bijzonder bestemmingsplan « Serkeynwijk » van de Gemeente Jette (begrensd door de steenweg op Jette, de Carton de Wiartlaan, de Belgicalaan en de gemeentelijke grens met Sint-Jans-Molenbeek) goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 april 1951 en gewijzigd bij koninklijke besluiten van 18 oktober 1982 en 5 juli 1989 voor het gedeelte begrepen tussen de steenweg op Jette, de Carton de Wiartlaan en de Longtinstraat;

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 januari 2005 waarbij de Gemeente Jette haar goedkeuring hecht aan een ontwerpbeslissing om het bijzonder bestemmingsplan « Serkeynwijk » gedeeltelijk op te heffen voor het gedeelte dat overeenstemt met het huizenblok gevormd door de steenweg op Jette, de Carton de Wiartlaan en de Longtinstraat;

Gelet op het verslag dat het ontwerp vergezelt, waarin de gedeeltelijke opheffing van het plan gerechtvaardigd wordt in plaats van de wijziging ervan;

Gelet op het advies van de Overlegcommissie uitgebracht tijdens de zitting van 25 maart 2005;

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 25 mei 2005 waarbij de Gemeente Jette de beslissing tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Serkeynwijk » definitief goedkeurt;

Overwegende dat uit het bij deze beraadslaging gevoegde dossier blijkt dat de formaliteiten voorgeschreven door de artikelen 59 en 60 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening vervuld zijn;

Overwegende dat de doelstellingen van het gedeeltelijk wijzigend bijzonder bestemmingsplan voor een deel verwezenlijkt zijn, met name de bouw van sociale woningen, de verwezenlijking van een nieuwe rooilijn voor een gedeelte van de steenweg op Jette en de vestiging van nieuwe ondernemingen;

Overwegende dat het gedeeltelijk wijzigend bestemmingsplan een grondgebied beslaat dat beperkt is tot één huizenblok; dat het plan voorziet in de opsplitsing van dit huizenblok in bijna monofunctionele bestemmingsgebieden;

Overwegende dat er gelijkenis bestaat tussen de bestemmingen voorgeschreven door het gewestelijk bestemmingsplan voor sterk gemengde gebieden en deze voorgeschreven door het gedeeltelijk wijzigend bijzonder bestemmingsplan, met als verschil dat eerstgenoemd plan voorzien in bestemmingen voor het huizenblok als geheel terwijl het tweede voorziet in voorschriften voor afzonderlijke gebieden van verschillende afmetingen;

Overwegende dat een dergelijke precieze indeling van het huizenblok in soms zeer kleine gebieden niet gerechtvaardigd is; dat het de voorkeur verdient de verschillende bestemmingen waarin het plan voorziet te kunnen verspreiden over het volledige huizenblok;

Overwegende dat een breed terrein op de hoek van de steenweg op Jette en de Longtinstraat onbebouwd is gebleven en de ongeschiktheid aantoont van de voorschriften van het gedeeltelijk wijzigend bijzonder bestemmingsplan, dat op die plaats alle andere activiteiten dan bedrijven met stedelijk karakter uitsluit;

Overwegende dat de gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan gerechtvaardigd is in plaats van de wijziging ervan;

Overwegende dat de mogelijke bestemmingsproblemen geregeld zullen worden door de bepalingen van de hogere plannen en dat deze aangaande de inplanting, het bouwprofiel en de esthetische aard zullen moeten voldoen aan de voorschriften van de gewestelijke en de gemeentelijke steden-bouwkundige verordeningen, alsmede aan de regels inzake de goede plaatselijke aanleg;

Op voorstel van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Wordt goedgekeurd de beslissing van de Gemeente Jette tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Serkeynwijk » (begrensd door de steenweg op Jette, de Carton de Wiartlaan, de Belgica-laan en de gemeentelijke grens met Sint-Jans-Molenbeek) goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 april 1951 en gewijzigd bij koninklijke besluiten van 18 oktober 1982 en 5 juli 1989, voor het gedeelte dat overeenstemt met het huizenblok gevormd door de steenweg op Jette, de Carton de Wiartlaan en de Longtinstraat.

Art. 2.De Minister die bevoegd is voor Stedenbouw wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 september 2005 Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^