Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 oktober 2005
gepubliceerd op 14 november 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestemmingsverandering van een deel van het Daillyplein op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2005031390
pub.
14/11/2005
prom.
13/10/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 2005. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestemmingsverandering van een deel van het Daillyplein op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993, inzonderheid op de artikelen 6, § 1, X, 1°;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inzake wegen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 06 mei 1999 houdende overdracht van de wegen van de gemeente Schaarbeek aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 3;

Overwegende de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2003 tot goedkeuring van de verkoop door de BGHM van het vroegere militaire complex en van een bijbehorend stuk terrein langs het Daillyplein;

Overwegende de door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Schaarbeek op 11 januari 2005 aan de N.V. MEMCO afgegeven stedenbouwkundige vergunning waardoor 15 openbare parkeerplaatsen ontoegankelijk werden voor het autoverkeer;

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Schaarbeek tijdens de zitting van 10 mei 2005 de goedkeuring gaf voor een ruil van de parkeerterreinen tussen de N.V. MEMCO en de gemeente;

Overwegende dat het Daillyplein deel uitmaakt van de grote wegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat om die reden de zone van het Daillyplein, die ontoegankelijk geworden is voor het verkeer, een bestemmingsverandering dient te krijgen;

Overwegende dat de bestemmingsverandering het algemeen belang dient omdat ze toelaat het plein en het verkeer in de omgeving van de oude Daillykazerne te reorganiseren;

Op het voorstel van de Minister van Openbare werken en Mobiliteit;

Na daarover te hebben beraadslaagd, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld bij artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Zoals aangegeven op het bijgevoegd plan nr. G3-306, wordt de bestemming van een deel van de bodem van het Daillyplein, aangeduid in beige, met daarop de 15 parkeerplaatsen, gewijzigd om te worden geruild voor het stuk grond aangeduid in roze op hetzelfde plan.

Art. 3.De Minister van Openbare Werken en Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.Aangezien de technische middelen van het Belgisch Staatsblad niet de mogelijkheid bieden om het plan te publiceren dat bij dit besluit gevoegd werd, kan het worden geraadpleegd bij de Administratie van het Bestuur Uitrusting en Vervoer - Directie Wegen;

Brussel, 13 oktober 2005.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, C. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^