Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 oktober 2005
gepubliceerd op 14 november 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bezoldigingsbepalingen ten gunste van de leden van het administratief personeel toegewezen in de hoedanigheid van operator aan de centrale 100 van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hu

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2005031391
pub.
14/11/2005
prom.
13/10/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 2005. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bezoldigingsbepalingen ten gunste van de leden van het administratief personeel toegewezen in de hoedanigheid van operator aan de centrale 100 van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, inzonderheid op artikel 8, tweede lid;

Overwegende dat de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp zijn noodopdrachten uitoefent ingevolge de ontvangst van de aanvragen tot tussenkomst bij de centrale 100;

Overwegende dat het personeel toegewezen aan de centrale 100 door zijn functie een aanzienlijke verantwoordelijkheid draagt wat betreft de keuze van de gepaste noodhulpmiddelen die dienen ingezet;

Overwegende bijgevolg dat er ten gunste van het administratief personeel, dat is toegewezen aan de centrale 100, bezoldigingsbepalingen moeten worden voorzien in verhouding tot de specifieke aard van hun opdracht;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 juli 2005;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 2 augustus 2005;

Gelet op het protocol van het sectorieel comité XV nr. 2005/12 van 13 juli 2005;

Gelet op het advies nr. 39.004/2/V van de Raad van State, gegeven op 12 september 2005;

Op voorstel van de Minister belast met Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het contractueel personeel dat als operator is toegewezen aan de centrale 100 geniet een toelage voor nacht-, zaterdag- en zondagswerk tegen de hierna vermelde voorwaarden.

Art. 2.Er dient te worden verstaan onder : 1° nachtprestaties : prestaties tussen 18 en 8 uur;2° zaterdagprestaties : prestaties die op een zaterdag worden verricht tussen 0 en 24 uur;3° zondagprestaties : prestaties die op een zondag of op een wettelijke of erkende feestdag worden verricht tussen 0 en 24 uur.

Art. 3.De nacht-, zaterdag- en zondagprestaties geven recht op een toelage.

De toelage is gelijk aan : - zaterdag- en zondagprestaties : 100 % van de geleverde prestaties; - nachtprestaties : 25 % van de geleverde prestaties.

Het bedrag per uur prestatie van de toelage wordt vastgesteld op 1/1850e van het salaris vermeerderd met de haard- of standplaatstoelage en/of de toelage voor het uitoefenenvan een hoger ambt.

Art. 4.De toelage voor nachtprestaties mag niet gecumuleerd worden met de toelagen voor zaterdag- en zondagprestaties.

De toelagen mogen niet worden samengevoegd met de toelage voor het presteren van overuren. De betrokken ambtenaar geniet van het gunstigste stelsel.

Art. 5.De toelage wordt maandelijks uitbetaald, na het vervallen van de termijn. Het uurgedeelte van het maandelijks totaal van de prestaties wordt naar boven afgerond als het gelijk is aan of meer dan dertig minuten bedraagt. Het wordt genegeerd indien het minder bedraagt.

Art. 6.Een verantwoordelijkheidstoelage wordt toegekend aan de leden van het contractueel personeel dat als operator is toegewezen aan de centrale 100 van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp.

Deze toelage bedraagt euro 1.365 op jaarbasis.

Zij is gekoppeld aan de schommelingen van de spilindex 138.01. Deze wordt maandelijks en samen met het salaris uitbetaald, en maakt er deel van uit.

Art. 7.Onderhavig besluit treedt in werking op 1 augustus 2005.

Brussel, 13 oktober 2005.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^