Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 08 december 2005
gepubliceerd op 13 februari 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van de mandaten van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Kamer van de Middenstand van de Raad

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031018
pub.
13/02/2006
prom.
08/12/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2005. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van de mandaten van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Kamer van de Middenstand van de Raad


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 3, 6§ 1 tot 5;

Gelet op de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : - van 23 december 1999 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Kamer van Middenstand van de Raad; - van 30 maart en 6 juli 2000, 12 juli en 6 september 2001, 27 juni 2002 en 12 september 2005 betreffende de aanwijzing van de leden ter vervanging van de ontslagnemende leden; - van 17 januari 2004, 1 april 2004, 16 september 2004 en 3 februari 2005 tot verlenging van de mandaten van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Kamer van Middenstand;

Overwegende dat het mandaat van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 17 december 2005 verstrijkt en dat men de werking en de rechtsgeldigheid van de akten van de Raad dient te waarborgen;

Op voorstel van de Minister van Economie;

Besluit :

Artikel 1.Het mandaat van de effectieve en plaatsvervangende leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vanaf 17 december 2005 met negen maanden verlengd of tot de datum waarop de Raad wordt hernieuwd indien deze hernieuwing vóór het verstrijken van de onderhavige verlenging plaatsgrijpt.

Art. 2.Onderhavig besluit treedt in werking op 17 december 2005.

Art. 3.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 december 2005.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^