Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 08 december 2005
gepubliceerd op 23 maart 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het organieke personeelskader van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031117
pub.
23/03/2006
prom.
08/12/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2005. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het organieke personeelskader van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen inzonderheid artikel 40, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, Gelet op Ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene staatsprincipes die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 1994 tot vaststelling, bij wijze van overgangsmaatregel, van de rechtstoestand van het personeel afkomstig van de Gewestelijke Economische Raad voor Brabant en ingedeeld bij de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het akkoord van de Minister bevoegd voor het Openbaar Ambt gegeven op 13 maart 2002;

Gelet op het voorstel van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 21 oktober 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 februari 2003;

Gelet op het akkoord van de Minister belast met Begroting, gegeven op 20 februari 2003;

Gelet op protocol n° 2005/18 van 27 oktober 2005 van Sectorcomité XV;

Op voordracht van de Minister bevoegd voor Economie en Werkgelegenheid, Besluit :

Artikel 1.Het organiek kader van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat de kolommen A en B. De betrekkingen vermeld in kolom B zijn uitdovend. Zij worden opgeheven bij afvloeiing van de titularis.

Art. 2.In kolom B zijn de personeelsleden van de vroegere Gewestelijke Economische Raad voor Brabant opgenomen die krachtens artikel 14, § 1 van de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter beschikking worden gesteld van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 3.Het organiek kader wordt als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.De betrekkingen bedoeld in kolom B van artikel 3 worden opgeheven bij afvloeiing van de titularis.

Art. 5.Het totaal van de ingenomen betrekkingen vermeld in de kolommen A en B kan nooit groter zijn dan 22.

Art. 6.Voor de toepassing van artikel 5 : - een betrekking van eerste adviseur uit kolom B blokkeert een betrekking van attaché uit kolom A; - elke betrekking van opdrachthouder uit kolom B blokkeert een betrekking van attaché uit kolom A; - een hoofdvertaler uit kolom B blokkeert een betrekking van eerstaanwezend assistent uit kolom A; - een betrekking van directiesecretaris uit kolom B blokkeert een betrekking van adjunct uit kolom A.

Art. 7.Een betrekking van attaché uit kolom A zal vacant worden verklaard bij elke afvloeiing van een ambtenaar van niveau A uit kolom B.

Art. 8.Een betrekking van niveau B uit kolom A zal vacant worden verklaard bij afvloeiing van een ambtenaar van hetzelfde niveau uit kolom B.

Art. 9.Een betrekking van niveau C uit kolom A zal vacant worden verklaard bij afvloeiing van een ambtenaar van hetzelfde niveau uit kolom B.

Art. 10.De titularissen van een betrekking vermeld in kolom B komen onverminderd de overige statutaire vereisten in aanmerking voor bevordering in een vacant verklaarde betrekking uit kolom A.

Art. 11.De Regering bepaalt de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Brussel, 8 december 2005.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^