Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006
gepubliceerd op 05 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het maximum aantal kiezers per stembureau voor de verkiezingen van de gemeenteraden van 8 oktober 2006

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031487
pub.
05/10/2006
prom.
31/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het maximum aantal kiezers per stembureau voor de verkiezingen van de gemeenteraden van 8 oktober 2006


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, inzonderheid artikel 14, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wet 12 augustus 2000;

Gelet op het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, vastgesteld bij ordonnantie van 16 februari 2006 tot wijziging van de gemeentekieswet, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat gelet op de nabijheid van de op 8 oktober 2006 vastgestelde gelijktijdige verkiezingen voor de vernieuwing van de gemeenteraden, onverwijld alle maatregelen voor de organisatie van die verkiezingen moeten worden genomen, en dat met name het aantal kiezers per stemafdeling moet vastgesteld worden;

Op de voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Besluit :

Artikel 1.Het aantal kiezers dat per stemafdeling toegelaten wordt om te stemmen tijdens de verkiezingen van 8 oktober 2006 voor de gemeenteraden, kan tot ten hoogste 1280 gebracht worden, voor zover het aantal stemmachines, dat 5 bedraagt voor 800 kiezers, verhoogd wordt met één per groep van 160 bijkomende kiezers boven de 800 kiezers.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister-President, belast met Plaatselijke Besturen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 augustus 2006.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, B. CEREXHE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^