Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006
gepubliceerd op 03 november 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot machtiging van ambtenaren en beambten van de directie monumenten en landschappen voor het toezicht op de naleving van de bepalingen van het Brussels Wetboek van de ruimtelijke ordening

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031551
pub.
03/11/2006
prom.
31/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot machtiging van ambtenaren en beambten van de directie monumenten en landschappen voor het toezicht op de naleving van de bepalingen van het Brussels Wetboek van de ruimtelijke ordening


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op de artikelen 300 en 304;

Gelet op het besluit van 9 december 1993 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de ambtenaren en beambten worden aangewezen die dienen toe te zien op de naleving van de bepalingen van de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerend erfgoed, gewijzigd door het besluit van 17 december 1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Op voorstel van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Landschappen, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° BWRO : het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, zoals aangenomen door het Regeringsbesluit van 9 april 2004 en bevestigd door de ordonnantie van 13 mei 2004;2° beschermd goed : goed dat op de bewaarlijst opgenomen of beschermd is, of waarvoor de opname of de bescherming loopt in de zin van Hoofdstuk V van het BWRO;3° enige vergunning : de vergunning betreffende een beschermd goed in de zin van het artikel 175, 3° van het BWRO;

Art. 2.De volgende ambtenaren en beambten van de Directie Monumenten en Landschappen sporen de in het artikel 3 van dit besluit vermelde overtredingen op en stellen ze vast : 1° Bernard Dubois, Attaché;2° Bernard Galand, Attaché;3° Christina Gens, Attachée.

Art. 3.De in het artikel 2 vernoemde ambtenaren en beambten zijn gemachtigd om de volgende overtredingen op te sporen en vast te stellen : - de overtredingen bepaald door artikel 300, 1° en 2°, van het BWRO als de er in vermelde handelingen en werken deze zijn die bedoeld zijn in artikel 98, 11°, van het BWRO; - de overtredingen bepaald door artikel 300, 3°, van het BWRO, als het overtredend feit bestaat uit het niet naleven, op welke wijze ook, van de bepalingen van een enige vergunning, of uit het maken van reclame voor een beschermd goed die niet conform is aan de bepalingen van artikel 281 van het BWRO; - de overtredingen bepaald door artikel 300, 4°, van het BWRO, als het overtredend feit bestaat uit het niet naleven van de bepalingen van artikel 179 van het BWRO, na de aflevering van een enige vergunning; - de overtredingen bepaald door artikel 300, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, van het BWRO; - de overtredingen bepaald door artikel 304 van het BWRO, als de er in vermelde handelingen en werken deze zijn die bedoeld zijn in artikel 98, 11°, van het BWRO.

Art. 4.Het besluit van 9 december 2003 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de ambtenaren en beambten worden aangewezen die dienen toe te zien op de naleving van de bepalingen van de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerend erfgoed, gewijzigd door het besluit van 17 december van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, wordt opgeheven.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Monumenten en Landschappen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 31 augustus 2006.

Door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Landschappen, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^