Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006
gepubliceerd op 30 april 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Economische en Sociale

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2007031165
pub.
30/04/2007
prom.
31/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen, inzonderheid op artikel 32, § 1;

Gelet op de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3, 4° lid;

Gelet op de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2006 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 54, 2° lid van de hierboven genoemde gecoördineerde wetten;

Gelet op het akkoord van de minister van Openbaar Ambt, gegeven op 19 mei 2006;

Gelet op het advies nr. 38.140/I/PN van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 18 juli 2006;

Op voordracht van de minister belast met Economie en de minister belast met Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De verscheidene graden die éénzelfde trap van de hiërarchie vormen, worden bepaald als volgt : 1° trap : de graden ingedeeld in de rang A3;2° trap : de graden ingedeeld in de rangen A2 et A1;3° trap : de graden ingedeeld in de rangen B2 en B1;4° trap : de graden ingedeeld in de rangen C2, C1, D2 et D1.

Art. 2.Onderhavig besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Minister belast met Economie en de Minister belast met Openbaar Ambt zijn belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Brussel, 31 augustus 2006.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^