Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007
gepubliceerd op 04 september 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de indus

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2007031310
pub.
04/09/2007
prom.
21/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 JUNI 2007. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie en tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie


Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, inzonderheid op artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wet van 21 december 1998, 5 februari 1999 en 1 maart 2007;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, inzonderheid op artikel 1, 1°, en bijlage II en III;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie, inzonderheid op bijlage II;

Overwegende dat Richtlijn 92/33/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 april 1992 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad, en Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groentezaad, gewijzigd werden door Richtlijn 2006/124/EG van de Commissie van 5. december 2006 en dat die richtlijnen een verplichting inhouden om er zich binnen de voorgeschreven termijn naar te schikken;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 maart 2007;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 1 maart 2007, goedgekeurde op 19 maart 2007;

Gelet op het advies nr. 42.867/3 van de Raad van State, gegeven op 8 mei 2007 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van de State;

Op voorstel van de Minister van Economie en Werkgelegenheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° groenten : planten van de volgende gewassen, bestemd voor land- of tuinbouw, met uitzondering van de sierteelt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie wordt in punt 3 de tabel met als opschrift Normen, vervangen door de volgende tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.In bijlage III van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie wordt in punt 2 de tabel met als opschrift, « Minimumgewicht van een monster », vervangen door de volgende tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.In bijlage 2 van het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie, wordt punt 1 vervangen door de volgende tabel : 1. Bedoelde soorten. Dit hoofdstuk behandelt volgende soorten : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor al die soorten kunnen veldkeuringen uitgevoerd worden :

Art. 5.In bijlage 2 van het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie, wordt punt 6.1., tabel 4. vervangen door de volgende tabel : Tabel 4 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (a) Het maximumgewicht van een partij mag ten hoogste met 5 % worden overschreden.Een partij omhuld zaad bestaat uit maximaal 1 miljard zaden en mag de 42 ton niet overschrijden. (b) Het gewicht van een monster mag, op verzoek van de handelaar-bereider, groter zijn. Voor de F1 hybriderassen van voornoemde soorten kan het minimumgewicht van het monster verminderd worden tot 1/4 van het aangegeven gewicht.

Het monster moet echter ten minste een gewicht van 5 g hebben en ten minste 400. zaden bevatten. »

Art. 6.In bijlage 2 van het ministerieel besluit van 21. december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie, wordt in punt, 6.2.2., tabel 5. vervangen door de volgende tabel : Tabel 5 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2007.

Art. 8.De Minister van Economie en Werkgelegenheid, bevoegd voor het landbouwbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 juni 2007.

De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke, Ch. PICQUE De Minister van Economie en Werkgelegenheid, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^