Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 04 oktober 2007
gepubliceerd op 23 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels Instituut voor Milieubeheer

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2007031446
pub.
23/10/2007
prom.
04/10/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 OKTOBER 2007. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels Instituut voor Milieubeheer


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken van 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, zoals gewijzigd op 26 april 2007;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 februari 2001 tot vaststelling van de graden van de personeelsleden van het Brussels Instituut voor Milieubeheer die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 februari 2001 tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels Instituut voor Milieubeheer;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2006 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 342,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften;

Gelet op het advies nr. 39169/I/P van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 21 september 2007;

Op voorstel van de minister van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Besluit :

Artikel 1.Op de 1ste, 2de en 3de trap van de hiërarchie zijn de betrekkingen van het Brussels Instituut voor Milieubeheer volgens de volgende taalkaders ingedeeld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Van de 4de tot en met de 13de trap van de hiërarchie zijn de betrekkingen van het Brussels Instituut voor Milieubeheer volgens de volgende taalkaders ingedeeld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 februari 2001 tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels Instituut voor Milieubeheer wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister die Leefmilieu, Energie en Waterbeleid binnen haar bevoegdheden heeft, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 oktober 2007.

Door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De minister bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^