Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 08 november 2007
gepubliceerd op 27 februari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2008031067
pub.
27/02/2008
prom.
08/11/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 NOVEMBER 2007. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3, zoals gewijzigd bij de wet van 4 april 2006;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot vaststelling van de taalkaders van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20/09/2001 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot bepaling van de graden van de ambtenaren van de BGDA die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Overwegende dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de BGDA van 12 juni 2007;

Gelet op het advies nr. 39.157/I/PF van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 4 oktober2007;

Op voordracht van de Minister belast met Tewerkstelling en de Minister van Openbaar Ambt,Besluit :

Artikel 1.Op de 1ste, 2de en 3de trap van de hiërarchie zijn de betrekkingen van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling volgens de volgende taalkaders ingedeeld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Van de vierde tot de dertiende trap van de hiërarchie worden de betrekkingen van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling volgens de volgende taalkaders ingedeeld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Onderhavig besluit treedt in werking op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 8 november 2007.

De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister van Tewerkstelling, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^