Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 februari 2008
gepubliceerd op 14 maart 2008

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2008-2009

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2008031082
pub.
14/03/2008
prom.
14/02/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2008. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2008-2009


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 13 mei 2008 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 april 2008 houdende goedkeuring van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997. betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid op artikel 3, 13° en 14°;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedenbouw en leefmilieu, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juli 1997;

Op voorstel van de Minister van Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor het schooljaar 2008-2009 zijn de schoolvakanties bedoeld in het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening over de volgende periodes gespreid : - van maandag 27 oktober 2008 tot en met vrijdag 31 oktober 2008 (herfstvakantie); - van maandag 22 december 2008 tot en met vrijdag 2 januari 2009 (kerstvakantie); - van maandag 23 februari 2009 tot en met vrijdag 27 februari 2009 (krokusvakantie); - van maandag 6 april 2009 tot en met vrijdag 17 april 2009 (paasvakantie); - van woensdag 1 juli 2009 tot en met maandag 31 augustus 2009. (zomervakantie).

Art. 2.De Minister bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 14 februari 2008.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^