Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2008
gepubliceerd op 11 maart 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2008031091
pub.
11/03/2008
prom.
28/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2008. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 inzake de taxidiensten en de verhuurdiensten van voertuigen met chauffeur, inzonderheid op artikel 29, gewijzigd bij ode ordonnanties van 11 juli 2002 en 20 juli 2006;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2005 betreffende de stijging van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005011524 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer van taxi's sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer van taxi's;

Gelet op het positief advies van het Gewestelijk Adviescomité voor de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;

Gelet op het akkoord van de Minister van Economische Zaken van 9 november 2005 waarbij een afwijking wordt toegestaan voor de hoogte van het bedrag van het instapgeld;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 21 februari 2008;

Overwegende dat het tarief dat van toepassing is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongewijzigd is sedert 2005;

Op voorstel van de Minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het tarief voor het vervoer per taxi wordt als volgt vastgesteld : 1. Kilometerprijs : tarief I : euro 1,35; tarief II : euro 2,70. 2. Instapgeld : euro 2,40.3. Wachtgeld per uur : euro 25,00.4. Forfaitaire toeslag voor de nachtritten : euro 2,00.

Art. 2.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2005 betreffende de stijging van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 10 maart 2008.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken is belast met uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 februari 2008.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^