Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2008
gepubliceerd op 11 maart 2008

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 7 van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2008031092
pub.
11/03/2008
prom.
28/02/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2008. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 7 van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, inzonderheid op de artikelen 4 en 7;

Gelet op de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffendehet gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 3, § 3;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2004 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op de artikelen 19 tot en met 24;

Gelet op het besluit van 27 juni 1991 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging voor de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling tot het sluiten van partnershipovereenkomsten tot vergroting van de kansen van bepaalde werkzoekenden om werk te vinden of terug te vinden, gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 1997;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 maart 2005 houdende toelating voor de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling om overeenkomsten te sluiten met tewerkstellingsagentschappen opgericht door Belgische en Europese overheden in het kader van het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juni 2006 tot machtiging van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling om deel te nemen aan de oprichting, in het kapitaal of aan het beheer van publieke en private instellingen, publics que privés; vennootschappen en verenigingen;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van ACTIRIS van 21 december 2007;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 december 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 29 november 2007;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 18 januari 2008;

Gelet op het advies nr 44.031/1 van de Raad van State, gegeven op 7 februari 2008 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 tot wijziging van het letterwoord van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling in ACTIRIS;

Overwegende dat ACTIRIS, teneinde het gewestelijk werkgelegenheidsbeleid doeltreffend uit te voeren en voor de goede werking van de arbeidsmarkt te zorgen, zijn opdrachten in nauwe samenwerking met zijn externe partners moet kunnen uitvoeren;

Overwegende dat ACTIRIS door zijn beheerscontract is erkend als « regisseur-coördinator » op de Brusselse arbeidsmarkt en dat dit beheerscontract het kader bepaalt waarbinnen ACTIRIS zijn activiteiten ontwikkelt;

Overwegende dat ACTIRIS, sinds zijn oprichting, heeft bewezen dat het in staat is doeltreffende partnerships te sluiten met meer dan 130 inschakelings- en tewerkstellingsoperatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die zijn samengebracht in een Netwerk voor Werkgelegenheid, waarvan ACTIRIS als verantwoordelijke voor de verwerking het beheer en de organisatie waarneemt;

Overwegende dat ACTIRIS in het kader van de uitvoering van zijn opdrachten contractuele verbintenissen heeft gesloten met andere spelers zoals instellingen belast met de bevordering van de technische beroepen en instellingen voor taalonderwijs;

Overwegende dat ACTIRIS bovendien door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd gemachtigd om andere vormen van partnerships aan te gaan door mee te werken aan de oprichting, te delen aan het kapitaal of deel te nemen aan het beheer van publiek- en privaatrechtelijke instellingen, vennootschappen en verenigingen;

Overwegende dat de relaties van ACTIRIS met zijn partners geregeld zijn door verschillende, versnipperde wetteksten, wat de principes, de diensten en de partners binnen deze samenwerkingsverbanden weinig begrijpelijk en doorzichtig maakt;

Overwegende dat ACTIRIS moet worden uitgerust met een duidelijk, doorzichtig en dynamisch kader dat hem toelaat partnerships te sluiten die tegemoet komen aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt;

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is een unieke reglementaire tekst op te stellen die de partnerrelaties tussen ACTIRIS en de externe derden vereenvoudigt;

Overwegende dat artikel 7 van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, dat ACTIRIS uitdrukkelijk machtigt overeenkomsten te sluiten en mee te werken aan de oprichting, te delen in het kapitaal of deel te nemen aan het beheer van publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen, vennootschappen of verenigingen, daar de grondslag in rechte van vormt;

Op voorstel van de minister bevoegd voor Tewerkstelling, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° ACTIRIS : de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, als gereglementeerd bij de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;2° de ordonnantie : de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;3° de Regering : de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;4° de Minister : de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling;5° het beheerscontract : de overeenkomst gesloten tussen ACTIRIS en de Regering krachtens artikel 7bis van de ordonnantie;6° de tewerkstellingsactiviteiten : de tewerkstellingsactiviteiten als omschreven in de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;7° de tewerkstellingsoperatoren : de tewerkstellingsoperatoren als omschreven in de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. HOOFDSTUK II. - Actiemiddelen

Art. 2.§ 1. Om zijn opdrachten te vervullen, mag ACTIRIS overeenkomsten sluiten met derden, ook ten kosteloze titel, onder de door dit besluit bepaalde voorwaarden. § 2. ACTIRIS mag toelagen verlenen om zijn opdrachten uit te voeren, en de toepassingsvoorwaarden daarvan bij wijze van overeenkomst bepalen. In dit geval bepaalt ACTIRIS, voor de toekenning van de toelage, de voorwaarden en modaliteiten van toekenning, en verzekert hij een voldoende bekendmaking ervan. § 3. Voor de overeenkomsten met betrekking tot de in artikel 3, 1°, van dit besluit bedoelde tewerkstellingsactiviteiten, die de uitvoering van een geheel van verrichtingen tot voorwerp hebben die desgevallend worden verricht in een geïntegreerd en gecoördineerd proces met verrichtingen inzake beroepsopleiding en permanente vorming, gaat ACTIRIS niet over tot een overheidsopdracht voor het leveren van diensten. § 4. ACTIRIS mag eveneens, onder de door dit besluit bepaalde voorwaarden, deelnemen aan de oprichting, in het kapitaal of aan het beheer van private en publieke instellingen, vennootschappen en verenigingen, voor zover dit bijdraagt tot de vervulling van zijn opdrachten. HOOFDSTUK III. - Bepalingen van toepassing op de overeenkomsten gesloten door ACTIRIS met toepassing van zijn opdrachten Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Onderafdeling 1. - Voorwerp

Art. 3.De overeenkomsten gesloten door ACTIRIS moeten bijdragen tot de uitvoering van zijn in artikel 4 van de ordonnantie bepaalde opdrachten, en passen in het kader van het beheerscontract. Ze kunnen met name als voorwerp hebben : 1° tewerkstellingsactiviteiten voor de begeleiding van de werkzoekenden, die operaties omvatten voor : a) de terbeschikkingstelling aan de werkzoekenden van alle nuttige informatie in het kader van hun zoektocht naar werk of inzake opleidingen, inschakeling of in het kader van de strijd tegen discriminatie;b) de inschrijving of de herinschrijving als werkzoekende.Deze activiteit moet het voorwerp uitmaken van een bekrachtiging door ACTIRIS; c) de beroepsoriëntering;d) de opstelling en de definitie van een beroepsproject dat desgevallend leidt tot het sluiten van een contract voor beroepsproject onder de door ACTIRIS bepaalde voorwaarden. Deze activiteit kan acties omvatten zoals de beroepsbepaling, de socio-professionele balans, en de professionele heractivering; e) de begeleiding bij de verwezenlijking van het beroepsproject en acties bepaald in het contract voor beroepsproject;f) de hulp bij het zoeken naar een opleiding, een stage en werk, met inbegrip van de hulp bij het actief zoeken naar werk;g) de hulp bij het starten van een eigen beroepsactiviteit;h) de beroepsinschakeling voor de duurzame integratie van de betrokken personen.2° tewerkstellingsactiviteiten voor de loopbaanbegeleiding van de werknemers;3° de opvang van de kinderen van de werkzoekenden;4° het nagaan en de erkenning van bekwaamheden van de werkzoekende, evenals de ontwikkeling van bekwaamheden die noodzakelijk zijn voor zijn integratie op de arbeidsmarkt;5° de bevordering, de ontwikkeling, de innovatie en de verbetering van de toegankelijkheid van de producten en diensten inzake inschakeling, begeleiding en tewerkstelling;6° de sensibilisatie betreffende de arbeidsmarkt;7° de prospectie van werkaanbiedingen;8° de promotie van beroepen en met name van de knelpuntberoepen;9° de strijd tegen discriminatie bij aanwerving;10° de mobiliteit van de werknemers of de werkzoekenden;11° de oprichting, de deelname in en de financiering van de beroepsreferentiecentra;12° het vergaren, de verwerking en de verspreiding van informatie en statistieken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de arbeidsmarkt;13° de oprichting, de deelname in, de coördinatie en het beheer van informatica- of andere netwerken om de goede werking van de arbeidsmarkt te verzekeren;14° de uitwisseling van goede praktijken. Onderafdeling 2. - Inhoud van de overeenkomsten

Art. 4.Onverminderd artikel 9, § 3, vermelden alle door ACTIRIS gesloten overeenkomsten tenminste : 1° het voorwerp;2° de duur;3° de te verlenen bedragen voor de uitvoering van het voorwerp van de overeenkomst en de modaliteiten voor de betaling ervan;4° de modaliteiten van het toezicht en de evaluatie door ACTIRIS;5° de modaliteiten van verbreking. Onderafdeling 3. - Opvolging en controle

Art. 5.ACTIRIS verzekert de opvolging en de contrôle van de uitvoering van de overeenkomsten.

Onderafdeling 4. - Evaluatie en actieplan

Art. 6.§ 1. ACTIRIS stelt jaarlijks een evaluatieverslag op van de overeenkomsten met betrekking tot de in artikel 3 van dit besluit bedoelde activiteiten. § 2. Dit verslag omvat tenminste : 1° een overzicht van de lopende overeenkomsten;2° de betrokken derden;3° de verwezenlijkte activiteiten;4° een analyse van de behaalde resultaten voor de in artikel 3, 1°, van dit besluit bedoelde activiteiten, met bijzondere aandacht voor tewerkstelling rekening houdend met de kenmerken van het doelpubliek. § 3. Dit evaluatieverslag wordt overgemaakt aan de Minister. § 4. Op basis van de verrichte evaluatie, en overeenkomstig de door het beheerscontract en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalde doelstellingen, stelt ACTIRIS voor zijn partnerships een tweejarig strategisch actieplan op wat betreft de voorstellen van wijzigingen en de ontwikkeling van de activiteiten die moeten worden verwezenlijkt.

ACTIRIS rechtvaardigt in dit plan de keuze van de gebruikte procedure voor het afsluiten van de vooropgestelde overeenkomsten. Het eerste plan dekt de periode 2009-2010. Dit strategisch plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Regering in de loop van het laatste kwartaal dat de betrokken periode voorafgaat, na advies van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit advies wordt geacht gunstig te zijn bij ontstentenis ervan binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf het overmaken van het strategisch plan. Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen voor de overeenkomsten met

betrekking tot de tewerkstellingsactiviteiten voor de begeleiding van de werkzoekenden Onderafdeling 1. - Beginselen

Art. 7.§ 1. Deze overeenkomsten kunnen als voorwerp hebben : 1° de uitvoering van een geheel van in artikel 3, 1°, bedoelde verrichtingen in het kader van een geïntegreerd en gecoördineerd begeleidingsproces, desgevallend met verrichtingen inzake beroepsopleiding en permanente vorming;2° de verwezenlijking van een van deze verrichtingen. § 2. Elke verrichting draagt in elk geval bij tot de verwezenlijking van een aangepast, geïndividualiseerd en samenhangend inschakelingstraject dat de werkzoekende toelaat om zijn afstand tot een bezoldigde betrekking die gedekt is door de sociale zekerheid te verminderen en de toegang daartoe bevorderen. § 3. Deze overeenkomsten hebben in de eerste plaats betrekking op de kwetsbare werkzoekenden op de arbeidsmarkt, omwille van een of meer van volgende elementen : het gebrek aan of de afwezigheid van een kwalificatie, herkomst, leeftijd, persoonlijke moeilijkheden, het niveau van opleiding of een moeilijk ten nutte te maken of moeilijk overdraagbare beroepsloopbaan. § 4. ACTIRIS legt als voorwaarde voor het sluiten van de overeenkomst de toetreding op van de tewerkstellingsoperator tot een geïnformatiseerd systeem van informatie-uitwisseling waarvan ACTIRIS het beheer en de organisatie verzekert als verantwoordelijke voor de verwerking.

Onderafdeling 2. - Inhoud

Art. 8.Onverminderd de in de artikelen 9, § 3, 5° en 4 van dit besluit bedoelde bepalingen vermelden de overeenkomsten ten minste : 1° de te verwezenlijken verrichting of verrichtingen in het kader van de activiteiten voor de begeleiding van de werkzoekende, desgevallend met inbegrip van de verrichtingen inzake beroepsopleiding en permanente vorming;2° de doelgroep of de doelgroepen beoogd door elke te verwezenlijken verrichting in het kader van de activiteiten met betrekking tot begeleiding;3° de doelstellingen die moeten worden nagestreefd door de tewerkstellingsoperatoren;4° de door de tewerkstellingsoperatoren gebruikte methodes voor elk type van activiteit;5° de modaliteiten inzake de samenwerking tussen de tewerkstellingsoperatoren die betrokken zijn bij de door de overeenkomst bedoelde activiteiten, evenals met ACTIRIS;6° desgevallend, de rechten en verplichtingen, evenals de juridische, technische en methodologische voorwaarden die dienen te worden nageleefd in het kader van de toetreding van de tewerkstellingsoperator tot het geïnformatiseerd netwerk van informatie-uitwisseling;7° de modaliteiten van vervroegde verbreking door een van de partijen;8° de modaliteiten van het toezicht en de evaluatie door ACTIRIS. HOOFDSTUK I V Overeenkomsten met betrekking tot de toekenning van een toelage

Art. 9.§ 1. Voor de toekenning van toelagen gaat ACTIRIS in beginsel over tot een projectoproep waarvan hij de voorwaarden van deelname, uitvoering en de keuzecriteria bepaalt, en dit binnen de grenzen van de beschikbare kredieten die hiertoe zijn ingeschreven in zijn begroting. § 2. In afwijking van § 1 kan ACTIRIS de voorwaarden van de toelage bepalen zonder dat hij overgaat tot een projectoproep. In dit geval zal ACTIRIS het uitzonderlijk of bijzonder karakter van het project rechtvaardigen in een aan de overeenkomst toegevoegde nota aan zijn beheerscomité. § 3. Bovendien moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan : 1° de toelage mag niet meer bedragen dan datgene wat noodzakelijk is om de kosten ingevolge de uitvoering van het voorwerp van de overeenkomst te dekken, desgevallend rekening houdend met de desbetreffende ontvangsten;2° de kosten, die in aanmerking dienen te worden genomen, omvatten alle kosten ingevolge de uitvoering van het voorwerp van de overeenkomst.Deze zijn berekend op basis van de algemeen aanvaarde beginselen van de analytische en gescheiden boekhouding; 3° de toelage moet daadwerkelijk worden gebruikt om de uitvoering te verzekeren van het voorwerp van de overeenkomst;4° ACTIRIS gaat regelmatig over tot controles teneinde zich ervan te vergewissen dat de begunstigde geen toelage ontvangt die het in 1° bedoeld bedrag overschrijdt;5° de bestekken of overeenkomsten moeten met name vermelden : a) de aard en de duur van de toevertrouwde opdracht;b) de categorieën van betrokken personen en desgevallend de betrokken gebieden;c) de parameters voor de berekening, de controle en de herziening van de toelage;d) de middelen om te vermijden dat de toelage de kosten ingevolge de uitvoering van de opdracht overschrijdt;e) de financiële en boekhoudkundige documenten die door de begunstigde van de toelage moeten worden verstrekt;f) de modaliteiten van terugbetaling bij eventuele overfinanciering.

Art. 10.De beslissingen betreffende de toekenning of weigering van toelagen worden met redenen omkleed. De redenen worden medegedeeld uiterlijk binnen de maand die volgt op de beslissing. HOOFDSTUK V. - De deelname aan de oprichting, in het kapitaal of aan het beheer van private en publieke instellingen, vennootschappen en verenigingen

Art. 11.ACTIRIS is gemachtigd om deel te nemen aan de oprichting, in het kapitaal of aan het beheer van private en publieke instellingen, vennootschappen en verenigingen.

Art. 12.De deelname moet bijdragen tot de uitvoering van de in artikel 4 van de ordonnantie bepaalde opdrachten, en passen in het kader van het beheerscontract.

Art. 13.§ 1. Indien ACTIRIS na het verloop van de verrichting niet beschikt over een meerderheid of een beslissende macht binnen de betrokken instelling, vennootschap of vereniging, moet hij redelijke contractuele waarborgen verkrijgen om de verwezenlijking te verzekeren van de doelstellingen die hij nastreeft in het kader van de voorgenomen verrichting. Deze waarborgen kunnen de vorm aannemen van een aandeelhouderspact met de andere partners of een overeenkomst die rechtstreeks wordt gesloten met de betrokken instelling, vennootschap of vereniging. § 2. ACTIRIS verzekert zich bovendien van een rechtstreeks of onrechtstreeks controlerecht wat betreft het beheer en de rekeningen van de betrokken instelling, vennootschap of vereniging.

Art. 14.§ 1. Het beheerscomité van ACTIRIS beslist over de verrichting op basis van een schriftelijk verslag waarin de door ACTIRIS nagestreefde doelstelling wordt uiteengezet. Het verslag rechtvaardigt in welke mate de verrichting bijdraagt tot de uitvoering van de opdrachten van ACTIRIS en past in het kader van het beheerscontract. § 2. Het verslag vermeldt de benaming, de gegevens, de rechtsvorm en het maatschappelijk oogmerk, en verstrekt meer in het algemeen alle informatie van juridische aard met betrekking tot de bij de voorgenomen verrichting betrokken instelling, vennootschap of vereniging. § 3. Het verslag vermeldt de vennoten, de leden of de partners van de betrokken instelling, vennootschap of vereniging, en bevat een uiteenzetting van de rechten waarover ACTIRIS zal beschikken na het verloop van de voorgenomen verrichting. § 4. Het verslag bevat een uiteenzetting van de financiële situatie of het financieel plan van de betrokken instelling, vennootschap of vereniging, en bevat een begroting met een gedetailleerde raming van de kostprijs voor ACTIRIS van de voorgenomen verrichting gedurende een periode van tenminste drie jaar.

Het verslag bevat bovendien een uiteenzetting van de manier waarop ACTIRIS een rechtstreeks of onrechtstreeks controlerecht zal uitoefenen over het beheer en de rekeningen van de betrokken instelling, vennootschap of vereniging. § 5. Het verslag bevat een uiteenzetting van de wijze waarop de betrokken instelling, vennootschap of vereniging wordt beheerd, en desgevallend van de manier waarop ACTIRIS hierbij zal worden betrokken.

Indien ACTIRIS na het verloop van de verrichting niet beschikt over een meerderheid of een beslissende macht binnen de betrokken instelling, vennootschap of vereniging, bevat het verslag de verkregen contractuele waarborgen die passend zijn om de verwezenlijking te verzekeren van de door ACTIRIS nagestreefde doelstellingen in het kader van de voorgenomen verrichting. § 6. Het verslag gaat vergezeld van alle nuttige documenten, waaronder met name de statuten of het ontwerp van statuten, de contracten of ontwerpen van contracten, de balansen, de rekeningen, het financieel plan en de begroting. § 7. De regeringscommissarissen als bedoeld in artikel 36 van de ordonnantie verstrekken een schriftelijk en met redenen omkleed advies over het in dit artikel bedoeld verslag.

Art. 15.De beslissing van het beheerscomité is met redenen omkleed en duidt desgevallend de personen aan die belast zijn met de vertegenwoordiging van ACTIRIS voor de verwezenlijking van de verrichting en voor het bekleden van eventuele mandaten binnen de betrokken instelling, vennootschap of vereniging.

Art. 16.Elk van de door ACTIRIS in het kader van dit besluit verwezenlijkte verrichtingen maakt het voorwerp uit van een gedetailleerde beschrijvende vermelding in het jaarverslag dat wordt opgesteld door ACTIRIS in uitvoering van artikel 32 van de ordonnantie. Het jaarverslag vermeldt met name de door ACTIRIS nagestreefde doelstelling en verduidelijkt in welke mate de verrichting bijdraagt tot de uitvoering van zijn opdrachten en past in het kader van het beheerscontract dat is gesloten tussen hem en de Regering. HOOFDSTUK VI Opheffings-, wijzigings-, overgangs- en slotbepalingen Afdeling 1. - Opheffingsbepalingen

Art. 17.Worden opgeheven : 1° de artikelen 19 tot en met 24 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2004 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;2° het besluit van 27 juni 1991 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging voor de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling tot het sluiten van partnershipovereenkomsten tot vergroting van de kansen van bepaalde werkzoekenden om werk te vinden of terug te vinden;3° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 maart 2005 houdende toelating voor de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling om overeenkomsten te sluiten met tewerkstellingsagentschappen opgericht door Belgische en Europese overheden in het kader van het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;4° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juni 2006 tot machtiging van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling om deel te nemen aan de oprichting, in het kapitaal of aan het beheer van publieke en private instellingen, vennootschappen en verenigingen. Afdeling 2. - Wijzigingsbepalingen

Art. 18.In artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2004 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden telkens de woorden « bij toepassing van artikel 19 van dit besluit » geschrapt.

Art. 19.In artikel 4, § 2 van hetzelfde besluit worden de woorden « bij toepassing van de artikels 19 tot 24 van dit besluit » geschrapt.

Art. 20.Het opschrift van hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Hoofdstuk III. - Uitoefening van tewerkstellingsactiviteiten in het kader van sommige partnershipovereenkomsten ».

Art. 21.Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 25.§ 1. Het is toegestaan aan de in artikel 3 bedoelde tewerkstellingsoperatoren, waarop een overeenkomst van toepassing is krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 1991 houdende machtiging voor de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling tot het sluiten van partnershipovereenkomsten teneinde de kansen van bepaalde werkzoekenden om werk te vinden of terug te vinden, te vergroten in het kader van gecoördineerde beschikkingen voor socio-professionele inschakeling, of krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 1991 houdende machtiging voor de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling tot het sluiten van partnershipovereenkomsten tot vergroting van de kansen van bepaalde werkzoekenden om werk te vinden of terug te vinden, en gesloten voor hun opheffing, om de in artikel 2 van de ordonnantie bedoelde tewerkstellingsactiviteiten uit te oefenen. § 2. De toelating als bedoeld in § 1 geldt gedurende de periode als bedoeld in artikel 22 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 février 2008 houdende uitvoering van artikel 7 van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. » Afdeling 3. - Overgangsbepaling

Art. 22.Blijven van toepassing tot aan hun wijziging of verbreking door ACTIRIS, overeenkomstig de door dit besluit voorziene procedures, de overeenkomsten gesloten krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 1991 houdende machtiging voor de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling tot het sluiten van partnershipovereenkomsten teneinde de kansen van bepaalde werkzoekenden om werk te vinden of terug te vinden, te vergroten in het kader van gecoördineerde beschikkingen voor socio-professionele inschakeling, of krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 1991 houdende machtiging voor de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling tot het sluiten van partnershipovereenkomsten tot vergroting van de kansen van bepaalde werkzoekenden om werk te vinden of terug te vinden, en gesloten voor de opheffing van de genoemde besluiten. Afdeling 4. - Slotbepalingen

Art. 23.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 24.De Minister bevoegd voor Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 februari 2008.

Vanwege de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Economie, Werkgelegenheid en Wetenschappelijk Onderzoek, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^