Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 december 2009
gepubliceerd op 15 december 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09 mod tot wijziging van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09 van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2009031586
pub.
15/12/2009
prom.
03/12/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2009. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09 mod tot wijziging van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09 van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op de artikelen 43 tot 48;

Gelet op het gewestelijk bestemmingsplan goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001;

Gelet op het gewestelijk ontwikkelingsplan goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2002;

Gelet op het bijzonder bestemmingsplan nr. 09 van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek goedgekeurd bij regeringsbesluit van 23 juli 1992;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 9 juli 2009, waarbij de gemeente Sint-Jans-Molenbeek het ontwerp van bijzonder bestemmingsplan nr. 09 mod voorlopig goedkeurt (dat de perimeter omvat begrensd door de Louis Mettewielaan, de Tamariskenlaan, de Landmeterstraat, de van Kalckstraat, de Charles Malis en de De Koninckstraat, met uitzondering van het kleine gebied van de verkavelingsvergunning nr. 30 en dat van een deel van het bijzonder bestemmingsplan nr. 18) tot wijziging van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09 en dat een liggingsplan omvat, een plan van de bestaande rechtstoestand-GBP, een plan van de bestaande rechtstoestand, een plan van de bestaande feitelijke toestand-luchtfoto, een plan van de bestaande feitelijke toestand-afmetingen en daktypes, een plan van de bestaande feitelijke toestand-gebruiksbezetting, een plan van de bestaande feitelijke toestand-mobiliteit, een schema van de bestemmingen, een verslag van de nota's en inventarissen ervan, een bundel met stedenbouwkundige voorschriften evenals een nota ter rechtvaardiging van het ontbreken van aanzienlijke gevolgen voor het milieu;

Gelet op het advies uitgebracht door het Brussels Instituut voor Milieubeheer op 9 juni 2008 met betrekking tot het ontbreken van aanzienlijke gevolgen voor het milieu;

Gelet op het advies uitgebracht door het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting op, 28 november 2008, met betrekking tot het ontbreken van aanzienlijke gevolgen voor het milieu;

Overwegende dat het ontwerpplan doelstellingen voorstelt ter verbetering van de bestaande toestand, omdat het de leefomgeving verbetert door meer plaats te bieden tussen de gebouwen;

Overwegende dat het ontwerpplan als doel heeft de ontwikkeling en de optimalisering van het huidig sportpark binnen de gegeven ruimtelijke beschikbaarheid en het naleven van de andere gebruiksbezettingen in en rond de perimeter;

Overwegende de noodzaak, om het voortbestaan te waarborgen van deze voorziening van collectief belang, er activiteiten aan toe te voegen die de gebruikelijke aanvulling en het toebehoren zijn van het sportpark;

Overwegende dat het stadium en zijn sportinfrastructuren moeten beantwoorden aan een reeks Europese en wereldnormen, meer bepaald inzake veiligheid en capaciteit en dat de bouw van een nieuwe tribune bijgevolg een noodzakelijke oplossing is;

Overwegende de wil van de gemeente om een multifunctionele tribune te voorzien in rechtstreeks verband met haar wijk, dat buurtactiviteiten en meer bepaald handelszaken omvat;

Overwegende dat de vestiging van dit nieuw gebouw zal gebeuren aan de rand van het voetbalterrein achteruitgeplaatst ten aanzien van de rooilijn zodat de rij populieren aan de straatkant, ecologisch en erfgoedkundig element, niet aangetast zou worden;

Overwegende dat dit gebouw een zo bedachtzaam als mogelijke grondinname zal hebben, dat zijn afmetingen zich zal aanpassen aan de twee andere bestaande tribunes en dat de totale hoogte minder dan 20 m zal zijn;

Overwegende dat verschillende onduidelijkheden werden vastgesteld op de grafische documenten van het ontwerpplan; dat deze onduidelijkheden de opties van het ontwerpplan niet in het gedrang brengen; dat de grafische documenten die ter openbaar onderzoek zullen voorgelegd worden evenwel moeten gewijzigd worden;

Op voorstel van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Wordt goedgekeurd het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09 mod (dat de perimeter omvat begrensd door de Louis Mettewielaan, de Tamariskenlaan, de Landmeterstraat, de van Kalckstraat, de Charles Malis en de De Koninckstraat, met uitzondering van het kleine gebied van de verkavelingsvergunning nr. 30 en dat van een deel van het bijzonder bestemmingsplan nr. 18) tot wijziging van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09 en dat een liggingsplan omvat, een plan van de bestaande rechtstoestand-GBP, een plan van de bestaande rechtstoestand, een plan van de bestaande feitelijke toestand-luchtfoto, een plan van de bestaande feitelijke toestand-afmetingen en daktypes, een plan van de bestaande feitelijke toestand-gebruiksbezetting, een plan van de bestaande feitelijke toestand-mobiliteit, een schema van de bestemmingen, verslag van de nota's en inventarissen ervan, een bundel met stedenbouwkundige voorschriften evenals een nota ter rechtvaardiging van het ontbreken van aanzienlijke gevolgen voor het milieu.

Art. 2.De Minister die bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 december 2009.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^