Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2010
gepubliceerd op 05 oktober 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031449
pub.
05/10/2010
prom.
24/09/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2010. - Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, met name artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, met name artikel 8, eerste lid;

Gelet op de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid, met name de artikelen 3, lid 5° en 6°, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 41 § 1, 43 en 44;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1989Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/1989 pub. 07/11/2014 numac 2014031896 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer sluiten tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, met name artikel 3, § 2, 10e streepje en artikel 3, § 3;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 20 mei 2010;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu, gegeven op 12 mei 2010;

Gelet op het advies 48.648/1/V van de Raad van State, gegeven op 24 augustus 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's op 26 november 2009 omgezet moet zijn;

Dat de Europese Commissie de Belgische overheid op 24 juni 2010 een met redenen omkleed advies gestuurd heeft vanwege het niet-meedelen van de nationale omzettings-maatregelen van bovenvermelde richtlijn binnen de vereiste termijn;

Dat dit besluit deze richtlijn omzet;

Dat een snelle goedkeuring van dit besluit het mogelijk maakt om de voortzetting van de inbreukprocedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie te vermijden;

Op voorstel van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen Algemene bepaling

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's.

Doel

Art. 2.Dit besluit beoogt de vaststelling van een kader voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's, teneinde de negatieve gevolgen die overstromingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid met zich mee brengen, te beperken.

Toepassingsgebied

Art. 3.§ 1.Voor de toepassing van dit besluit gelden, naast de in artikel 5, 4°, 14°, 15°, 16° en 52° van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid vermelde definities van "rivier", "stroomgebied", "deelstroomgebied", "stroomgebiedsdistrict" en "Instituut", de volgende definities : 1. "overstroming" : het tijdelijk onder water staan van land dat normaliter niet onder water staat. Deze term bestrijkt overstromingen door rivieren en overstromingen door rioolstelsels; 2. "overstromingsrisico" : de kans dat zich een overstroming voordoet in combinatie met de mogelijke negatieve gevolgen van een overstroming voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid. § 2. Voor de toepassing van dit besluit kan de Regering evenwel andere bevoegde autoriteiten aanwijzen dan die welke uit hoofde van artikel 5, 17° van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid is aangewezen. HOOFDSTUK II. - Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling Opstellen van een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling

Art. 4.§ 1. De Regering duidt het Instituut aan als de instantie die een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling overeenkomstig paragraaf 2 van dit artikel dient op te stellen voor het deel van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde dat gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. § 2. Een voorlopige overstromingsrisico-beoordeling wordt gebaseerd op beschikbare of gemakkelijk af te leiden informatie, zoals registraties en onderzoeken naar ontwikkelingen op de lange termijn, in het bijzonder de gevolgen van klimaatverandering voor het optreden van overstromingen, en wordt opgesteld ter beoordeling van mogelijke risico's.

De beoordeling omvat ten minste de volgende elementen : 1° kaarten van het stroomgebiedsdistrict met een geschikte schaal, waarop de grenzen van de stroomgebieden worden aangegeven, alsmede de topografie en het grondgebruik;2° een beschrijving van de overstromingen die zich in het verleden hebben voorgedaan en die significante negatieve effecten hebben gehad wat betreft de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid en ten aanzien waarvan nog steeds de kans bestaat dat zich in de toekomst soortgelijke overstromingen voordoen, inclusief de omvang van de overstroming en de waterafvoerroutes, en een beoordeling van de negatieve effecten die ze met zich mee hebben gebracht;3° een beschrijving van belangrijke overstromingen die zich in het verleden hebben voorgedaan en waarvoor geldt dat soortgelijke overstromingen in de toekomst aanzienlijke negatieve effecten kunnen hebben;4° en, afhankelijk van de specifieke behoeften van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : een beoordeling van de mogelijke negatieve gevolgen van toekomstige overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid, rekening houdend, voor zover mogelijk, met kwesties als de topografie, de ligging van waterlopen en hun algemene hydrologische en geomorfologische kenmerken, met inbegrip van de rol van uiterwaarden die het water op natuurlijke wijze vasthouden, de doeltreffendheid van bestaande door de mens aangelegde werken ter bescherming tegen overstromingen, de locatie van bevolkte gebieden, gebieden met economische bedrijvigheid en ontwikkelingen op lange termijn, waaronder de effecten van klimaatverandering op het plaatsvinden van overstromingen. § 3. De Regering zorgt ervoor dat de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling uiterlijk op 22 december 2011 voltooid is.

Vaststellen van gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico

Art. 5.Op basis van de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling, als bedoeld in artikel 4, stelt het Instituut, voor het deel van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde dat op het grondgebied is gelegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gebieden vast waarvoor zij concludeert dat een potentieel significant overstromingsrisico bestaat of kan worden verwacht. HOOFDSTUK III. - Overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten Opstellen van overstromings-gevaar - en overstromingsrisicokaarten

Art. 6.§ 1. Het Instituut stelt, voor het deel van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde dat op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gelegen, overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten vast met de meest geschikte schaal voor de in artikel 5 bedoelde gebieden. § 2. Overstromingsgevaarkaarten hebben betrekking op de geografische gebieden die volgens de volgende scenario's kunnen worden overstroomd : 1° kleine kans op overstromingen of scenario's van buitengewone gebeurtenissen;2° middelgrote kans op overstromingen (herhalingsperiode = 100 jaar);3° grote kans op overstromingen, indien van toepassing. § 3. Voor elk van de in paragraaf 2 bedoelde scenario's worden de volgende gegevens vermeld : 1° de omvang van de overstroming;2° de waterdiepte of, indien van toepassing, het waterniveau;3° de stroomsnelheid of het betrokken waterdebiet, indien van toepassing. § 4. Overstromingsrisicokaarten moeten aan de hand van de volgende gegevens een beeld geven van de potentiële negatieve gevolgen van overstromingen in het kader van in paragraaf 2 bedoelde scenario's : 1° het indicatieve aantal potentieel getroffen inwoners;2° het type economische bedrijvigheid van het potentieel getroffen gebied;3° de installaties als bedoeld in bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 oktober 2007 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor bepaalde gedeelde inrichtingen die in geval van overstroming voor incidentele verontreiniging kunnen zorgen en de uit hoofde van artikel 32, 1°, 3°, 4° en 5° van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid aangewezen beschermde gebieden die potentieel getroffen kunnen zijn;4° andere informatie die het Instituut nuttig acht, zoals de vermelding van gebieden waar overstromingen met een groot gehalte aan vervoerde sedimenten alsook puinstromen kunnen voorkomen, alsmede informatie over andere belangrijke bronnen van vervuiling. § 5. Ten aanzien van gebieden waar overstroming door grondwater wordt veroorzaakt, kan het Instituut besluiten om de overstromingsgevaarkaarten uitsluitend op te stellen met betrekking tot het in § 2, 1° bedoelde scenario. § 6. De Regering ziet erop toe dat de overstromingsgevaar- en overstromingsrisico-kaarten uiterlijk op 22 december 2013 voltooid zijn. HOOFDSTUK IV. - Overstromingsrisicobeheerplan Opstellen van het overstromingsrisicobeheersplan

Art. 7.§ 1. De Regering neemt passende initiatieven die erop gericht zijn dat het Instituut erop toeziet dat er voor het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde deelname aan de coördinatie plaatsvindt met het oog op de opstelling van een enkel overstromingsrisicobeheerplan of een geheel van plannen die op het niveau van het internationaal stroomgebiedsdistrict worden gecoördineerd. § 2. In het geval van de opmaak van een geheel van plannen zoals bedoeld in paragraaf 1, stelt het Instituut een overstromings-risicobeheerplan op, op basis van de in artikel 6 bedoelde kaarten voor de in artikel 5 en 10, paragraaf 1, 2° bedoelde gebieden, dat ten minste het deel van het internationaal stroomgebiedsdistrict bestrijkt dat tot het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort, en dat, voor zover mogelijk, op het niveau van het internationale stroomgebiedsdistrict wordt gecoördineerd. § 3. Het Instituut stelt adequate doelstellingen vast voor het beheer van de overstromingsrisico's in de in artikel 5 en de in artikel 10, paragraaf 1, 2° bedoelde gebieden, waarbij aandacht wordt besteed aan de vermindering van de potentiële negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid, en, indien nodig geacht, aan niet-structurele initiatieven en/of aan de vermindering van de kans op overstromingen. § 4. Het overstromingsrisicobeheersplan omvat maatregelen met de bedoeling om de overeenkomstig paragraaf 3 vastgestelde doelstellingen te verwezenlijken, alsmede de in deel A van de bijlage vermelde onderdelen. § 5. In het overstromingsrisicobeheersplan wordt rekening gehouden met een aantal relevante aspecten, zoals kosten en baten, de omvang van de overstroming en waterafvoerroutes en gebieden met het vermogen om overstromingswater vast te houden, zoals natuurlijke overstromings-gebieden, de milieudoelstellingen van hoofdstuk II van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid, bodem- en waterbeheer, ruimtelijke ordening, grondgebruik, natuur-behoud, scheepvaart en haveninfrastructuur. § 6. In het overstromingsrisicobeheersplan worden alle aspecten van overstromingsrisicobeheer behandeld, met speciale nadruk op preventie, bescherming en paraatheid, met inbegrip van systemen voor de voorspelling van en de vroegtijdige waarschuwing voor overstromingen en met speciale aandacht voor de kenmerken van het betrokken stroomgebied of deelstroomgebied.

Het overstromingsrisicobeheersplan kan ook voorzien in de bevordering van een duurzaam landgebruik, de verbetering van de wateropvangcapaciteit en de gecontroleerde overstroming van bepaalde gebieden wanneer zich hoogwater voordoet. § 7. In het belang van de solidariteit mag het overstromingsrisicobeheersplan geen maatregelen omvatten die door hun omvang en gevolgen leiden tot een aanzienlijke toename van het overstromingsrisico in stroomopwaarts of stroomafwaarts gelegen andere landen in hetzelfde stroomgebied of deelstroomgebied, tenzij deze maatregelen gecoördineerd werden en door de betrokken lidstaten, gewesten of beheerders, zoals bedoeld in de artikelen 17, 18, 19 en 20 van de voornoemde ordonnantie van 20 oktober 2006, een overeengekomen oplossing bereikt werd. § 8. De Regering ziet erop toe dat het overstromingsrisicobeheersplan, zoals bedoeld in paragraaf 2, uiterlijk op 22 december 2015 voltooid en bekendgemaakt is. HOOFDSTUK V. - Coördinatie met de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid Coördinatie met de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid

Art. 8.De Regering neemt de passende maatregelen om de toepassing van dit besluit en van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid te coördineren, en zoekt daarbij in het bijzonder naar mogelijkheden voor de verbetering van de efficiëntie en de informatie-uitwisseling en voor het verwezenlijken van gemeenschappelijke synergieën en voordelen, rekening houdend met de milieudoelstellingen als bedoeld in hoofdstuk II van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. Daarbij worden in het bijzonder de volgende maatregelen genomen : 1° Het werk dat gepaard gaat met het opstellen van de eerste overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten en de latere, in artikel 6 en artikel 11 van dit besluit bedoelde bijgestelde versies ervan, wordt zo verricht dat de informatie die de kaarten bevatten consistent is met de desbetreffende informatie die overeenkomstig de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid wordt verstrekt. Het wordt gecoördineerd met en kan worden geïntegreerd in de in artikel 31 paragraaf 2, van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid bedoelde toetsingen; 2° Het werk dat gepaard gaat met het opstellen van het eerste overstromingsrisicobeheerplan en de latere, in artikel 7 en artikel 11 van dit besluit bedoelde bijgestelde versies ervan, wordt gecoördineerd met en mogelijk geïntegreerd in de in artikel 55 van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid bedoelde toetsingen van het stroomgebiedsbeheerplan;3° De actieve participatie van alle betrokken partijen overeenkomstig artikel 9 van dit besluit wordt, waar passend, gecoördineerd met de actieve participatie van betrokken partijen overeenkomstig de artikelen 51, 52, 53 en 54 van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. HOOFDSTUK VI. - Voorlichting en raadpleging van het publiek Terbeschikkingstelling aan het publiek en actieve participatie van het publiek

Art. 9.§ 1. Overeenkomstig de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake de toegang tot milieu- informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gecoördineerd volgens artikel 8, 3°, stelt het Instituut de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling, overstromings-gevaarkaarten, overstromingsrisicokaarten en het overstromingsrisicobeheersplan ter beschikking van het publiek. § 2. De Regering stimuleert de actieve participatie van de betrokken partijen bij het opstellen, toetsen en bijstellen van het in hoofdstuk IV bedoelde overstromingsrisico-beheersplan. HOOFDSTUK VII. - Overgangsmaatregelen en toetsingen Overgangsmaatregelen

Art. 10.§ 1. Het Instituut kan besluiten om geen voorlopige overstromingsrisicobeoordeling als bedoeld in artikel 4 te verrichten wanneer het met betrekking tot die gebieden : 1° ofwel al vóór 22 december 2010 middels een risicobeoordeling heeft vastgesteld dat daar een potentieel significant overstromingsrisico bestaat of kan worden verwacht, en het deze bijgevolg heeft ingedeeld bij de gebieden als bedoeld in artikel 5;2° ofwel al vóór 22 december 2010 heeft besloten overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten op te stellen en overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van dit besluit heeft besloten een overstromingsrisicobeheersplan op te stellen. § 2. Het Instituut kan besluiten om overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten te gebruiken die vóór 22 december 2010 werden voltooid, indien met die kaarten een informatieniveau wordt geboden dat in overeenstemming is met de vereisten van artikel 6. § 3. Het Instituut kan besluiten om een overstromingsrisicobeheersplan te gebruiken die vóór 22 december 2010 werd voltooid, mits de inhoud van dit plan gelijkwaardig is aan de in artikel 7 vastgestelde vereisten. § 4. De paragrafen 1, 2 en 3 zijn onverminderd artikel 11 van toepassing.

Toetsingen

Art. 11.§ 1. De voorlopige overstromingsrisico-beoordeling of de in artikel 10, paragraaf 1, bedoelde beoordeling of besluiten worden uiterlijk op 22 december 2018 en daarna om de zes jaar getoetst en zo nodig bijgesteld. § 2. De overstromingsgevaarkaarten en de overstromingsrisicokaarten worden uiterlijk op 22 december 2019 en daarna om de zes jaar getoetst en zo nodig bijgesteld. § 3. Het overstromingsrisicobeheersplan, inclusief de in deel B van de bijlage vermelde onderdelen, wordt uiterlijk op 22 december 2021 en daarna om de zes jaar getoetst en zo nodig bijgesteld. § 4. In de toetsingen die zijn bedoeld in de paragrafen 1 en 3 wordt rekening gehouden met het vermoedelijke effect van de klimaatverandering op het plaatsvinden van overstromingen. HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen Inwerkingtreding

Art. 12.Dit besluit treedt in werking de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Uitvoering

Art. 13.De Minister van Waterbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 september 2010 Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Leefmilieu, Mevr. E. HUYTEBROECK

BIJLAGE A. Overstromingsrisicobeheersplan I. Onderdelen van het eerste overstromingsrisicobeheersplan : 1° de conclusies van de overeenkomstig hoofdstuk II opgestelde voorlopige overstromingsrisicobeoordeling in de vorm van een summiere kaart van het voor het deel van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde dat op het grondgebied is gelegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarop de in artikel 5 bedoelde gebieden zijn afgebakend die onder dit overstromingsrisicobeheersplan vallen;2° de overeenkomstig hoofdstuk III opgestelde of overeenkomstig artikel 11 reeds geldende overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten en de conclusies uit die kaarten;3° een beschrijving van de overeenkomstig artikel 7, paragraaf 2, vastgestelde doelstellingen van het overstromingsrisicobeheer;4° een samenvatting van de maatregelen en de prioriteit die deze hebben ter verwezenlijking van de doelstellingen van het overstromingsrisicobeheer, met inbegrip van de overeenkomstig artikel 7 genomen maatregelen en de in het kader van andere wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genomen overstromingsgerelateerde maatregelen, met inbegrip van de ordonnantie van 19 februari 2004 betreffende enkele bepalingen inzake ruimtelijke ordening en de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid;5° indien beschikbaar, voor gedeelde stroomgebieden, een beschrijving van vastgestelde methodologie voor de kosten-batenanalyse die wordt gebruikt bij het beoordelen van maatregelen met grensoverschrijdende gevolgen. II. Beschrijving van de uitvoering van het plan : 1° een beschrijving van de prioriteiten en de wijze waarop de vorderingen bij de uitvoering van het plan zullen worden gevolgd;2° een samenvatting van de maatregelen/acties op het gebied van publieke voorlichting en inspraak;3° een lijst van bevoegde autoriteiten en eventueel een beschrijving van het proces ter coördinatie van de werkzaamheden binnen het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde, en van het proces ter coördinatie van de werkzaamheden met de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. B. Onderdelen van de daaropvolgende bijstelling van het overstromings-risicobeheersplan 1° wijzigingen of bijstellingen die zijn aangebracht na de bekendmaking van de vorige versie van het overstromingsrisicobeheersplan, met inbegrip van een samenvatting van de toetsingen overeenkomstig artikel 12;2° een beoordeling van de vooruitgang die met het oog op het verwezenlijken van de in artikel 7, paragraaf 2, bedoelde doelstellingen is geboekt;3° een beschrijving van de maatregelen uit de vorige versie van het overstromingsrisicobeheersplan die gepland waren, maar niet werden uitgevoerd, en een verklaring voor het niet-uitvoeren ervan;4° een beschrijving van de extra maatregelen die zijn getroffen na de bekendmaking van de vorige versie van het overstromingsrisicobeheersplan Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2010 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit. Brussel, 24 september 2010.

De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister van Waterbeleid, Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^