Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2010
gepubliceerd op 14 oktober 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en d

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031461
pub.
14/10/2010
prom.
24/09/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen en van de ordonnanties waarvan het toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van deze ordonnantie


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen, artikel 2, § 1, eerste lid, artikel 4, eerste lid, artikel 26, § 1, artikel 27, vijfde lid, artikel 32 en artikel 48;

Gelet op de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 16, vervangen bij ordonnantie van 30 april 2009;

Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen, artikel 16, vervangen bij ordonnantie van 30 april 2009;

Gelet op de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling, artikel 16, vervangen bij ordonnantie van 30 april 2009;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 8, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/04/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004031326 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende de uitvoering van de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 28;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031594 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap ALG-Négoce type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Essent Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031593 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Electrabel Customer Solutions type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031598 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 287,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031590 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de Franse Openbare Instelling van industriële en commerciële aard Gaz de France sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen, artikel 17;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 18 juni 2009;

Gelet op het advies nr. 46.998/1/V van de Raad van State, gegeven op 22 juli 2009 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werkgelegenheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De directeur, de attachés, de assistenten en de adjuncten van de Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die door de secretaris-generaal of de adjunct-secretaris-generaal van dit ministerie met name aangesteld worden voor de uitvoering van inspectieopdrachten en te dien einde beëdigd zijn, worden ermee belast toezicht te houden op de naleving van de volgende ordonnanties en hun uitvoeringsbesluiten : 1° de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen;2° de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling, met uitzondering van artikel 28, § 1.

Art. 2.§ 2. In artikel 10, § 1, eerste lid, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/04/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004031326 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende de uitvoering van de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de woorden « in artikel 27 bedoelde functionarissen en ambtenaren » vervangen door de woorden « in artikel 28 aangewezen ambtenaren. »

Art. 3.Artikel 28 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 28.De directeur, de attachés, de assistenten en de adjuncten van de Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die door de secretaris-generaal of de adjunct-secretaris-generaal van dit ministerie met name aangesteld worden voor de uitvoering van inspectieopdrachten en te dien einde beëdigd zijn, worden ermee belast toezicht te houden op de naleving van deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten. »

Art. 4.Artikel 17 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031594 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap ALG-Négoce type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Essent Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031593 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Electrabel Customer Solutions type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031598 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 287,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031590 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de Franse Openbare Instelling van industriële en commerciële aard Gaz de France sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen wordt vervangen als volgt : «

Art. 17.De directeur, de attachés, de assistenten en de adjuncten van de Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die door de secretaris-generaal of de adjunct-secretaris-generaal van dit ministerie met name aangesteld worden voor de uitvoering van inspectieopdrachten en te dien einde beëdigd zijn, worden ermee belast toezicht te houden op de naleving van deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten. »

Art. 5.De behoorlijke legitimatiebewijzen waarvan de door artikel 1 bedoelde ambtenaren voorzien zijn, nemen de vorm aan van een legitimatiekaart overeenkomstig het model opgenomen in bijlage.

Art. 6.De secretaris-generaal of de adjunct-secretaris-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt aangewezen voor het opleggen van de administratieve geldboeten met toepassing van de artikelen 26 tot en met 34 van de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen.

Art. 7.De administratieve geldboete moet betaald worden binnen een termijn van drie maanden die een aanvang neemt de dag van de kennisgeving van de beslissing waarbij de administratieve geldboete wordt opgelegd.

De administratieve geldboete wordt voldaan door storting of overschrijving op een bankrekening geopend op naam van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 8.Op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad treden in werking : 1° de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen;2° dit besluit.

Art. 9.De Minister bevoegd voor Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 september 2010.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Werkgelegenheid, B. CEREXHE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2010 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen en van de ordonnanties waarvan het toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van deze ordonnantie Brussel, 24 september 2010.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Werkgelegenheid, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^