Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2011
gepubliceerd op 03 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031110
pub.
03/03/2011
prom.
20/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, I, 1°;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, zoals gewijzigd;

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004 (hierna het « BWRO »), inzonderheid op artikels 27 en 81, alsook op bijlage D, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001 tot goedkeuring van het gewestelijk Bestemmingsplan, zoals gewijzigd;

Overwegend dat het plan voor de internationale ontwikkeling van Brussel (verder het « PIO ») de inrichting voorziet van tien strategische zones waaronder de zone « Delta » en de Heizelvlakte om de functie van Belgische en Europese hoofdstad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken;

Overwegend dat de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed (verder de « MVV ») een geheel van terreinen heeft aangekocht die eigendom zijn van de NMBS, die de spoorwegdriehoek « Delta » vormen en het gebied voor stedelijke industrie aan de straatkant van de Triomflaan en een deel van het spoorweggebied dekken;

Dat het ontwerp van richtschema « Delta » de doelstellingen van de toekomstige ontwikkeling van het hefboomgebied nr. 13 van het gewestelijk ontwikkelingsplan benadrukt;

Dat er belangrijke inrichtingen zullen gerealiseerd worden, zoals uitrustingen, kantoren, woningen, winkels en productie-activiteiten;

Dat de bestemmingen van terreinen als spoorweggebied en gebied voor stedelijke industrie die vandaag in het GBP opgetekend zijn, de toekomstige ontwikkeling van het gebied zoals overwogen door het PIO en het ontwerp van richtschema niet toelaten;

Overwegend dat het PIO de Heizelvlakte aanduidt als het gebied dat het best geschikt is om een aantal grote uitrustingen te vestigen die nodig zijn om de internationale uitstraling van Brussel te verzekeren, namelijk : een nieuw congrescentrum met minstens 3.500 plaatsen, een evenementenhal met 15.000 plaatsen en een winkelcentrum dat rekening houdt met de op de site aanwezige recreatieve activiteiten;

Dat het gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten van het huidige GBP een dergelijke vloeroppervlakte niet toelaat;

Dat de Stad Brussel een procedure heeft opgestart voor de herinrichting van dit gebied waarvan hij eigenaar is;

Dat het gebied, naast hoger vermelde functies, ook een hotel, aanvullende kantoren en woningen zou moeten omvatten;

Dat de inrichting van dit gebied in overeenstemming met deze nieuwe oriëntaties dus moet worden toegelaten;

Overwegend dat het Gewest vandaag geconfronteerd wordt met een nijpend woningtekort;

Dat de demografische stijging waarmee het Gewest de komende jaren zal worden geconfronteerd, dit tekort nog zal versterken indien er geen maatregelen worden getroffen;

Dat deze demografische stijging, die in grote mate zal plaatsvinden in de laagste levensklassen van de bevolking, de nu al grote behoefte aan schooluitrustingen verder zal verhogen;

De bevolkingsgroei maakt het nodig economische activiteiten te ontwikkelen die banen creëren;

Dat het bijgevolg aangewezen is om de vestiging van woningen en schooluitrustingen in de verschillende te bebouwen gebieden van het GBP te bevorderen en tegelijk de ruimten met een economische bestemming te vrijwaren;

Overwegende dat deze bevolkingsgroei en de uitvoering van het PIO ook de vraag doen rijzen hoe we optimaal gebruik kunnen maken van de verdichting van bepaalde ruimten;

De Regering heeft op 9 september 2010 het plan IRIS2 goedgekeurd;

Een van de beginselen van dit plan bestaat erin te streven naar een hogere stedelijke dichtheid nabij de assen van het openbaar vervoer en in de nabijheid van stations en intermodale knooppunten en woongebieden met een grote dichtheid in te planten in buurten met een hoge tewerkstellingsconcentratie.

Overwegend dat het Hof van Justitie van de Europese Unie België op 30 september 2010 heeft veroordeeld voor de tekortkoming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de omzetting van artikel 12, paragraaf 1, lid twee van de richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;

Dat de regering deze plicht in de letterlijke voorschriften van het GBP wil omzetten en de wijziging ervan zich op dit punt dus opdringt;

Overwegende dat een einde dient te worden gemaakt aan het verbod om te bouwen, verbouwen of verkavelen, met toepassing van artikel 81, § 1, voorlaatste lid van het BWRO, voor de Distelhoek, gelegen tussen de Distelstraat, de Papaverstraat, de Rogierlaan en de Cambierlaan, gelet op het arrest van het hof van beroep van Brussel van 26 februari 2010 en gelet op het feit dat het om een gebied zonder voldoende biologisch belang gaat;

Dat de wijk bovendien in de buurt van het Josaphatpark en het sportgebied Delaunay ligt;

Overwegende de in Sint-Lambrechts-Woluwe gelegen overstapparking op het blok tussen de Paul Hymanslaan, de Roodebeeksteenweg, de Spirulinalaan en de Jacques Brellaan;

Dat deze parking werd aangelegd in uitvoering van een koninklijk besluit van 14 januari 1975, dat bij uittreksel bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van 11 april 1975 en voorschreef om « de nodige gebouwen te onteigenen met het oog op de inrichting van de ontradingsparking Paul Hymans door de Intercommunale Vereniging voor de autosnelwegen van de Brusselse periferie »;

Dat deze overstapparking in het GBP verkeerdelijk aangeduid staat op het naburige blok tussen de Paul Hymanslaan, de Jacques Brellaan en de Neerveldstraat te Sint-Lambrechts-Woluwe;

Dat deze vergissing te verklaren valt door het feit dat deze twee blokken slechts één blok vormden op de kaart van de bodembestemmingen van het tweede ontwerp van GBP, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 september 1999, waarbij het stuk van de Jacques Brellaan dat aansluit op de Paul Hymanslaan niet op deze kaart opgenomen is;

Dat deze vergissing rechtgezet dient te worden door de "P" in kwestie op de kaart van de bodembestemmingen en op de kaart van het openbaar vervoer van plaats te wijzigen;

Overwegende dat het binnenterrein van het blok dat te Schaarbeek gevormd wordt door de Jan Blockxstraat, de Nestor De Tièrestraat, de Helmetsesteenweg en de Lambermontlaan krachtens het GBP bestemd is als parkgebied;

Dat het desbetreffende terrein, dat eigendom is van de school gelegen aan de andere kant van de Jan Blockxstraat, plaats zou kunnen bieden voor een uitbreiding van deze schoolvoorziening;

Dat het daartoe nodig is de bestemming van het terrein in het GBP te wijzigen.

Op voordracht van de Minister-president, belast met Ruimtelijke Ordening, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het gewestelijk bestemmingsplan, goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001 wordt onderworpen aan een gedeeltelijke wijziging, binnen de grenzen die onderhavig besluit vastlegt en in de perimeters die op de plannen in bijlage worden vermeld.

Art. 2.De Minister-president is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 januari 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^