Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2011
gepubliceerd op 27 mei 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministe

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031273
pub.
27/05/2011
prom.
12/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 MEI 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op het artikel 40, § 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 juni 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 28 februari 2011;

Gelet op het protocol van Sectorcomité XV nr. 2010/22 van 24 november 2010;

Gelet op het advies nr. 49.355/2 van de Raad van State, gegeven op 28 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 9 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006, wordt aangevuld met de bepaling onder 19°, luidende : « 19° expert van hoog niveau - front office voor de Directie Schuldbeheer (rang A2). »

Art. 2.Artikel 23, § 1, wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende : « 6° expert van hoog niveau - front office voor de Directie Schuldbeheer »

Art. 3.De Minister van Openbaar Ambt is bevoegd voor de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 mei 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^