Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 mei 2011
gepubliceerd op 20 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een verlenging van een verlof wegens opdracht als gewestelijk inspecteur

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031301
pub.
20/06/2011
prom.
26/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 MEI 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een verlenging van een verlof wegens opdracht als gewestelijk inspecteur


Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 6 mei 1999, houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd, inzonderheid de artikelen 207 tot 215;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2004 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Gelet op de beslissing van 5 maart 2009 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarin zij haar akkoord geeft om een verlof wegens opdracht aan de heer Bracquené, Peter, toe te staan voor een periode van 2 jaar van 1 mei 2009 tot 31 maart 2011;

Gelet op het verzoek van 1 februari 2011 waarin de heer Bracquené, Peter, verzoekt om een verlenging van zijn verlof wegens opdracht vanaf 1 mei 2011 voor de duur van twee jaar;

Op voorstel van de Minister belast met Ambtenarenzaken;

Besluit :

Artikel 1.Aan de heer Bracquené, Peter, attaché, wordt een verlenging van zijn verlof toegekend om zijn opdracht als gewestelijk inspecteur te vervullen.

Art. 2.De opdracht beschreven in artikel 1 wordt beschouwd als een opdracht van algemeen belang.

Art. 3.Dit verlof wegens opdracht is onbezoldigd. Het wordt voor het overige gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

Art. 4.Dit verlof wegens opdracht treedt in werking op 1 mei 2011 en eindigt op 30 april 2013.

Art. 5.Dit besluit zal aan betrokkene worden medegedeeld.

Brussel, 26 mei 2011.

De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^