Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2011
gepubliceerd op 21 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministe

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031315
pub.
21/06/2011
prom.
12/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 MEI 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op het artikel 40, § 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 juni 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 28 februari 2011;

Gelet op het protocol van Sectorcomité XV nr. 2010/12 van 8 september 2010;

Gelet op het advies nr. 49354/2 van de Raad van State, gegeven op 28 maart 2011 overeenkomstig artikel 84, § 1, alinea 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Openbaar Ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 9 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006, wordt in punt 4°, in fine, het cijfer « 1 » na de letter « A » vervangen door het cijfer « 2 ».

Art. 2.In artikel 22 van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006, wordt punt 2° geschrapt.

Art. 3.In artikel 23 van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de huidige tekst van het artikel wordt § 1;2° een punt 5°, luidend als volgt, wordt toegevoegd aan § 1 : « 5° de vertegenwoordiger en de adjunct-vertegenwoordiger van de Brusselse afvaardiging bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie.»; 3° een § 2 wordt ingevoegd, luidend als volgt : « § 2.Aan de vertegenwoordiger en de adjunct-vertegenwoordiger van de Brusselse afvaardiging bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie wordt een postvergoeding toegekend ter compensatie van de met de uitoefening van hun opdracht verbonden kosten.

De postvergoeding is als volgt samengesteld : - een basisvergoeding; - een hardship-vergoeding.

Elke vergoeding die voorkomt in het contract van de vertegenwoordiger en de adjunct-vertegenwoordiger van de Brusselse afvaardiging bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie, wordt berekend overeenkomstig de regels, vastgesteld voor de postvergoedingen van het federale stelsel. »

Art. 4.De Minister van Openbaar Ambt is bevoegd voor de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 mei 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^