Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 08 september 2011
gepubliceerd op 16 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2002 houdende aanstelling van ambtenaren van rang A3 als leden van de directieraad van het Brussels Instituut voor Mil

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031447
pub.
16/09/2011
prom.
08/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2002 houdende aanstelling van ambtenaren van rang A3 als leden van de directieraad van het Brussels Instituut voor Milieubeheer


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op het artikel 40;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op het artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op het artikel 14;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2002 waarbij ambtenaren van rang A3 als leden van de directieraad van het Brussels Instituut voor Milieubeheer worden aangewezen;

Overwegende dat het besluit tot doel heeft de lijst van ambtenaren van rang A3, aangesteld om de directieraad van het Brussels Instituut voor Milieubeheer aan te vullen, te vervolledigen;

Overwegende dat deze maatregel, bij afwezigheid van ambtenaren van rang A4, ingegeven is door de noodzaak van behoorlijk beheer;

Overwegende dat de onmiddellijke inwerkingtreding van deze bepaling noodzakelijk is om de geldigheid van de beslissingen genomen door de genoemde directieraad te vrijwaren, aangezien deze beslissingen niet enkel betrekking hebben op de werking van de instelling maar ook op de individuele rechten van het personeel van de voormelde instelling;

Op voorstel van de Minister bevoegd voor Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2002 houdende aanstelling van ambtenaren van rang A3 als leden van de directieraad van het Brussels Instituut voor Milieubeheer wordt als volgt vervolledigd : « - Mevr. Régine PEETERS, directeur »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 8 september 2011.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 september 2011.

De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister belast met Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing.

E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^