Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011
gepubliceerd op 18 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij tot onteigening van een handelspand en een industrieel gebouw gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031548
pub.
18/11/2011
prom.
29/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij tot onteigening van een handelspand en een industrieel gebouw gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993, en 16 juli 1993, inzonderheid op de artikelen 6, § 1, X, 1° en 79;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de formaliteiten bij onteigening ten algemene nutte;

Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening omwille van het openbaar nut;

Gelet op de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 februari 1990 betreffende de onteigeningen van openbaar nut doorgevoerd of toegestaan door de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve;

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, inzonderheid op de artikelen 24 en volgende;

Overwegende dat artikel 32 v.an de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode het volgende bepaalt : « In het raam van haar bijdrage aan het huisvestingsbeleid is de BGHM belast met de volgende taken (...) 2° onroerende goederen aankopen, erop bouwen, ze inrichten, renoveren, beheren, verkopen, gesplitste zakelijke rechten afstaan, ze verhuren en bezwaren met erfdienstbaarheden en lasten. »;

Overwegende dat het perceel, dat gekadastreerd werd onder Afdeling 3, Sectie B, nr. 953 G7 en gelegen is op de Ninhoofsesteenweg 2, te 1180 Brussel, en het perceel, dat gekadastreerd werd onder Afdeling 3, Sectie B, 9653 F7 en gelegen is in de Rechthoekstraat 1, te 1080 Brussel, de plaats vormen waar de meest strategische en dringende problemen zich voordoen;

Overwegende dat deze percelen daadwerkelijk een bijzonder storend element vormen, aangezien zij onveilige situaties in de hand werken, waarbij ongezondheid en een gebrek aan hygiëne hoogtij vieren en het beeld van deze wijk die in volle bloei is gedegradeerd wordt;

Overwegende dat de BGHM in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan bovendien de bouw gepland heeft van nieuwe sociale woningen op de voornoemde percelen;

Overwegende dat de BGHM in dit opzicht meerdere contacten heeft onderhouden alvorens de onteigening van dit perceel te overwegen om de verwezenlijking van deze doelstelling via een minnelijke procedure aan te moedigen; dat de minnelijke onderhandelingen die door de BGHM werden ondernomen met de eigenaars van de bedoelde percelen vruchteloos zijn gebleken; dat het voor de BGHM bijgevolg onmogelijk is om deze percelen te verwerven middels een onderhandse verkoop;

Overwegende dat er een steeds toenemende vraag bestaat naar sociale woningen en het noodzakelijk is om het degradatieproces van de wijk, dat steeds grotere dimensies aanneemt, een halt toe te roepen;

Overwegende dat een onmiddellijke inbezitname bijgevolg noodzakelijk blijkt en de enige oplossing biedt om een schadelijke vertraging te voorkomen; dat het beroep op een hoogdringende rechtspleging bijgevolg gerechtvaardigd is;

Overwegende dat een van de hoofddoelstelling van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering erin bestaat te voorzien in het stimuleren, op lokaal niveau en met name op deze plaats, van alle initiatieven die een uitbreiding van het aantal openbare woningen beogen; dat het hier een zaak van openbaar nut betreft;

Overwegende dat het erop aankomt vastgoedspeculaties te voorkomen met betrekking tot deze percelen die in de nabijheid van het in ontwikkeling zijnde gewestelijke park aan de Ninhoofse Poort gelegen zijn.

Overwegende dat het bijgevolg omwille van het openbaar nut noodzakelijk is om de percelen snel in bezit te nemen met oog op hun renovatie en dit overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening omwille van het openbaar nut, Besluit :

Artikel 1.Omwille van het openbaar nut, is het noodzakelijk over te gaan tot de onteigening en de onmiddellijke inbezitname van de percelen die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek op nummer 2 van de Ninhoofsesteenweg (gekadastreerd onder Afdeling 3, Sectie B, nr. 953 G7) en nummer 1 in de Rechthoekstraat (gekadastreerd onder Afdeling 3, Sectie B, 953 F7).

Art. 2.De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij wordt gemachtigd over te gaan tot de in artikel 1 bedoelde onteigening.

Art. 3.Op de voornoemde onteigening dient de door de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten voorziene hoogdringende rechtspleging te worden toegepast.

Brussel, 29 oktober 2011 Voor de Regering : De Minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid, Buitenlandse Handel, Ontwikkelingssamenwerking en Gewestelijke Statistiek, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^