Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011
gepubliceerd op 13 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de heer Patrick Crahay, directeur, als projectleider

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031592
pub.
13/12/2011
prom.
29/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de heer Patrick Crahay, directeur, als projectleider


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij de besluiten van 25 april 2002, 19 september 2002, 26 september 2002, 30 april 2003, 3 juli 2003, 24 maart 2005, 16 juin 2005, 23 februari 2006, 7 december 2006, 26 april 2007, 3 mei 2007, 21 november 2008, 27 november 2008 en 4 juni 2009, inzonderheid op artikel 358quinquies;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 waarbij de aanwijzing van de heer Patrick Crahay als projectleider voor een periode van twee jaar wordt goedgekeurd, in afwijking van artikel 358quinquies, § 1, tweede lid, van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van Inspectie Financiën van 21 oktober 2011, Besluit :

Artikel 1.De heer Patrick Crahay, directeur bij de directie Stadsvernieuwing, wordt aangewezen als projectleider voor een periode van twee jaar, in afwijking van artikel 358quinquies, § _1, tweede lid, van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2.Het jaarlijks bedrag van de projectleidertoelage is vastgesteld op 5.500 EUR tegen de spilindex 138,01.

Art. 3.De projecttoelage wordt maandelijks en na vervallen termijn betaald.

Art. 4.De aanwijzing heeft uitwerking vanaf 1 november 2011.

Art. 5.Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de betrokkene.

Brussel, 29 oktober 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Financiën, Begroting, Openbare Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^