Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011
gepubliceerd op 19 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de hiërarchische rangschikking van de graden die de personeelsleden van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, kunnen dragen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031594
pub.
19/12/2011
prom.
29/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de hiërarchische rangschikking van de graden die de personeelsleden van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, kunnen dragen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, artikel 8, § 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 1995 betreffende de hiërarchische rangschikking van de graden die de personeelsleden van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid kunnen dragen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 mei 2011;

Gelet op het protocol nr. 2011/16 van het sectorcomité XV gesloten op 15 juni 2011;

Gelet op advies 50.126/2/V van de Raad van State, gegeven op 5 september 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Openbaar Ambt van 29 oktober 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 oktober 2011;

Op de voordracht van de Minister-President bevoegd voor Openbare Netheid en de Minister bevoegd voor Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Met het oog op de toepassing van artikel 43, § 2, van de wetten betreffende het taalgebruik in bestuurszaken worden de graden die de personeelsleden van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid kunnen dragen als volgt gerangschikt : A. Begeleidingspersoneel Niveau 1 rang 16 directeur-generaal rang 15 adjunct-directeur-generaal inspecteur-generaal rang 13 directeur hoofdingenieur-directeur industrieel ingenieur-directeur rang 11 eerstaanwezend ingenieur eerstaanwezend industrieel ingenieur van openbare reiniging adjunct-adviseur rang 10 ingenieur industrieel ingenieur van openbare reiniging bestuurssecretaris Niveau 2+ rang 29 programmeringsanalyst rang 28 hoofddeskundige hoofdmaatschappelijk assistent hoofdverpleger hoofdvertaler hoofddirectiesecretaris hoofdprogrammeur rang 27 eerstaanwezend deskundige eerstaanwezend maatschappelijk assistent eerstaanwezend verpleger eerstaanwezend vertaler eerstaanwezend directiesecretaris programmeur rang 26 deskundige maatschappelijk assistent verpleger vertaler directiesecretaris Niveau 2 rang 24 eerstaanwezend assistent rang 22 eerste assistent rang 20 assistent van openbare reiniging controleur « Opsporing en verbalisering » buurtcontroleur chemicus directieassistent Niveau 3 rang 34 eerste adjunct van openbare reiniging rang 30 adjunct van openbare reiniging B. Meester- en werkliedenpersoneel Niveau 3 rang 35 hoofdcontroleur rang 34 eerste opzichter van openbare reiniging eerste vakman van openbare reiniging rang 32 opzichter van openbare reiniging eerstaanwezend vakman van openbare reiniging rang 30 ploegbaas vakman van openbare reiniging geschoold werkman Niveau 4 rang 44 eerstaanwezend bestuurder van een zwaar voertuig eerste werkman van openbare reiniging rang 43 eerstaanwezend werkman van openbare reiniging rang 42 bestuurder van een zwaar voertuig werkman van openbare reiniging

Art. 2.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 1995 betreffende de hiërarchische rangschikking van de graden die de personeelsleden van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid kunnen dragen, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Openbare Netheid en de minister bevoegd voor Openbaar Ambt zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 oktober 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^