Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011
gepubliceerd op 19 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanmaak en vaststelling van de rang en de weddenschaal van de leidend ambtenaar en adjunct-leidend ambtenaar van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031595
pub.
19/12/2011
prom.
29/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanmaak en vaststelling van de rang en de weddenschaal van de leidend ambtenaar en adjunct-leidend ambtenaar van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, artikelen 6 en 8, § 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 1995 tot de vaststelling van het statuut van de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 mei 2011;

Gelet op het protocol nr. 2011/12 in het sectorcomité XV besloten op 15 juni 2011;

Gelet het advies 50.125/2/V van de Raad van State, gegeven op 5 september 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het akkoordbevinding van de Minister van Openbaar Ambt van 29 oktober 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 oktober 2011;

Op de voordracht van de Minister-President bevoegd voor Openbare Netheid en de Minister bevoegd voor Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de respectievelijke ambten van leidend ambtenaar en adjunct-leidend ambtenaar van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid worden de graden van directeur-generaal en adjunct-directeur-generaal opgericht en gerangschikt in rang 16 en 15.

Art. 2.De bezoldiging van de directeur-generaal wordt vastgesteld in de weddeschaal 16/1.

De bezoldiging van adjunct-directeur-generaal wordt vastgesteld in de weddeschaal 15/1.

Art. 3.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 1995 tot de vaststelling van het statuut van de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Openbare Netheid en de Minister bevoegd voor Openbaar Ambt zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 oktober 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister vab de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^