Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011
gepubliceerd op 19 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het reglement voor het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031597
pub.
19/12/2011
prom.
29/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het reglement voor het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, artikel 8, § 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 1995 houdende vaststelling van het reglement voor het personeel van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 mei 2011;

Gelet op het protocol nr. 2011/11 in het sectorcomité XV gesloten op 15 juni 2011;

Gelet op advies 50.127/2/V van de Raad van State, gegeven op 5 september 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid 1°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Openbaar Ambt van 29 oktober 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 oktober 2011;

Op de voordracht van de Minister-President bevoegd voor Openbare Netheid en de Minister bevoegd voor Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De benoemingen in de graden voorzien in het besluit van 11 december 2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » geschieden volgens de voorwaarden bepaald in de bij dit besluit gevoegde tabel.

Art. 2.§ 1. De vacature van de betrekkingen via verandering van graad of bevordering kan worden benoemd, wordt door een dienstnota ter kennis gebracht van de benoembare ambtenaren.

De dienstnota wordt door de betrokkene voor gezien getekend en gedateerd.

Wanneer een ambtenaar om enigerlei reden uit de dienst verwijderd is, wordt een exemplaar van de dienstnota als aangetekend schrijven per post en met ontvangstbevestigingnaar zijn woonplaats gezonden. § 2. De kandidaturen worden per aangetekend schrijven, binnen een termijn van tien werkdagen, aan de leidend ambtenaar gericht. Deze termijn gaat in, ofwel daags nadat de ambtenaar de dienstnota voor gezien heeft getekend, ofwel daags nadat de aangetekende schrijven ter kennis werd gesteld.

Er wordt ontvangst gemeld van de kandidaturen.

De kandidaatstelling voor de betrekkingen van niveau 1 moet een korte uiteenzetting bevatten van de aanspraken die de kandidaat meent te kunnen doen gelden om naar de betrekking te dingen.

Art. 3.De voorstellen tot verandering van graad of tot bevordering worden eveneens door een dienstnota ter kennis van de betrokken ambtenaren gebracht.

De dienstnota wordt door de betrokkene voor gezien getekend en gedateerd.

Wanneer een ambtenaar om enigerlei reden tijdelijk uit de dienst verwijderd is, wordt een exemplaar van de dienstnota als aangetekend schrijven per post met ontvangstbevestiging naar zijn woonplaats gezonden.

De ambtenaar die zich benadeeld acht, kan bezwaar indienen bij de leidinggevend ambtenaar binnen een termijn van 10 werkdagen. Deze termijn gaat in ofwel de dag waarop hij de dienstnota voor gezien heeft getekend ofwel de dag waarop de aangetekende schrijven ter kennis werd gesteld.

Er wordt ontvangst gemeld van de bezwaarschriften.

Art. 4.Voor de berekening van de in artikelen 2 en 3 bedoelde termijnen van 10 dagen worden noch de zaterdag, de zondag, de wettelijke feestdagen, noch 2 en 15 november en 26 december en 2 januari als werkdagen beschouwd.

Art. 5.Het onderzoek naar de beroepsgeschiktheid waarvan sprake in de bij dit besluit gevoegde tabel wordt georganiseerd door de leidend ambtenaar.

Hij stelt het reglement van orde betreffende de organisatie van de onderzoeken vast en zorgt voor de bekendmaking en de toepassing van dat reglement.

De leidend ambtenaar bepaalt voor elke functie het programma waarop het onderzoek betrekking heeft, na advies van de betrokken verantwoordelijke van de functionele of operationele directie.

Hij wijst de leden van de beoordelingscommissie aan en zit de commissie voor.

De beoordelingscommissie bestaat uit : 1° de leidinggevend ambtenaar of zijn adjunct, of bij hun afwezigheid, hun gemachtigde;2° de betrokken verantwoordelijke van de functionele en operationele directie;3° drie personeelsleden van het Agentschap, titularissen van een graad die hoger is dan de beoogde graad. Indien de specifieke eisen van het geschiktheidsonderzoek een wijziging van de beoordelingscommissie noodzakelijk maken, kan de leidinggevend ambtenaar de samenstelling van deze commissie wijzigen en een beroep doen op personen die wegens hun bevoegdheid of hun specialisatie bijzonder geschikt zijn.

De samenstelling van de beoordelingscommissie wordt in de betrokken diensten ter bekendmaking uitgehangen.

Art. 6.De personeelsleden die titularis zijn van de hieronder opgesomde graden op het ogenblik van hun overheveling naar het Agentschap, bekleden in de personeelsformatie de betrekking die naast hun graad staat vermeld :

Grade lors du transfert

Grade au cadre de l'agence

Graad op het ogenblik van de overheveling

Graad in de formatie van het agentschap

A. Personnel d'encadrement

A. Begeleidingspersoneel

conseiller

directeur

adviseur

directeur

ingénieur civil

ingénieur

burgerlijk ingenieur

ingenieur

chef de division, conseiller adjoint

conseiller adjoint

afdelingschef, adjunct-adviseur

adjunct-adviseur

secrétaire d'administration

attaché

bestuurssecretaris

attaché

chef administratif, sous-chef de bureau, secrétaire principal de direction

premier assistant

bestuurschef, onderbureauchef, directiesecretaris eerste assistent

eerste assistent

rédacteur

assistant

opsteller

assistent

commis chef

premier adjoint

hoofdklerk

eerste adjunct

commis, commis dactylographe, dactylographe, téléphoniste

adjoint

klerk, klerk-typiste, typiste, telefoniste

adjunct

B. Personnel de maîtrise et ouvrier

B. Meester- en werkliedenpersoneel

inspecteur, chef de garage central, gérant de magasin central

chef contrôleur

inspecteur, hoofd centrale garage, beheerder van het centraal magazijn

hoofdcontroleur

chef de secteur

premier surveillant de propreté publique

sectorchef

eerste opzichter van openbare reiniging

chef de garage central adjoint

premier ouvrier spécialisé de propreté publique

adjunct-hoofd centrale garage

eerste vakman van openbare reiniging

chef de garage de secteur, chef magasinier, électromécanicien

ouvrier spécialisé principal de propreté publique

hoofd sectorgarage,hoofdmagazijnier, elektromecanicien

eerstaanwezend vakman van openbare reiniging

surveillant

surveillant de propreté publique

opzichter

opzichter van openbare reiniging

brigadier

brigadier

ploegbaas

ploegbaas

mécanicien diesel, tôlier-soudeur, ajusteur-tourneur, peintre-lettreur,

ouvrier spécialisé de propreté publique

mecanicien-dieselafsteller, plaatslager-lasser, bankwerker-draaier, letterschilder,

vakman van openbare reiniging

conducteur-mécanicien, mécanicien spécialiste, peintre au pistolet, garnisseur de véhicule

ouvrier qualifié

bestuurder-mecanicien, mecanicien-specialist, pistoolschilder, voertuig-stoffeerder

geschoold werkman

premier ouvrier de propreté publique, conducteur de four, chauffeur de four, pontier-grutier

premier ouvrier de propreté publique

eerste werkman van openbare reiniging, ovenleider, ovenstoker, kraan- en brugleider

eerste werkman van openbare reiniging

conducteur de véhicule lourd-chef d'équipe, conducteur de véhicule lourd

conducteur de véhicule lourd

bestuurder van een zwaar voertuig-ploegbaas, bestuurder van een zwaar voertuig

bestuurder van een zwaar voertuig

ouvrier de propreté publique, ouvrier d'entretien, ouvrier d'usine ou de quai, magasinier de secteur, conducteur de véhicule léger, femme d'ouvrage

ouvrier de propreté publique

werkman van openbare reiniging, onderhoudswerkman, fabrieks- of kaaiwerkman, sector-magazijnier, bestuurder van een licht voertuig, schoonmaakster

werkman van openbare reiniging


Art. 7.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 1995 houdende vaststelling van het reglement voor het personeel van het Gewestelijke Agentschap voor Netheid, gewijzigd bij de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999, van 3 mei 2001 en van 4 september 2008 wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9.De Minister bevoegd voor Openbare Netheid en de Minister bevoegd voor Openbaar Ambt zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 oktober 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES

Bijlage Voorwaarden voor benoeming in de graden van het begeleidingspersoneel en van het meester- en werkliedenpersoneel van Net Brussel, gewestelijk agentschap voor netheid

A. BEGELEIDINGSPERSONEEL

Niveau en hiërarchische rang

Benaming van de graad

Graden die tot de in kolom 2 vermelde graad toegang verlenen bij wege van :

Werving

Bijzondere vereisten

Verandering van graad

Bevordering door verhoging in graad

Bevordering door overgang naar het hogere niveau

1

2

3

4

5

6

7

16

Directeur-Generaal

-

-

-

-

Benoeming door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (art. 6, ordonnantie van 19.07.90)

15

Adjunct- Directeur-Generaal

Benoeming door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (art. 6, ordonnantie van 19.07.90)

15

Inspecteur-Generaal

-

Toegang tot rang 15 : titularis van een graad van rang 13 met ten minste 1 jaar graadanciënniteit en 12 jaar anciënniteit in niveau 1

-

-

1 betrekking wordt voorbehouden voor de titularis van een diploma van burgerlijk ingenieur

13

Hoofdingenieur-Directeur

Industrieel ingenieur-Directeur die de sub.7 bepaalde voorwaarde vervult

Toegang tot rang 13 : eerstaanwezend ingenieur met 9 jaar anciënniteit in niveau 1

-

-

Titularis zijn van een diploma van burgerlijk ingenieur, van handelsingenieur of gelijkgesteld

13

Industrieel Ingenieur-Directeur

-

Toegang tot rang 13 : eerstaanwezend industrieel ingenieur met 9 jaar anciënniteit in niveau 1

-

-

Titularis zijn van een diploma van industrieel ingenieur

13

Directeur

-

Toegang tot rang 13 : adjunct-adviseur met 9 jaar anciënniteit in niveau 1

-

-

-

13

Eerstaanwezend Ingenieur

Eerstaanwezend industrieel ingenieur van openbare reinheid die de sub. 7 bepaalde diploma-voorwaarde vervult

Toegang tot rang 11 : ingenieur met 3 jaar anciënniteit in rang 10

-

-

Titularis zijn van een diploma van burgerlijk ingenieur

11

Eerstaanwezend industrieel ingenieur van openbare reinheid

-

Toegang tot rang 11 : industrieel ingenieur met 3 jaar anciënniteit in rang 10

-

-

Titularis zijn van een diploma van industrieel ingenieur

11

Adjunct-adviseur

-

Toegang tot rang 11 : attaché met 3 jaar anciënniteit in rang 10

-

-

-

10

Ingenieur

Industrieel ingenieur van openbare reinheid die de sub 7 bepaalde diplomavoorwaarde vervult

-

-

Vergelijkend wervingsexamen

Titularis zijn van een diploma van burgerlijk ingenieur

10

Industrieel ingenieur van openbare reinheid

-

-

-

Vergelijkend wervingsexamen

Titularis zijn van een diploma van industrieel ingenieur

10

Attaché

-

-

Overgang naar rang 10 voor de graden van niveau 2

Vergelijkend wervingsexamen

Diploma of getuigschrift van niveau 1, vereist bij toepassing van artikel 9 van het besluit van 22 december 2000.

29

Programmeringsanalyst

-

Hoofdprogrammeur (examen voor verhoging in graad)

-

-


28

Hoofddeskundige

-

Eerstaanwezend deskundige

-

-

Toepassing van het principe van de vlakke loopbaan

28

Hoofd-directiesecretaris

-

Eerstaanwezend directiesecretaris

-

-

Toepassing van het principe van de vlakke loopbaan

28

Hoofdverpleger

-

Eerstaanwezend verpleger

-

-

Toepassing van het principe van de vlakke loopbaan

28

Hoofd-maatschappelijk assistent

-

Eerstaanwezend maatschappelijk assistent

-

-

Toepassing van het principe van de vlakke loopbaan

28

Hoofdvertaler

-

Eerstaanwezend vertaler

-

-

Toepassing van het principe van de vlakke loopbaan

28

Hoofdprogrammeur

-

Programmeur

-

-

Toepassing van het principe van de vlakke loopbaan

27

Eerstaanwezend deskundige

-

Deskundige

-

-

Toepassing van het principe van de vlakke loopbaan

27

Eerstaanwezend directiesecretaris

-

Directiesecretaris

-

-

Toepassing van het principe van de vlakke loopbaan

27

Eerstaanwezend verpleger

-

Verpleger

-

-

Toepassing van het principe van de vlakke loopbaan

27

Eerstaanwezend maatschappelijk assistent

-

Maatschappelijk assistent

-

-

Toepassing van het principe van de vlakke loopbaan

27

Eerstaanwezend vertaler

-

Vertaler

-

-

Toepassing van het principe van de vlakke loopbaan

27

Programmeur

-

-

-

Vergelijkend wervingsexamen

Diploma of getuigschrift van niveau 2+ vereist bij toepassing van artikel 9 van het besluit van 22 december.

26

Deskundige

-

-

-

Vergelijkend wervingsexamen

Diploma of getuigschrift van niveau 2+ vereist bij toepassing van artikel 9 van het besluit van 22 december.

26

Directiesecretaris

-

-

-

Diploma of getuigschrift van niveau 2+ vereist bij toepassing van artikel 9 van het besluit van 22 december.

26

Verpleger

-

-

-

Diploma of getuigschrift van niveau 2+ vereist bij toepassing van artikel 9 van het besluit van 22 december.

26

Maatschappelijk assistent

-

-

-

Diploma of getuigschrift van niveau 2+ vereist bij toepassing van artikel 9 van het besluit van 22 december.

26

Vertaler

-

-

-

Diploma of getuigschrift van niveau 2+ vereist bij toepassing van artikel 9 van het besluit van 22 december.

24

Eerstaanwezend eerste assistent

-

Toegang tot rang 24 : eerste assistent met 9 jaar anciënniteit in niveau 2 (examen voor verhoging in graad)

-

-

-

22

Eerste Assistent

-

Toegang tot rang 22 : assistent van openbare reinheid met 3 jaar graadanciënniteit (examen voor verhoging in graad)

-

-

-

20

Buurtcontroleur

Vergelijkend wervingsexamen

Diploma of getuigschrift van niveau 2 vereist bij toepassing van artikel 9 van het besluit van 22 december 2000 Kennis van de tekstverwerking.

Enige kennis van boekhouding, informatica en organisatie van het werk in arbeidersmilieu

20

Controleur "Opsporing en verbalisering"

Vergelijkend wervingsexamen

Diploma of getuigschrift van niveau 2 vereist bij toepassing van artikel 9 van het besluit van 22 december 2000 Kennis van de tekstverwerking.

Enige kennis van boekhouding, informatica en organisatie van het werk in arbeidersmilieu

20

Chemicus

Vergelijkend wervingsexamen

Diploma of getuigschrift van niveau 2 richting wetenschappen vereist bij toepassing van artikel 9 van het besluit van 22 december 2000.

Kennis van de tekstverwerking.

Enige kennis van boekhouding, informatica en organisatie van het werk in arbeidersmilieu

20

Directieassistent

Vergelijkend wervingsexamen

Diploma of getuigschrift van niveau 2 richting secretariaat vereist bij toepassing van artikel 9 van het besluit van 22 december 2000.

Kennis van de tekstverwerking.

Enige kennis van boekhouding, informatica en organisatie van het werk in arbeidersmilieu

20

Assistent van openbare reinheid

-

Overgang naar rang 20 voor de graden van niveau 3

Vergelijkend wervingsexamen

Diploma of getuigschrift van niveau 2 vereist bij toepassing van artikel 9 van het besluit van 22 december 2000 Kennis van de tekstverwerking. Enige kennis van boekhouding, informatica en organisatie van het werk in arbeidersmilieu

34

Eerste adjunct van openbare reinheid

-

Toegang tot rang 34 : adjunct van openbare reinheid met 9 jaar in niveau 3 (examen voor verhoging in graad)

-

-

-

30

Adjunct van openbare reinheid

-

Overgang naar rang 30 voor de graden van niveau 4

Vergelijkend wervingsexamen

Diploma of getuigschrift van niveau 2 vereist bij toepassing van artikel 9 van het besluit van 22 december 2000.

Kennis van de tekstverwerking.

Titularis van een brevet van EHBO'er


B. MEESTERS- EN WERKLIEDENPERSONEEL

Niveau en hiërarchische rang

Benaming van de graad

Graden die tot de in kolom 2 vermelde graad toegang verlenen bij wege van :

Werving

Bijzondere vereisten

Verandering van graad

Bevordering door verhoging in graad

Bevordering door overgang naar het hogere niveau

1

2

3

4

5

6

7

35

Hoofdcontroleur

-

Eerste opzichter van openbare reinheid of eerste vakman van openbare reinheid met ten minste 3 jaar graadanciënniteit (examen voor verhoging in graad)

-

-

-

34

Eerste opzichter van openbare reinheid

Eerste vakman van openbare reinheid

Opzichter van openbare reinheid met ten minste 9 jaar anciënniteit in niveau 3 (examen voor verhoging in graad)

-

-

-

34

Eerste vakman van openbare reinheid

Eerste opzichter van openbare reinheid

Eerstaanwezend vakman van openbare reinheid met ten minste 9 jaar anciënniteit in niveau 3 (examen voor verhoging in graad)

-

-

-

32

Opzichter van openbare reinheid

Eerstaanwezend vakman van openbare reinheid

Ploegbaas met een graadanciënniteit van ten minste 3 jaar (examen voor verhoging in graad)

-

-

-

32

Eerstaanwezend vakman van openbare reinheid

Opzichter van openbare reinheid

Vakman van openbare reinheid met een graadanciënniteit van ten minste 3 jaar (examen voor verhoging in graad)

-

-

-

30

Ploegbaas

Vakman van openbare reinheid of geschoold werkman (test van beroeps- geschiktheid)

-

Overgang naar rang 30 voor de graden van niveau 4

Vergelijkend wervingsexamen

Diploma of getuigschrift van niveau 3 vereist bij toepassing van artikel 9 van het besluit van 22 december 2000

30

Vakman van openbare reinheid

Geschoold werkman (test van beroepsgeschiktheid)

-

Overgang naar rang 30 voor de graden van niveau 4

Vergelijkend wervingsexamen

Diploma of getuigschrift van niveau 3 vereist bij toepassing van artikel 9 van het besluit van 22 december 2000

30

Geschoold werkman

-

-

-

Geen werving

-

44

Eerstaanwezend bestuurder van een zwaar voertuig

Eerste werkman van openbare reinheid die de sub 7 bepaalde voorwaarde vervult (test van beroeps-geschiktheid)

Bestuurder van een zwaar voertuig met tenminste 9 jaar niveau-anciënniteit (examen voor verhoging in graad)

-

-

Titularis zijn van een rijbewijs C of D

44

Eerste werkman van openbare reinheid

-

Werkman of eerstaanwezend werkman van openbare reinheid met een niveau-anciënniteit van ten minste 9 jaar(examen voor verhoging in graad)

-

-

-

43

Eerstaanwezend werkman van openbare reinheid

-

Werkman van openbare reinheid met een graadanciënniteit van ten minste 3 jaar (examen voor verhoging in graad)

-

-

-

42

Bestuurder van een zwaar voertuig

Werkman van openbare reiniging die de sub 7 bepaalde voorwaarde vervult (test van de beroepsgeschiktheid)

-

-

Vergelijkend wervingsexamen

Titularis zijn van een rijbewijs C of D

42

Werkman van openbare reiniging

-

-

-

Vergelijkend wervingsexamen

De kandidaten mogen op het ogenblik van de aanwerving de maximum leeftijd van 35 jaar niet hebben bereikt.

Zijn evenwel van die voorwaarde betreffende de leeftijdsgrens vrijgesteld de personeelsleden die bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid in dienst zijn getreden vóór de leeftijd van 35 jaar.

Gezien om bij het besluit van 29 oktober 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het reglement voor het personeel van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid als bijlage te worden gevoegd.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^