Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011
gepubliceerd op 19 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031598
pub.
19/12/2011
prom.
29/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, artikel 8, § 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot de vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 februari 1992 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 oktober 1993 tot wijziging van het besluit d.d. 13 februari 1992 van de Brusselse Hoodstedelijke Executieve tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Agentschap voor Netheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 mei 2011;

Gelet op het protocol nr. 2011/14 in het sectorcomité XV gesloten op 15 juni 2011;

Gelet op advies 50.124/2/V van de Raad van State, gegeven op 5 september 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Openbaar Ambt van 29 oktober 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 oktober 2011;

Op de voordracht van de Minister-President bevoegd voor Openbare Netheid en de Minister bevoegd voor Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De weddenschalen verbonden met de graden van het personeel van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid bedoeld bij dit besluit zijn bepaald in bijlage 1.

Art. 2.De weddenschalen van de gemeenschappelijke graden van niveaus 1 en 2+ die het personeel van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en van de instellingen van openbaar nut bedoeld in artikel 2 van het besluit van het Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut zijn als volgt bepaald :

Grade

Echelle

Graad

Schaal

Niveau 1

Niveau 1


Directeur général

16/1

Directeur-generaal

16/1

Directeur général adjoint

15/1

Adjunct-directeur-generaal

15/1

Inspecteur général

15/1

Inspecteur-generaal

15/1

Directeur

13/2

Directeur

13/2

Ingénieur principal

11/6

Eerstaanwezend ingenieur

11/6

Conseiller adjoint

11/3

Adjunct-adviseur

11/3

Ingénieur

10/3

Ingenieur

10/3

Attaché

10/1

Attaché

10/1

Niveau 2+

Niveau 2+


Analyste de programmation

29/1

Programmeringsanalist

29/1

Expert en chef

28/1

Hoofddeskundige

28/1

Secrétaire de direction en chef

28/1

Hoofddirectiesecretaresse

28/1

Infirmier en chef

28/1

Hoofdverpleger

28/1

Assistant social en chef

28/1

Hoofdmaatschappelijk assistent

28/1

Traducteur en chef

28/1

Hoofdvertaler

28/1

Chef programmeur

28/1

Hoofdprogrammeur

28/1

Expert principal

27/1

Eerstaanwezend deskundige

27/1

Secrétaire principal de direction

27/1

Eerstaanwezend directiesecretaris

27/1

Infirmier principal

27/1

Eerstaanwezend verpleger

27/1

Assistant social principal

27/1

Eerstaanwezend maatschappelijk assistent

27/1

Traducteur principal

27/1

Eerstaanwezend vertaler

27/1

Programmeur

27/1

Programmeur

27/1

Expert

26/1

Deskundige

26/1

Secrétaire de direction

26/1

Directiesecretaris

26/1

Infirmier

26/1

Verpleger

26/1

Assistant social

26/1

Maatschappelijk assistent

26/1

Traducteur

26/1

Vertaler

26/1


De overeenkomst van de graden voorzien bij dit artikel ten opzichte van de graden van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de instellingen van Openbare nut is bepaald in bijlage 2.

Art. 3.De weddenschalen van de bijzondere graden van Net Brussel, het Gewestelijke Agentschap voor Netheid zijn als volgt bepaald :

Grade

Echelle

Graad

Schaal

Niveau 1

Niveau 1


Ingénieur en chef-directeur

13/4

Hoofdingenieur-directeur

13/4

Ingénieur industriel-directeur

13/2

Industrieel ingenieur-directeur

13/2

Ingénieur-industriel principal de propreté publique

1.89

Eerstaanwezend industrieel ingenieur van openbare reinheid

1.89

Ingénieur-industriel de propreté publique

1.80

Industrieel ingenieur van openbare reinheid

1.80

Niveau 2

Niveau 2


Premier assistant principal

1.63

Eerstaanwezend eerste assistent

1.63

Premier assistant de propreté publique

1.53

Eerstaanwezend assistent van openbare reinheid

1.53

Chimiste

1.75

Chemicus

1.75

Contrôleur « recherche et verbalisation »

1.59

Controleur « opsporing en verbalisering »

1.59

Agent de proximité

1.59

Buurtcontroleur

1.59

Assistant de direction

1.53

Directieassistent

1.53

Assistant de propreté publique

1.50

Assistent van openbare reinheid

1.50

Niveau 3

Niveau 3


Premier adjoint

1.40

Eerste adjunct

1.40

Adjoint

1.24

Adjunct

1.24

Chef contrôleur

1.84

Hoofdcontroleur

1.84

Premier surveillant de propreté publique

1.75

Eerste opzichter van openbare reinheid

1.75

Premier ouvrier spécialisé de propreté publique

1.75

Eerste vakman van openbare reinheid

1.75

Surveillant de propreté publique

1.59

Opzichter van openbare reinheid

1.59

Ouvrier spécialisé principal de propreté publique

1.59

Eerstaanwezend vakman van openbare reinheid

1.59

Brigadier

1.45

Ploegbaas

1.45

Ouvrier spécialisé de propreté publique

1.45

Vakman van openbare reinheid

1.45

Ouvrier qualifié

1.40

Geschoold werkman

1.40

Niveau 4

Niveau 4


Conducteur de véhicule lourd principal

1.40

Eerstaanwezend bestuurder van zwaar voertuig

1.40

Premier ouvrier de propreté publique

1.30

Eerste werkman van openbare reinheid

1.30

Ouvrier principal de propreté publique

1.26

Eerstaanwezend werkman van openbare reinheid

1.26

Conducteur de véhicule lourd

1.30

Bestuurder van zwaar voertuig

1.30

Ouvrier de propreté publique

1.22

Werkman van openbare reiniging

1.22


Art. 4.De personeelsleden die bevorderd werden tot de graad van ploegbaas of vakman, van opzichter of eerstaanwezend vakman, van 1e opzichter of 1e vakman, van eerstaanwezend assistent en adjunct-adviseur genieten respectievelijk van de weddenschalen 1.45+, 1.59+, 1.75 +, 1.53 + en 11/3 ten gevolge van deze bevordering.

Art. 5.De contractuele werkmannen van openbare reinheid die in stage werden genomen in het kader van hun benoeming als Bestuurder van zwaar voertuig : - die in functie waren op 1 januari 2001; - die voldoen aan de voorwaarde van opleiding en tuchtvoorwaarden zoals bepaald in artikel 6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van Net Brussel, het gewestelijk Agentschap voor Netheid; - die 6 of meer dienstjaren tellen bij Net Brussel, Gewestelijke Agentschap voor Netheid; genieten van de weddenschaal genaamd « in afwachting » 1.30 + zodra zij 6 jaar in het bezit van een rijbewijs C zijn.

Art. 6.§ 1. De titularissen van de graden vermeld in de linker kolom van bijlage 3 en die de functie in dezelfde kolom uitoefenen, zijn van rechtswege en bij verandering van graad benoemd in de overeenstemmende graad uit de rechter kolom. § 2. De werknemers nemen in hun nieuwe graad de dienstjaren mee die ze verwierven in hun graad waarvan ze titularis waren.

Als verschillende graden tot één basisgraad zijn vereenvoudigd, is de graadanciënniteit van de werknemer die naar de nieuwe graad overgaat, gelijk aan de graadanciënniteit die hij desgevallend verworven heeft, in ieder van de graden die in de nieuwe basisgraad worden omgezet.

De werknemers behouden hun geldelijke anciënniteit bij de omzetting naar hun nieuwe graad.

Art. 7.Worden opgeheven : 1° ) het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 februari 1992 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid; 2° ) het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 oktober 1993 tot wijziging van het besluit d.d. 13 februari 1992 van de Brusselse Hoodstedelijke Executieve tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Agentschap voor Netheid, gewijzigd door de besluiten van 22 mei 1997 en 3 mei 2001, zelf gewijzigd door de besluiten van 10 mei 2007 en van 27 november 2008.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 7, 1°, dat in werking treedt op 1 november 1993.

Art. 9.De Minister bevoegd voor Openbare Netheid en de Minister bevoegd voor Openbaar Ambt zijn, ieder wat hem betreft, belast, met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 oktober 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES

Bijlage 1 Weddenschalen (index 138.01 op 1 november 1993)

Ancienneté Anciënniteit

1.22

2.22

1.24

1.26

1,26bis

1,26ter

1.30

1,30bis

1,30ter

1.34

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

0

13579.00

14,246.00

13691.00

13845.00

14,420.00

15021.00

14252.00

14980.00

15675.00

14166.00

1

13755.00

14,422.00

13867.00

14021.00

14,604.00

15213.00

14428.00

15203.00

15910.00

14342.00

2

13931.00

14,598.00

14043.00

14197.00

14,788.00

15426.00

14604.00

15426.00

16145.00

14518.00

3

14999.00

15,666.00

15111.00

15265.00

15,904.00

16570.00

15672.00

16541.00

17316.00

15586.00

4

15133.00

15,800.00

15252.00

15406.00

16,051.00

16724.00

15813.00

16541.00

17316.00

15727.00

5

15267.00

15,934.00

15393.00

15547.00

16,198.00

16878.00

15954.00

16809.00

17597.00

15868.00

6

15401.00

16,068.00

15534.00

15688.00

16,345.00

17032.00

16095.00

16809.00

17597.00

16009.00

7

15535.00

16,202.00

15675.00

15829.00

16,492.00

17186.00

16236.00

17077.00

17878.00

16150.00

8

15669.00

16,336.00

15816.00

15970.00

16,639.00

17340.00

16377.00

17077.00

17878.00

16291.00

9

15803.00

16,470.00

15957.00

16111.00

16,786.00

17494.00

16518.00

17345.00

18159.00

16432.00

10

15937.00

16,604.00

16098.00

16252.00

16,933.00

17648.00

16659.00

17355.00

18159.00

16573.00

11

16071.00

16,738.00

16239.00

16393.00

17,080.00

17802.00

16800.00

17613.00

18440.00

16714.00

12

16618.00

17,285.00

16788.00

16944.00

17,655.00

18403.00

17345.00

18072.00

18836.00

17267.00

13

16780.00

17,447.00

16957.00

17113.00

17,831.00

18587.00

17514.00

18328.00

19190.00

17436.00

14

16942.00

17,609.00

17126.00

17282.00

18,007.00

18771.00

17683.00

18425.00

19205.00

17605.00

15

17104.00

17,771.00

17295.00

17451.00

18,183.00

18955.00

17852.00

18686.00

19566.00

17774.00

16

17266.00

17,933.00

17464.00

17620.00

18,359.00

19139.00

18021.00

18778.00

19574.00

17943.00

17

17428.00

18,095.00

17633.00

17789.00

18,535.00

19323.00

18190.00

19044.00

19942.00

18112.00

18

17590.00

18,257.00

17802.00

17958.00

18,711.00

19507.00

18359.00

19131.00

19943.00

18281.00

19

17752.00

18,419.00

17971.00

18127.00

18,887.00

19691.00

18528.00

19402.00

20318.00

18450.00

20

17914.00

18,581.00

18140.00

18296.00

19,063.00

19875.00

18697.00

19484.00

20318.00

18619.00

21

18076.00

18,743.00

18309.00

18465.00

19,239.00

20059.00

18866.00

19760.00

20693.00

18788.00

22

18238.00

18,905.00

18478.00

18634.00

19,415.00

20243.00

19035.00

19837.00

20693.00

18957.00

23

18400.00

19,067.00

18647.00

18803.00

19,591.00

20427.00

19204.00

20118.00

21068.00

19126.00

24

18562.00

19,229.00

18816.00

18972.00

19,767.00

20611.00

19373.00

20190.00

21068.00

19295.00

25

18724.00

19,391.00

18985.00

19141.00

19,943.00

20795.00

19542.00

20476.00

21443.00

19464.00

26

18886.00

19,553.00

19154.00

19310.00

20,119.00

20979.00

19711.00

20543.00

21443.00

19633.00

27

19048.00

19,715.00

19323.00

19479.00

20,295.00

21163.00

19880.00

20834.00

21818.00

19802.00

28

19210.00

19,877.00

19492.00

19648.00

20,471.00

21347.00

20049.00

20896.00

21818.00

19971.00

29

19372.00

20,039.00

19661.00

19817.00

20,647.00

21531.00

20218.00

21192.00

22193.00

20140.00

30


31


Ancienneté Anciënniteit

1.39

1.40

1,40bis

1,40ter

1,40prim

1,40sec

1.45

1,50

1,50bis

1.50ter

2.50

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

0

14545.00

14635.00

15261.00

17132.00

15330.00

16061.00

15259.00

13929.00

15513.00

17732.00

14698.00

1

14813.00

14858.00

15494.00

17355.00

15565.00

16307.00

15482.00

14197.00

15821.00

18086.00

14966.00

2

15081.00

15081.00

15727.00

17578.00

15800.00

16553.00

15705.00

14465.00

16129.00

18440.00

15234.00

3

16241.00

16196.00

16892.00

18693.00

16971.00

17782.00

16820.00

15322.00

17463.00

19974.00

16394.00

4

16241.00

16196.00

16892.00

18693.00

16971.00

17782.00

16820.00

15452.00

17612.00

20121.00

16524.00

5

16509.00

16464.00

17172.00

18961.00

17252.00

18078.00

17088.00

15582.00

17761.00

20317.00

16654.00

6

16509.00

16464.00

17172.00

18961.00

17252.00

18078.00

17088.00

15712.00

17910.00

20390.00

16784.00

7

16866.00

16732.00

17452.00

19229.00

17533.00

18374.00

17356.00

15842.00

18059.00

20660.00

16914.00

8

16866.00

16732.00

17452.00

19229.00

17533.00

18374.00

17356.00

16155.00

18295.00

20748.00

17227.00

9

17580.00

17000.00

17732.00

19497.00

17814.00

18670.00

17624.00

16468.00

18778.00

21462.00

17540.00

10

17580.00

17000.00

17732.00

19497.00

17814.00

18670.00

17624.00

16781.00

19010.00

21462.00

17853.00

11

18294.00

17268.00

18012.00

19765.00

18095.00

18966.00

17892.00

17094.00

19497.00

22176.00

18166.00

12

18651.00

17625.00

18385.00

20122.00

18470.00

19360.00

18249.00

17763.00

20081.00

22533.00

18835.00

13

19276.00

17982.00

18758.00

20479.00

18845.00

19754.00

18606.00

18076.00

20626.00

23158.00

19148.00

14

19276.00

17982.00

18758.00

20479.00

18845.00

19754.00

18606.00

18389.00

20706.00

23158.00

19461.00

15

19901.00

18339.00

19131.00

20836.00

19220.00

20148.00

18963.00

18702.00

21331.00

23783.00

19774.00

16

19901.00

18339.00

19131.00

20836.00

19220.00

20148.00

18963.00

19015.00

21331.00

23783.00

20087.00

17

20526.00

18696.00

19504.00

21193.00

19595.00

20542.00

19320.00

19328.00

21956.00

24408.00

20400.00

18

20526.00

18696.00

19504.00

21193.00

19595.00

20542.00

19320.00

19641.00

21956.00

24408.00

20713.00bedrag

19

21151.00

19053.00

19877.00

21550.00

19970.00

20936.00

19677.00

19954.00

22581.00

25033.00

21026.00

20

21151.00

19053.00

19877.00

21550.00

19970.00

20936.00

19677.00

20267.00

22581.00

25033.00

21339.00

21

21776.00

19410.00

20250.00

21907.00

20345.00

21330.00

20034.00

20580.00

23206.00

25658.00

21652.00

22

21776.00

19410.00

20250.00

21907.00

20345.00

21330.00

20034.00

20893.00

23206.00

25658.00

21965.00

23

22401.00

19767.00

20623.00

22264.00

20720.00

21724.00

20391.00

21206.00

23831.00

26283.00

22278.00

24

22401.00

19767.00

20623.00

22264.00

20720.00

21724.00

20391.00

21519.00

23831.00

26283.00

22591.00

25

23026.00

20124.00

20996.00

22621.00

21095.00

22118.00

20748.00

21832.00

24456.00

26908.00

22904.00

26

23026.00

20124.00

20996.00

22621.00

21095.00

22118.00

20748.00

22145.00

24456.00

26908.00

23217.00

27

23651.00

20481.00

21369.00

22978.00

21470.00

22512.00

21105.00

22458.00

25081.00

27533.00

23530.00

28

23651.00

20481.00

21369.00

22978.00

21470.00

22512.00

21105.00

22771.00

25081.00

27533.00

23843.00

29

24276.00

20838.00

21742.00

23335.00

21845.00

22906.00

21462.00

23084.00

25706.00

28158.00

24156.00

30

20838.00

21742.00

23335.00

21845.00

21462.00


31

21195.00

22115.00

23692.00

22220.00

21819.00


Ancienneté Anciënniteit

8.50

1.53

1.59

1.63

1,63bis

1,63ter

1.66

1,66prim

1,66sec

1.75

1,75bis

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

0

13673.00

15972.00

17132.00

18425.00

19221.00

20054.00

18796.00

19700.00

20,649.00

19,138.00

21901.00

1

13941.00

16240.00

17355.00

18693.00

19501.00

20347.00

19332.00

20262.00

21,239.00

19,361.00

22158.00

2

14209.00

16508.00

17578.00

18961.00

19867.00

20825.00

19868.00

20824.00

21,829.00

19,584.00

22415.00

3

15369.00

17668.00

18693.00

20121.00

20993.00

21906.00

20850.00

21855.00

22,911.00

20,699.00

23287.00

4

15499.00

17668.00

18693.00

20121.00

20993.00

21906.00

20850.00

21855.00

22,911.00

20,699.00

23287.00

5

15629.00

17936.00

18961.00

20389.00

21562.00

22605.00

21564.00

22605.00

23,698.00

20,967.00

23555.00

6

15759.00

17936.00

18961.00

20389.00

21562.00

22605.00

21564.00

22605.00

23,698.00

20,967.00

23555.00

7

15889.00

18293.00

19229.00

20746.00

22276.00

23355.00

22278.00

23355.00

24,485.00

21,235.00

23912.00

8

16202.00

18293.00

19229.00

20746.00

22276.00

23355.00

22278.00

23355.00

24,485.00

21,235.00

23912.00

9

16515.00

19007.00

19497.00

21460.00

22990.00

24105.00

22992.00

24105.00

25,272.00

21,503.00

24622.00

10

16828.00

19007.00

19497.00

21460.00

22990.00

24105.00

22992.00

24105.00

25,272.00

21,503.00

24622.00

11

17141.00

19721.00

19765.00

22174.00

23704.00

24855.00

23706.00

24855.00

26,059.00

21,771.00

24930.00

12

17810.00

20078.00

20122.00

22531.00

24061.00

25230.00

24063.00

25230.00

26,453.00

22,128.00

25341.00

13

18123.00

20703.00

20479.00

23156.00

24775.00

25980.00

24777.00

25980.00

27,240.00

22,485.00

25752.00

14

18436.00

20703.00

20479.00

23156.00

24775.00

25980.00

24777.00

25980.00

27,240.00

22,485.00

25752.00

15

18749.00

21328.00

20836.00

23781.00

25489.00

26730.00

25491.00

26730.00

28,027.00

22,842.00

26163.00

16

19062.00

21328.00

20836.00

23781.00

25489.00

26730.00

25491.00

26730.00

28,027.00

22,842.00

26163.00

17

19375.00

21953.00

21193.00

24406.00

26203.00

27480.00

26205.00

27480.00

28,814.00

23,199.00

26574.00

18

19688.00

21953.00

21193.00

24406.00

26203.00

27480.00

26205.00

27480.00

28,814.00

23,199.00

26574.00

19

20001.00

22578.00

21550.00

25031.00

26917.00

28230.00

26919.00

28230.00

29,601.00

23,556.00

26985.00

20

20314.00

22578.00

21550.00

25031.00

26917.00

28230.00

26919.00

28230.00

29,601.00

23,556.00

26985.00

21

20627.00

23203.00

21907.00

25656.00

27631.00

28980.00

27633.00

28980.00

30,388.00

23,913.00

27396.00

22

20940.00

23203.00

21907.00

25656.00

27631.00

28980.00

27633.00

28980.00

30,388.00

23,913.00

27396.00

23

21253.00

23828.00

22264.00

26281.00

28345.00

29730.00

28347.00

29730.00

31,175.00

24,270.00

27807.00

24

21566.00

23828.00

22264.00

26281.00

28345.00

29730.00

28347.00

29730.00

31,175.00

24,270.00

27807.00

25

21879.00

24453.00

22621.00

26906.00

29059.00

30480.00

29061.00

30480.00

31,962.00

24,627.00

28218.00

26

22192.00

24453.00

22621.00

26906.00

29059.00

30480.00

29061.00

30480.00

31,962.00

24,627.00

28218.00

27

22505.00

25078.00

22978.00

27531.00

29773.00

31230.00

29775.00

31,230.00

32,749.00

24,984.00

28629.00

28

22818.00

25078.00

22978.00

27531.00

24,984.00

28629.00

29

23041.00

25703.00

23335.00

28156.00

25,341.00

29040.00

30

23335.00

28156.00

25,341.00

29040.00

31

23692.00

28781.00

25,698.00

29451.00


Ancienneté Anciënniteit

1,75ter

1.80

1,80bis

1,80ter

1.84

1,84prim

1,84sec

1.89

1,89bis

1.89ter

10.1

10,1bis

10,1ter

10.3

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

0

23,102.00

21,943.00

25126.00

28787.00

22036.00

23102.00

24221.00

26212.00

29197.00

33469.00

21943.00

23739.00

27192.00

26996.00

1

23,383.00

22,586.00

25865.00

29198.00

22304.00

23383.00

24517.00

26855.00

29197.00

33469.00

22586.00

24382.00

27931.00

27639.00

2

23,664.00

23,229.00

26604.00

30487.00

22572.00

23664.00

24813.00

27498.00

30575.00

35054.00

23229.00

25025.00

28670.00

28282.00

3

24,414.00

24,332.00

27872.00

30577.00

23286.00

24414.00

25600.00

28141.00

30575.00

35054.00

24332.00

25668.00

29409.00

28925.00

4

24,414.00

24,332.00

27872.00

31946.00

23286.00

24414.00

25600.00

28141.00

31953.00

36639.00

24332.00

25668.00

29409.00

28925.00

5

24,695.00

25,320.00

29008.00

31956.00

23554.00

24695.00

25895.00

29129.00

31953.00

36639.00

25626.00

26747.00

30649.00

30051.00

6

24,695.00

25,320.00

29008.00

33253.00

23554.00

24695.00

25895.00

29129.00

33331.00

38224.00

25626.00

26747.00

30649.00

30051.00

7

25,070.00

26,308.00

30118.00

33335.00

23911.00

25070.00

26289.00

30117.00

33331.00

38224.00

26614.00

27779.00

31836.00

31177.00

8

25,070.00

26,308.00

30118.00

34530.00

23911.00

25070.00

26289.00

30117.00

34526.00

39598.00

26614.00

27779.00

31836.00

31177.00

9

25,820.00

27,296.00

31106.00

34714.00

24625.00

25820.00

27076.00

31105.00

34710.00

39809.00

27602.00

28811.00

33023.00

32303.00

10

25,820.00

27,296.00

31106.00

35667.00

24625.00

25820.00

27076.00

31105.00

35663.00

40905.00

27602.00

28811.00

33023.00

32303.00

11

26,570.00

28,284.00

32094.00

36093.00

25339.00

26570.00

27863.00

32093.00

36089.00

41395.00

28651.00

29908.00

34284.00

33429.00

12

26,945.00

28,652.00

32094.00

36804.00

25696.00

26945.00

28257.00

32093.00

36800.00

42212.00

28651.00

29908.00

34284.00

33429.00

13

27,601.00

29,640.00

33082.00

37472.00

26321.00

27601.00

28946.00

33081.00

37468.00

42980.00

29639.00

30940.00

35471.00

34555.00

14

27,601.00

29,640.00

33082.00

37941.00

26321.00

27601.00

28946.00

33081.00

37937.00

43519.00

29639.00

30940.00

35471.00

34555.00

15

28,257.00

30,628.00

34070.00

38851.00

26946.00

28257.00

29635.00

34069.00

38847.00

44566.00

30627.00

31972.00

36658.00

35681.00

16

28,257.00

30,628.00

34070.00

39077.00

26946.00

28257.00

29635.00

34069.00

39073.00

44826.00

30627.00

31972.00

36658.00

35681.00

17

28,913.00

31,616.00

35058.00

40213.00

27571.00

28913.00

30324.00

35057.00

40209.00

46132.00

31615.00

33004.00

37845.00

36807.00

18

28,913.00

31,616.00

35058.00

40213.00

27571.00

28913.00

30324.00

35057.00

40209.00

46132.00

31615.00

33004.00

37845.00

36807.00

19

29,569.00

32,604.00

36046.00

41349.00

28196.00

29569.00

31013.00

36045.00

41345.00

47438.00

32603.00

34036.00

39032.00

37933.00

20

29,569.00

32,604.00

36046.00

41349.00

28196.00

29569.00

31013.00

36045.00

41345.00

47438.00

32603.00

34036.00

39032.00

37933.00

21

30,225.00

33,592.00

37034.00

42485.00

28821.00

30225.00

31702.00

37033.00

42481.00

48744.00

33591.00

35068.00

40219.00

39059.00

22

30,225.00

33,592.00

37034.00

28821.00

30225.00

31702.00

37033.00

33591.00

35068.00

39059.00

23

30,881.00

34,580.00

38022.00

29446.00

30881.00

32391.00

38021.00

34579.00

36100.00

40185.00

24

30,881.00

29446.00

30881.00

32391.00

38021.00


25

31,537.00

30071.00

31537.00

33080.00

39009.00


26

31,537.00

30071.00

31537.00

33080.00


27

32,193.00

30696.00

32193.00

33769.00


28

32,193.00

30696.00

32193.00

33769.00


29

32,849.00

31321.00

32849.00

34458.00


30

32,849.00

31321.00

32849.00


31

33,505.00

31946.00

33505.00


Ancienneté Anciënniteit

11.3

11,3bis

11,3ter

11.6

11,6bis

11,6ter

13.2

13,2bis

13.4

15.1

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

0

23739.00

27192.00

31162.00

30210.00

34634.00

39721.00

29197.00

33469.00

37556.00

40618.00

1

24382.00

27931.00

32012.00

30853.00

35373.00

40571.00

29197.00

33469.00

37556.00

40618.00

2

25025.00

28670.00

32862.00

31496.00

36112.00

41421.00

30575.00

35054.00

38934.00

41996.00

3

25668.00

29409.00

33712.00

32139.00

36851.00

41998.00

30575.00

35054.00

38934.00

41996.00

4

25668.00

29409.00

33712.00

32139.00

36851.00

42271.00

31953.00

36639.00

40312.00

43374.00

5

26656.00

30545.00

35018.00

33265.00

38145.00

43377.00

31953.00

36639.00

40312.00

43374.00

6

26656.00

30545.00

35018.00

33265.00

38145.00

43760.00

33331.00

38224.00

41690.00

44752.00

7

27644.00

31681.00

36324.00

34391.00

39439.00

44755.00

33331.00

38224.00

41690.00

44752.00

8

27644.00

31681.00

36324.00

34391.00

39439.00

45249.00

34709.00

39809.00

43068.00

46130.00

9

28632.00

32817.00

37630.00

35517.00

40733.00

46134.00

34709.00

39809.00

43068.00

46130.00

10

28632.00

32817.00

37630.00

35517.00

40733.00

46738.00

36087.00

41394.00

44446.00

47508.00

11

29620.00

33953.00

38936.00

36643.00

42027.00

47513.00

36087.00

41394.00

44446.00

47508.00

12

29620.00

33953.00

38936.00

36643.00

42027.00

48227.00

37465.00

42979.00

45824.00

48886.00

13

30608.00

35089.00

40242.00

37769.00

43321.00

48892.00

37465.00

42979.00

45824.00

48886.00

14

30608.00

35089.00

40242.00

37769.00

43321.00

49716.00

38843.00

44564.00

47202.00

50264.00

15

31596.00

36225.00

41548.00

38895.00

44615.00

50270.00

38843.00

44564.00

47202.00

50264.00

16

31596.00

36225.00

41548.00

38895.00

44615.00

51205.00

40221.00

46149.00

48580.00

51642.00

17

32584.00

37361.00

42854.00

40021.00

45909.00

51649.00

40221.00

46149.00

48580.00

51642.00

18

32584.00

37361.00

42854.00

40021.00

45909.00

52694.00

41599.00

47734.00

49958.00

53020.00

19

33572.00

38497.00

44160.00

41147.00

47203.00

53028.00

41599.00

47734.00

49958.00

53020.00

20

33572.00

38497.00

44160.00

41147.00

47203.00

54183.00

42977.00

49319.00

51336.00

54398.00

21

34560.00

39633.00

45466.00

42273.00

48497.00

54407.00

42977.00

49319.00

51336.00

54398.00

22

34560.00

44355.00

50904.00

52714.00

55776.00

23

35548.00


24

35548.00


25

36536.00


26


27


28


29


30


31


Ancienneté Anciënniteit

15,1bis

16.1

16.3

26.1

27.1

28.1

28,1bis

28,1ter

29.1

29,1prim

29,1sec

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

0

46602.00

48272.00

52118.00

16460.00

18449.00

21591.00

22531.00

23571.00

22483.00

23571.00

24714.00

1

46602.00

48272.00

52118.00

16773.00

18762.00

21859.00

22811.00

23852.00

22751.00

23852.00

25009.00

2

48187.00

49650.00

53669.00

17086.00

19075.00

22127.00

23091.00

24133.00

23019.00

24133.00

25304.00

3

48187.00

49650.00

53669.00

18225.00

20214.00

23006.00

24010.00

25056.00

23732.00

24882.00

26090.00

4

49772.00

51028.00

55220.00

18225.00

20214.00

23006.00

24010.00

25056.00

23732.00

24882.00

26090.00

5

49772.00

51028.00

55220.00

18761.00

20750.00

23542.00

24570.00

25641.00

24082.00

25250.00

26476.00

6

51357.00

52406.00

56771.00

18761.00

20750.00

23542.00

24570.00

25641.00

24082.00

25250.00

26476.00

7

51357.00

52406.00

56771.00

19297.00

21286.00

24078.00

25130.00

26226.00

24432.00

25618.00

26862.00

8

52942.00

53784.00

58322.00

19297.00

21286.00

24078.00

25130.00

26226.00

24432.00

25618.00

26862.00

9

52942.00

53784.00

58322.00

19833.00

21822.00

24614.00

25690.00

26811.00

25119.00

26340.00

27620.00

10

54527.00

55162.00

59873.00

19833.00

21822.00

24614.00

25690.00

26811.00

25119.00

26340.00

27620.00

11

54527.00

55162.00

59873.00

20369.00

22358.00

25150.00

26250.00

27396.00

25822.00

27078.00

28395.00

12

56112.00

56540.00

61424.00

20726.00

22715.00

25507.00

26623.00

27786.00

26179.00

27453.00

28789.00

13

56112.00

56540.00

61424.00

21262.00

23421.00

26213.00

27361.00

28557.00

26804.00

28109.00

29478.00

14

57697.00

57918.00

62975.00

21262.00

23421.00

26213.00

27361.00

28557.00

26804.00

28109.00

29478.00

15

57697.00

57918.00

62975.00

21798.00

24127.00

26919.00

28099.00

29328.00

27429.00

28765.00

30167.00

16

59282.00

59296.00

64526.00

21798.00

24127.00

26919.00

28099.00

29328.00

27429.00

28765.00

30167.00

17

59282.00

59296.00

64526.00

22334.00

24833.00

27625.00

28837.00

30099.00

28054.00

29421.00

30856.00

18

60677.00

60674.00

66077.00

22334.00

24833.00

27625.00

28837.00

30099.00

28054.00

29421.00

30856.00

19

60677.00

60674.00

66077.00

22870.00

25539.00

28331.00

29575.00

30870.00

28679.00

30077.00

31545.00

20

62055.00

62052.00

67628.00

22870.00

25539.00

28331.00

29575.00

30870.00

28679.00

30077.00

31545.00

21

62055.00

62052.00

67628.00

23406.00

26245.00

29037.00

30313.00

31641.00

29304.00

30733.00

32234.00

22

63433.00

63430.00

69179.00

23406.00

26245.00

29037.00

30313.00

31641.00

29304.00

30733.00

32234.00

23

23942.00

26951.00

29743.00

31051.00

32412.00

29929.00

31389.00

32923.00

24

23942.00

26951.00

29743.00

31051.00

32412.00

29929.00

31389.00

32923.00

25

24478.00

27657.00

30449.00

31789.00

33183.00

30554.00

32045.00

33612.00

26

24478.00

27657.00

30449.00

31789.00

33183.00

30554.00

32045.00

33612.00

27

25549.00

28828.00

31155.00

32527.00

33954.00

31179.00

32701.00

34301.00

28

31155.00

32527.00

33954.00

31179.00

32701.00

34301.00

29

31861.00

33265.00

34725.00

32429.00

34013.00

35679.00

30


31


Ancienneté Anciënniteit

1,30+

1,45+

1,53+

1,59+

1,75+

11,3+

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

Montant annuel nominal Nominaal jaarlijks bedrag

0

14549.00

15986.00

16735.00

17952.00

20059.00

24890.00

1

14729.00

16221.00

17016.00

18187.00

20294.00

25565.00

2

14909.00

16456.00

17297.00

18422.00

20529.00

26240.00

3

16001.00

17627.00

18515.00

19593.00

21700.00

26915.00

4

16145.00

17627.00

18515.00

19593.00

21700.00

26915.00

5

16289.00

17908.00

18796.00

19874.00

21981.00

27952.00

6

16433.00

17908.00

18796.00

19874.00

21981.00

27952.00

7

16577.00

18189.00

19171.00

20155.00

22262.00

28989.00

8

16721.00

18189.00

19171.00

20155.00

22262.00

28989.00

9

16865.00

18470.00

19921.00

20436.00

22543.00

30026.00

10

17009.00

18470.00

19921.00

20436.00

22543.00

30026.00

11

17153.00

18751.00

20671.00

20717.00

22824.00

31063.00

12

17710.00

19126.00

21046.00

21092.00

23199.00

31063.00

13

17883.00

19501.00

21702.00

21467.00

23574.00

32100.00

14

18056.00

19501.00

21702.00

21467.00

23574.00

32100.00

15

18229.00

19876.00

22358.00

21842.00

23949.00

33137.00

16

18402.00

19876.00

22358.00

21842.00

23949.00

33137.00

17

18575.00

20251.00

23014.00

22217.00

24324.00

34174.00

18

18748.00

20251.00

23014.00

22217.00

24324.00

34174.00

19

18921.00

20626.00

23670.00

22592.00

24699.00

35211.00

20

19094.00

20626.00

23670.00

22592.00

24699.00

35211.00

21

19267.00

21001.00

24326.00

22967.00

25074.00

36248.00

22

19440.00

21001.00

24326.00

22967.00

25074.00

36248.00

23

19613.00

21376.00

24982.00

23342.00

25449.00

37285.00

24

19786.00

21376.00

24982.00

23342.00

25449.00

37285.00

25

19959.00

21751.00

25638.00

23717.00

25824.00

38322.00

26

20132.00

21751.00

25638.00

23717.00

25824.00


27

20305.00

22126.00

26294.00

24092.00

26199.00


28

20478.00

22126.00

26294.00

24092.00

26199.00


29

20651.00

22501.00

26950.00

24467.00

26574.00


30

22501.00

24467.00

26574.00


31

22876.00

24842.00

26949.00


Gezien om als bijlage opgenomen te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES

Bijlage 2 Overeenstemming van de gemeenschappelijke graden van artikel 2 van dit besluit met de graden van het Ministerie en van de openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Agentschap

MBHG en ION

Niveau 1

Niveau A

Graad

Graad

Directeur-generaal

Directeur-generaal

Adjunct-directeur-generaal

Adjunct-directeur-generaal

Inspecteur-generaal

Directeur-diensthoofd

Directeur

Directeur

Eerstaanwezend ingenieur

Eerste ingenieur

Adjunct-adviseur

Eerste attaché

Ingenieur

Ingenieur

Attaché

Attaché


Niveau 2+

Niveau B

Programmeringsanalist

Eerste assistent

Hoofddeskundige


Hoofddirectiesecretaris


Hoofdverpleger


Hoofdmaatschappelijk assistent


Hoofdvertaler


Hoofdprogrammeur


Eerstaanwezend deskundige


Eerstaanwezend directiesecretaris


Eerstaanwezend verpleger


Deskundige maatschappelijk assistent


Eerstaanwezend vertaler


Programmeur

Assistent

Deskundige


Directiesecretaris


Verpleger


Maatschappelijk assistent


Vertaler


Gezien om als bijlage opgenomen te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES

Bijlage 3 Omzetting van oude graden naar nieuwe graden

Assistent van openbare reinheid die de functie van chemicus vervult

Chemicus

Assistent van openbare reinheid die de functie van controleur « recherche en verbalisatie » vervult

Controleur « opsporing en verbalisering »

Assistent van openbare reinheid die de functie van buurtcontroleur vervult

Buurtcontroleur

Eerste assistent van openbare reinheid die de functie van secretaris vervult

Directieassistent


Gezien om als bijlage opgenomen te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van Net Brussel, het Gewestelijke Agentschap voor Netheid.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^