Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011
gepubliceerd op 19 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de valorisatie van de bijzondere prestaties van het begeleidingspersoneel van niveau 1 bij Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031603
pub.
19/12/2011
prom.
29/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de valorisatie van de bijzondere prestaties van het begeleidingspersoneel van niveau 1 bij Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, artikel 8, § 2;

Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 oktober 1993 inzake de valorisatie van de bijzondere prestaties van het begeleidingspersoneel van niveau 1 bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel »;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 mei 2011 Gelet op het protocol nr. 2011/17 van het sectorcomité XV gesloten op 15 juni 2011;

Gelet op het advies 50.123/2/V van de Raad van State, gegeven op 5 september 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Openbaar Ambt van 29 oktober 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 oktober 2011;

Op de voordracht van de Minister-President bevoegd voor Openbare Netheid en de Minister bevoegd voor Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan het begeleidingspersoneel van niveau 1 van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid wordt een vergoeding toegekend voor aanvullende prestaties die de normale werktijd van 37.30 uur/week in een stelsel van vijf dagen verdeeld over de zeven dagen van de week overschrijden of voor aanwezigheid op zondag of wettelijke feestdag.

De aanvullende prestaties moeten voorafgaandelijk goedgekeurd zijn door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde.

Deze vergoeding bedraagt : - 148,74 euro per niet-opsplitsbare periode van vijf uur; - 49,58 euro per wacht thuis, zodat de betrokkene binnen het uur na de oproep op het terrein aanwezig kan zijn.

Deze bedragen worden geïndexeerd en gekoppeld aan spilindex 138,01.

Art. 2.Het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 oktober 1993 inzake de valorisatie van de bijzondere prestaties van het begeleidingspersoneel van niveau 1 bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Openbare Netheid en de Minister bevoegd voor Openbaar Ambt zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 oktober 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^