Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 november 2011
gepubliceerd op 12 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ertoe gemachtigd wordt om 12 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden, in 2012, om t

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031619
pub.
12/01/2012
prom.
17/11/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ertoe gemachtigd wordt om 12 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden, in 2012, om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de ordonnantie van 26 juni 2003 houdende oprichting van het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel;

Gelet op het Koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de Rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006 tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 november 2010 waarbij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ertoe gemachtigd wordt om 12 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden, in 2011, om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften.

Overwegende dat het noodzakelijk is personeelsleden in dienst te nemen of te houden teneinde de goede werking van de diensten van het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel te verzekeren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 oktober 2011;

Gelet op het akkoord van de Minister van Budget van 17 november;

Gelet op het akkoord van de Minister van Openbaar Ambt 5 december 2011;

Op voorstel van de Minister belast met Wetenschappelijk Onderzoek;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel wordt gemachtigd 12 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften.

Art. 2.Deze 12 personeelsleden worden verdeeld als volgt : Personeel van niveau A : 9.

Personeel van niveau B : 3.

Art. 3.Het in dienst nemen of houden van de contractuele personeelsleden bedoeld in de artikelen 1 en 2 van dit besluit blijft beperkt tot 31 december 2012.

Art. 4.Onderhavig besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 november 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en Gewestelijke Statistiek, Ch. PICQUE De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^