Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 mei 2012
gepubliceerd op 23 mei 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, het besluit van d

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031266
pub.
23/05/2012
prom.
03/05/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 MEI 2012. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikelen 68, eerste lid en 69;

Gelet op de bijzondere Wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, artikel 36, § 1;

Gelet op de Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikelen 2, 26° bis en 21, gewijzigd door de ordonnantie van 20 juli 2011 tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen;

Gelet op de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikelen 3, 26° et 15, gewijzigd door de ordonnantie van 20 juli 2011 tot wijziging van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit;

Gelet op het advies van Brugel, gegeven op 9 december 2011;

Gelet op het advies van de Raad van gebruikers van elektriciteit en gas, gegeven op 19 december 2011;

Gelet op het advies 50.943/3 van de Raad van State, gegeven op 28 februari 2012 met toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Minister voor Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1er. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

Artikel 1.In artikel 5 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering wordt een nieuw punt 29°, ingevoegd, luidend als volgt : « 29° in toepassing van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de toekenning van leveringsvergunningen van respectievelijk elektriciteit en gas zoals de verknochte beslissingen in geval van verzaking, de intrekking, de hernieuwing of de overdracht van de vergunningen. » HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit

Art. 2.Artikel 1, 4°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit wordt opgeheven.

Art. 3.Aan artikel 7bis van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « 50 % » worden vervangen door de woorden « 100 % »;2° de woorden « warmtekrachtkoppeling met hoog rendement » worden vervangen door het woord « kwaliteitswarmtekrachtkoppeling ».

Art. 4.In hoofdstuk II van hetzelfde besluit wordt een afdeling 7 ingevoegd genaamd « Vrijstelling van bepaalde toekenningcriteria voor de leveranciers die een vergunning op federaal niveau, in de andere Gewesten of in een andere Lidstaat van de Europese economische ruimte hebben verkregen » die het artikel 7ter bevat, luidend als volgt : « Afdeling 7. - Vrijstelling van bepaalde toekenningcriteria voor de leveranciers die een leveringsvergunning op federaal niveau, in de andere Gewesten of in een andere Lidstaat van de Europese economische ruimte hebben verkregen

Art. 7ter.§ 1. In afwijking op artikel 3, 4, 5, 6 en 7, kan elke aanvrager die voorafgaand beschikt over een federaal, in een ander Gewest of in een andere Lidstaat van de Europese economische ruimte afgeleverde leverings-vergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een vergunning verkrijgen. Hiervoor hoeft hij enkel aan de volgende toekenningscriteria te voldoen : 1° een kopie van de beslissing van de desbetreffende entiteit die de leverings-vergunning aan de aanvrager afgeleverd heeft : 2° de overhandiging van een gedetailleerd organigram van de Belgische activiteit, met vermelding van de gegevens van een contactpersoon;3° de beschrijving van de maatregelen die met het oog op een dienst voor klachtenbehandeling, zoals bedoeld onder artikel 25quattuordecies § 4 van de ordonnantie, genomen werden voor de interne organisatie;4° de overhandiging en de voorstelling van het ontwikkelingsplan van de activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met inbegrip van met name de volgende elementen : doelclientèle, aanvangsdatum activiteit, geraamd leveringsvolume;Brugel kan aangeven welke elementen in het ontwikkelingsplan dienen te staan. § 2. De procedure onder § 1 van dit artikel is niet van toepassing als de vergunning waarvan er melding wordt gemaakt voortkomt uit een vereenvoudigde, een lokale of een door Brugel gelijkwaardig geachte vergunning. § 3. Bij een intrekking of een niet-verlenging van de leveringsvergunning waarvan melding onder § 1, punt 1, van dit artikel brengt de leverancier Brugel binnen de 15 werkdagen vanaf de intrekkingsdatum op de hoogte.

Als de leverancier in kwestie zijn activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst voort te zetten, dan beschikt hij na de kennisgeving van de onder lid 1 van deze paragraaf vermelde intrekking over een termijn van drie maand om bij Brugel een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen, deze keer met inachtneming van alle voorwaarden waarin voorzien onder artikel 2 tot 7 of 2 tot 7bis, in geval van een aanvraag van een vergunning voor groene levering. § 4. De in dit artikel voorzien vrijstelling betreft alleen de voorwaarden om een leveringsvergunning te krijgen en niet de rechten en verplichtingen die eruit voortkomen.«

Art. 5.§ 1. In artikelen 8, §§ 1, 3 en 4, 9, 10, 12, 13, 15, §§ 2 en 3, 16, §§ 1 en 2, 17, §§ 1 t.e.m. 4, 17bis en 18, van hetzelfde besluit worden de woorden « de Commissie » vervangen door het woord « Brugel ». § 2. In artikel 8, § 1 van hetzelfde besluit worden de woorden « De licentieaanvraag » vervangen door de woorden « De aanvraag om vergunning ». § 3. In de franse versie van artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden « S'il » vervangen door de woorden « Si Brugel ». § 4. In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de woorden « de Commissie » vervangen door de woorden « het Instituut ». § 5. Aan de franse versie van artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, de woorden « qu'elle détermine » worden vervangen door de woorden « que Brugel détermine » en de woorden « Elle entend » worden vervangen door de woorden « Brugel entend »;2° in § 2, de woorden « Il remet » worden vervangen door de woorden « Brugel remet ».

Art. 6.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden « aangetekende brief » vervangen door de woorden « brief of per mail ».

Art. 7.In artikel 11 § 2 van hetzelfde besluit worden de woorden « of op de dag van de bekendmaking van de beslissing in het Belgisch Staatsblad » ingevoegd na de woorden « de aanvrager ». HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit

Art. 8.In hoofdstuk II van hetzelfde besluit, wordt een afdeling 6 ingevoegd genaamd « Vrijstelling van bepaalde toekenningcriteria voor de leveranciers die een vergunning op federaal niveau, in de andere Gewesten of in een andere lidstaat van de Europese economische ruimte hebben verkregen » die het artikel 7bis bevat, luidend als volgt : « Afdeling 6. - Vrijstelling van bepaalde toekenningcriteria voor de leveranciers die een leveringsvergunning op federaal niveau, in de andere Gewesten of in een andere lidstaat van de Europese economische ruimte hebben verkregen

Art. 7bis.§ 1. In afwijking op artikel 3, 4, 5, 6 en 7, kan elke aanvrager die voorafgaand beschikt over een federaal, in een ander Gewest of in een andere lidstaat van de Europese economische ruimte afgeleverde leveringsvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een vergunning verkrijgen. Hiervoor hoeft hij enkel aan de volgende toekenningscriteria te voldoen : 1° een kopie van de beslissing van de desbetreffende entiteit die de leveringsvergunning aan de aanvrager afgeleverd heeft : 2° de overhandiging van een gedetailleerd organigram van de Belgische activiteit, met vermelding van de gegevens van een contactpersoon;3° de beschrijving van de maatregelen die met het oog op een dienst voor klachtenbehandeling, zoals bedoeld onder artikel 20undecies § 4 van de ordonnantie, genomen werden voor de interne organisatie; § 2. De procedure onder § 1 van dit artikel is niet van toepassing als de vergunning waarvan er melding wordt gemaakt voortkomt uit een vereenvoudigde of een door Brugel gelijkwaardig geachte vergunning. § 3. Bij een intrekking of een niet-verlenging van de leveringsvergunning waarvan melding onder § 1, punt 1 van dit artikel brengt de leverancier Brugel binnen de 15 werkdagen vanaf de intrekkingsdatum op de hoogte.

Als de leverancier in kwestie zijn activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst voort te zetten, dan beschikt hij na de kennisgeving van de onder lid 1 van deze paragraaf vermelde intrekking over een termijn van drie maand om bij Brugel een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen, deze keer met inachtneming van alle voorwaarden waarin voorzien onder artikel 2 tot 7. § 4. De in dit artikel voorzien vrijstelling betreft alleen de voorwaarden om een leveringsvergunning te krijgen en niet de rechten en verplichtingen die eruit voortkomen. »

Art. 9.§ 1. In artikelen 8, §§ 1, 3 en 4, 9, 10, 12, 13, 15, §§ 2 en 3, 16, §§ 1 en 2, 17, §§ 1 tem 4 en 18, van hetzelfde besluit worden de woorden « de Commissie » vervangen door het woord « Brugel ». § 2. In artikel 8, § 1 van hetzelfde besluit worden de woorden « De licentieaanvraag » vervangen door de woorden « De aanvraag om vergunning ». § 3. In de franse versie van artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden « S'il » vervangen door de woorden « Si Brugel ». § 4. In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de woorden « de Commissie » vervangen door de woorden « het Instituut ». § 5. Aan de franse versie van artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, de woorden « qu'elle détermine » worden vervangen door de woorden « que Brugel détermine » en de woorden « Elle entend » worden vervangen door de woorden « Brugel entend »;2° in § 2, de woorden « Elle remet » worden vervangen door de woorden « Brugel remet ».

Art. 10.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden « aangetekende brief » vervangen door de woorden « brief of per mail ».

Art. 11.In artikel 11, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « of op de dag van de bekendmaking van de beslissing in het Belgisch Staatsblad » ingevoegd na de woorden « de aanvrager ».

Brussel, 3 mei 2012.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister voor Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen, Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^