Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2012
gepubliceerd op 02 augustus 2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de registratie van ophalers en vervoerders van niet-gevaarlijke niet-huishoudelijke afvalstoffen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031589
pub.
02/08/2012
prom.
21/06/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 JUNI 2012. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de registratie van ophalers en vervoerders van niet-gevaarlijke niet-huishoudelijke afvalstoffen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op artikel 13 van de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen;

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid de artikelen 78/1 tot en met 84;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 8 september 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 juni 2011;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 september 2011;

Gelet op advies nr. 50.369/3 van de Raad van State, gegeven op 18 oktober 2011, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voorwerp Het besluit strekt tot de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2008/98/EG.

Art. 2.Definities Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1. ordonnantie afval : de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen;2. ordonnantie milieuvergunningen : de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;3. Instituut : het Brussels Instituut voor Milieubeheer, opgericht bij het koninklijk besluit van 8 maart 1989;4. Minister : de Minister bevoegd voor Leefmilieu.

Art. 3.Registratie van de ophaler of vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Ieder die op beroepsmatige wijze niet-gevaarlijke niet-huishoudelijke afvalstoffen ophaalt, moet daartoe op voorhand worden geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen.

Ieder die op beroepsmatige wijze niet-gevaarlijke niet-huishoudelijke afvalstoffen vervoert, moet daartoe op voorhand worden geregistreerd als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen. HOOFDSTUK II. - Na te leven voorwaarden Afdeling 1. - Registratievoorwaarden

Art. 4.Ieder die in aanmerking wil komen voor een registratie als ophaler of vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen, moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in deze afdeling.

Art. 5.Identificatie en betrouwbaarheid van de ophaler of vervoerder § 1. Om als rechtspersoon te worden geregistreerd, moet de ophaler of vervoerder : 1° opgericht zijn in overeenstemming met de wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte;2° ingeschreven zijn in de Kruispuntbank der Ondernemingen of in het handels- of beroepsregister volgens de eisen van het land waar hij gevestigd is;3° onder zijn bestuurder(s), zaakvoerder(s) of personen die de rechtspersoon kunnen verbinden enkel personen tellen die niet ontzet zijn uit hun burgerlijke of politieke rechten.4° onder zijn bestuurder(s), zaakvoerder(s) of personen die de rechtspersoon kunnen verbinden enkel personen tellen die in de laatste tien jaar niet, bij een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn voor een misdrijf dat door zijn aard hun beroepsmoraal aantast. § 2. Om als natuurlijke persoon te worden geregistreerd, moet de ophaler of vervoerder : 1° als het gaat om een handelaar : ingeschreven zijn in de Kruispuntbank der Ondernemingen of in het handels- of beroepsregister volgens de eisen van het land waar hij gevestigd is;2° onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte;3° niet ontzet zijn uit zijn burgerlijke of politieke rechten;4° in de laatste tien jaar niet, bij een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn voor een misdrijf dat door zijn aard zijn beroepsmoraal aantast. Afdeling 2. - Algemene voorwaarden

Art. 6.§ 1. De ophaler of vervoerder is ertoe gehouden zijn registratienummer te vermelden op al zijn facturen en andere stukken, opgesteld in het kader van de ophaling. § 2. De ophaler of vervoerder moet gebruik maken van de technische middelen en voldoende opgeleid personeel om de afvalstromen die hem aangeboden worden volgens de geldende wetgeving op te halen.

De ophaler kan voor het vervoer beroep doen op onderaannemers. De ophaler moet er zich op voorhand van verzekeren dat deze de bovenvermelde bepalingen respecteren.

De ophaler blijft de eindverantwoordelijke voor de door een onderaannemer uitgevoerde taken. HOOFDSTUK III. - Registratieprocedure

Art. 7.De procedure verloopt in overeenstemming met de artikelen 78/1 tot en met 78/7 van de ordonnantie milieuvergunningen.

Art. 8.Samenstelling van het registratiedossier De registratie wordt gedaan met een correct, volledig ingevuld en ondertekend registratieformulier in overeenstemming met bijlage 1 van dit besluit.

Art. 9.Beslissing § 1. De registratie gebeurt voor een onbeperkte geldigheidsduur. § 2. Elke vijf jaar, ten laatste op de verjaardag van de registratie, moet de ophaler of vervoerder melden dat hij de activiteit wil voortzetten.

Indien de ophaler of de vervoerder niet gemeld heeft dat hij de activiteit wil voortzetten, of indien hij meldt dat hij zijn activiteiten wil stopzetten, kan de registratie worden geschorst of ingetrokken. § 3. De registratie mag niet naar een andere rechtspersoon of een andere natuurlijke persoon worden overgedragen.

Art. 10.De ophaler of de vervoerder moet het Instituut op de hoogte stellen van elke wijziging in de gegevens die hij aan het Instituut heeft bezorgd door middel van het formulier bedoeld in bijlage 1. HOOFDSTUK IV. - Overgangs-, slot- en opheffingsbepalingen

Art. 11.In afwijking van artikel 2 en bij wijze van overgangsregel, beschikken de ophalers of vervoerders van niet-gevaarlijke niet-huishoudelijke afvalstoffen over een termijn van zes maanden te tellen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit om zich in orde te stellen met de beschikkingen van dit besluit.

Art. 12.De Minister bevoegd voor het Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 juni 2012.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Leefmilieu, Mevr. E. HUYTEBROECK

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^