Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012
gepubliceerd op 06 september 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de uitvoering van het bijzonder bestemmingsplan Belliard-Etterbeek

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031660
pub.
06/09/2012
prom.
19/07/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2012. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de uitvoering van het bijzonder bestemmingsplan Belliard-Etterbeek


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op de artikelen 53 tot 57, betreffende de opmaak van een bijzonder bestemmingsplan (hieronder "BBP") op initiatief van de Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2002 met betrekking tot het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (hieronder "het GewOP");

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001 tot goedkeuring van het Gewestelijk Bestemmingsplan (hieronder "het GBP");

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2011 tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het GBP;

Gelet op het richtschema voor de "Europese Wijk" dat op 24 april 2008 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd goedgekeurd (hieronder "het richtschema");

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010 betreffende de tenuitvoerbrenging, via een bijzonder bestemmingsplan, van het project tot definiëring van een stadsvorm voor de Wetstraat en naaste omgeving in de Europese Wijk (hieronder "het besluit SPW");

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006 tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan Titel V werd opgeheven door artikel 38 van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen;

Gelet op de niet opgeheven bepalingen van de bouwverordening van de stad Brussel van 3 februari 1936;

Gelet op het protocolakkoord tussen de Federale Staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de stad Brussel en de gemeenten Elsene en Etterbeek met betrekking tot de Wijk Leopold-Schuman, ondertekend op 27 maart 2006;

Gelet op de op 27 oktober 2011 door het College van burgemeester en schepenen van de stad Brussel uitgereikte stedenbouwkundige vergunning die toelating biedt om op het huizenblok begrensd door de Etterbeeksesteenweg, het Jean Reyplein en de Belliard- en de Van Maerlantstraat een gebouwencomplex neer te zetten met 272 woningen, uitrustingen en winkelruimte op de gelijkvloerse verdieping, alsook 196 ondergrondse parkeerplaatsen; tevens gelet op het effectenrapport dat bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag gevoegd was. 1. GRENZEN VAN HET BBP Overwegende het hefboomgebied nr.7 "Europa" van het GewOP, dat deel uitmaakt van de grotere perimeter van het richtschema voor de "Europese Wijk";

Overwegende dat vooropgesteld wordt meerdere BBP's goed te keuren om de aanlegopties die vastgelegd zijn voor de perimeter van het richtschema, om te zetten in regelgevende bepalingen;

Overwegende dat via het besluit betreffende het SPW de procedure is opgestart voor de eerste van deze BBP's, dat betrekking heeft op de omgeving van de Wetstraat;

Overwegende dat de Regering het nodig acht van start te gaan met de procedure voor de goedkeuring van een tweede BBP voor de huizenblokken die gelegen zijn tussen de Jacques de Lalaingstraat, de Etterbeeksesteenweg, het Jean Reyplein, de Belliardstraat en de Trierstraat;

Dat de desbetreffende huizenblokken zich bevinden tussen : - de grens van de perimeter van het toekomstige BBP voor de Wetstraat, - het deel van de Europese Wijk ten westen van de Trierstraat, dat voornamelijk ingenomen wordt door kantoorgebouwen en gekenmerkt wordt door de orthogonale inplanting van de huizenblokken, - de twee grote verkeersassen, zijnde de Belliardstraat en de Etterbeeksesteenweg, - het Jean Reyplein, dat zich bevindt aan de kruising van deze twee wegen, ter hoogte van het Leopoldpark;

Overwegende dat het gezien deze geografische ligging en de onder titel 2.A uiteengezette specifieke kenmerken van de huizenblokken gerechtvaardigd is om een apart BBP goed te keuren voor de huizenblokken die gelegen zijn in de hierboven beschreven perimeter (hieronder "de perimeter");

Overwegende dat de Regering het gezien het belang en het gewestelijk statuut van de Belliardstraat, de Etterbeeksesteenweg en het Jean Reyplein en het feit dat deze in het GBP aangeduid zijn als structurerende ruimten, nodig acht om deze volledig tot aan de rooilijn op te nemen in de perimeter van het BBP;

Overwegende dat de Jacques de Lalaing- en de Trierstraat, kleinere gemeentelijke wegen die mede de grens vormen van de perimeter, van groot belang zijn met het oog op de aanleg van voet- en fietspaden; dat het om die reden betaamt om ook deze volledig tot aan de rooilijn op te nemen in de perimeter. 2. BESTAANDE TOESTAND A.Toestand in de perimeter Overwegende dat de perimeter de volgende vier huizenblokken omvat, die samen een oppervlakte innemen van ongeveer 79 400 m2 : - huizenblok 1, begrensd door de Jacques de Lalaing-, de Toulouse- en de Trierstraat; - huizenblok 2, begrensd door de Jacques de Lalaingstraat, de Etterbeeksesteenweg en de De Pascale-, de Belliard-, de Trier- en de Toulousestraat; - huizenblok 3, begrensd door de Etterbeeksesteenweg en de Van Maerlant-, de Belliard- en de De Pascalestraat; - huizenblok 4, begrensd door de Etterbeeksesteenweg, het Jean Reyplein en de Belliard- en de Van Maerlantstraat;

Overwegende dat de huizenblokken 1 tot 3 door het GPB voor een deel bestemd zijn als administratiegebied (aan de Trier-, de Belliard- en de Van Maerlantstraat) en voor een deel als woongebied met residentieel karakter (aan de Toulouse-, de De Pascale-, de Jacques de Lalaingstraat en de Etterbeeksesteenweg); dat huizenblok 2 in twee gedeeld is door een spoorweggebied dat zich uitstrekt van de Belliardstraat tot de Etterbeeksesteenweg; dat huizenblok 4 voor een deel bestemd is als administratiegebied (aan de Belliardstraat) en voor een deel als woongebied (aan de Etterbeeksesteenweg); dat daarenboven de Toulouse- en de De Pascalestraat, net als het lager gelegen deel van de de Lalaingstraat, langs de kant van de Etterbeeksesteenweg, bestemd zijn als gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing; dat tot slot de Belliardstraat, de Etterbeeksesteenweg en het Jean Reyplein ingekleurd zijn als structurerende ruimten;

Overwegende dat de bestaande feitelijke toestand voor het merendeel overeenstemt met de bestaande rechtstoestand, met een bebouwing die langs de Toulouse-, de De Pascale- en de Jacques de Lalaingstraat grotendeels bestaat uit woningen en langs de Belliard-, de Trier- en de Van Maerlantstraat uit kantoren; dat daarenboven moet worden vastgesteld dat er een gebrek is aan buurtwinkels en voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten en er aan de rand van het spoorweggebied stadskankers aanwezig zijn;

Overwegende dat de huizenblokken 1 tot 3 de bijzondere eigenschap hebben dat er een groot deel bewaard is gebleven van de oude bebouwing, die bestemd is voor huisvesting en lange smalle percelen omvat die ontsnapt zijn aan de omvorming van de Europese Wijk tot een kantoorwijk; dat huizenblok 4, waarop alle gebouwen in de jaren tachtig werden gesloopt, sindsdien niet meer heropgebouwd werd en lange tijd dienst deed als open lucht parking;

Overwegende dat huizenblok 4 in de wijk een strategische ligging geniet, aan het Jean Reyplein dat zich bevindt aan de kruising van de twee grote verkeersaders in deze wijk, met name de Belliardstraat en de Etterbeeksesteenweg; dat het tevens de bijzondere eigenschap heeft zich te bevinden tegenover de ingang van het Leopoldpark en ter hoogte van de inrit van de Belliard-Kortenbergtunnel die de Vijfhoek rechtstreeks verbindt met twee van de belangrijkste wegen voor het verkeer dat het Gewest buiten rijdt (naar de E40-autosnelweg en naar de Tervurenlaan); dat deze inrit zorgt voor een scheiding tussen huizenblok 4 en het Leopoldpark; dat het tevens een strategische rol toebedeeld krijgt in het kader van de herontwikkeling van de woonfunctie in de wijk;

Overwegende dat zich in de perimeter de volgende beschermde goederen bevinden : - het geheel van eclectische herenhuizen gelegen Trierstraat nr. 53-57, beschermd door een Regeringsbesluit van 4 april 1996, dat voorziet in een vrijwaringszone die zich uitstrekt over de terreinen aan de Trierstraat nr. 49-50 en de Jacques de Lalaingstraat nr. 23-27; - het voormalige atelier en huis van de schilder Parmentier, gelegen Toulousestraat nr. 47, beschermd door een Regeringsbesluit van 9 juli 1992.

B. Toestand in de nabije omgeving Overwegende de centrale ligging van de perimeter in de Europese Wijk en in het netwerk van grote openbare groene ruimten die deze begrenzen (het Leopoldpark, het Jubelpark, het Warandepark, de Ambiorixsquare, de Maria-Louizasquare, de Frère-Orbansquare en de de Meeûssquare);

Overwegende zijn bevoorrechte ligging in het infrastructuurnet voor openbaar vervoer, in de onmiddellijke nabijheid van het metrostation Maalbeek en het station Schuman dat momenteel omgebouwd wordt tot multimodaal station (metro, trein en GEN met een rechtstreekse spoorverbinding naar de luchthaven van Brussel-Nationaal);

Overwegende dat het richtschema aanmoedigt om nieuwe voetgangers- en fietsersverbindingen aan te leggen tussen de Europese instellingen, door onder meer een gezellige verbinding tot stand te brengen tussen enerzijds het Europees Parlement en de esplanade en anderzijds de Wetstraat en het station Schuman;

Overwegende dat de perimeter zich bevindt op de kruising van twee verschillende stadsweefsels, namelijk het orthogonale raster van de Leopoldwijk in het westen en een eclectischer weefsel in het oosten;

Overwegende dat er langs de Etterbeekse-steenweg momenteel opnieuw op grote schaal voorzien wordt in huisvesting via meerdere projecten die reeds verwezenlijkt, toegelaten of in uitwerking zijn;

Overwegende dat langs de Belliardstraat gebouwen zijn gelegen met een grote bouwhoogte (voornamelijk " gelijkvloers + 7 bouwlagen ", waarin meestal kantoren zijn gevestigd;

Overwegende dat de hoogte van de bebouwing rond huizenblok 4 zeer uiteenlopend is, met onder meer het torengebouw aan de overkant van het Jean Reyplein, het Eastman Instituut in het Leopoldpark, het Van Maerlantklooster, en verder ook het Résidence Palace, het Justus Lipsiusgebouw en de gebouwen aan de Wetstraat, waaronder het "Lex 2000-gebouw", die hoog uittorenen boven het grondniveau van huizenblok 4;

Overwegende dat zich in de onmiddellijke omgeving van de perimeter volgende beschermde goederen bevinden : - het Leopoldpark, dat als landschap beschermd is door het koninklijk besluit van 18 november 1976; - het Residence Palace, gedeeltelijk beschermd door een Regeringsbesluit van 22 april 2004 dat voorziet in een vrijwaringszone die niet verder reikt dan de grenzen van het terrein van het Résidence Palace. 3. DOELSTELLINGEN INZAKE ORDENING EN STADSCOMPOSITIE Overwegende dat de prioritaire doelstellingen voor de ontwikkeling van de perimeter luiden als volgt : A.Algemene doelstellingen : a) Met betrekking tot de stadsstructuur : 1.Aan de hand van een regelgevend kader m.b.t. de verhoging van de bouwhoogten een bestaande stadswijk verdichten om te helpen voldoen aan de behoeften aan woningen en aanvullende functies die ontstaan als gevolg van de huidige bevolkingsgroei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, rekening houdend met de bijzondere topografie van deze wijk, gekenmerkt door afhellende straten (Belliard-, Toulouse en De Pascalestraat) die ter hoogte van de Etterbeeksesteenweg aansluiten op de Maalbeekvallei, en met de impact die deze verdichting zal hebben op het stedelijk landschap. 2. De bouwlijn van de Etterbeeksesteenweg herdefiniëren, zodanig dat deze weer aansluit bij de meer bevolkte hoger en lager gelegen wijken.3. Overwegen om de twee uiteinden van het spoorweggebied te overdekken om zo de bouwlijn sluitend te maken en de woningen te vrijwaren van de geluids- en visuele hinder die veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van de spoorweg.4. Gezellige openbare ruimten tot stand brengen.5. De omgeving van het Leopoldpark herwaarderen, onder meer om het makkelijker toegankelijk te maken en bij te dragen tot de aan te leggen verbinding met het Jubelpark, overeenkomstig de bepalingen van het richtschema;in dit kader moet overwogen worden de tunnelingang op de Belliardstraat gedeeltelijk te overkappen, zodat het makkelijker wordt voor voetgangers en fietsers om de straat over te steken. b) Met betrekking tot de bestemmingen : 1.Op het vlak van huisvesting : de dominante plaats van deze functie binnen de perimeter bevorderen door de bestaande woningen te beschermen, door aan te zetten tot de creatie van nieuwe woningen en door elders dan op de percelen waar nog oude woongebouwen te vinden zijn, een verdichting van de bebouwing mogelijk te maken; in dat opzicht vormt de Etterbeeksesteenweg een prioritaire as, gelet op de belangrijke rol die eraan toebedeeld zal worden in het kader van de herontwikkeling van de woonfunctie in de Europese Wijk. 2. Op het vlak van handelszaken en voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten: hun inbedding bevorderen om zo bij te dragen tot de levendigheid van de wijk en er de voorkeur aan geven langs de Etterbeeksesteenweg, het Jean Reyplein, de Belliardstraat en de Trierstraat.3. Op het vlak van kantoren: deze in de Belliardstraat en de Trierstraat vestigen.4. Op elk van de huizenblokken een mix van functies tot stand brengen om bij te dragen tot de levendigheid binnen de perimeter en de aantrekkelijkheid van de woningen die men er vindt en die er in de toekomst gecreëerd zullen worden.5. In de nieuwe gebouwen voorzien in een verscheidenheid van huisvestingstypes.c) Met betrekking tot het erfgoed en het milieu : 1.De erfgoedkundige elementen binnen de perimeter en in de nabijheid ervan valoriseren, met name de herenhuizen die kenmerkend zijn voor de architectuur van het einde van de 19e eeuw en de specifieke morfologie van de percelen waarop ze gebouwd zijn, als laatste getuigen van de eerste periode van verstedelijking van de perimeter. 2. De binnenterreinen van de huizenblokken en de kwaliteit van de begroeiing van de spoorwegbermen verbeteren.3. Het Jean Reyplein integreren in de verbinding die tot stand zal worden gebracht tussen het Leopoldpark en het Jubelpark, in overeen-stemming met wat er in het richtschema bepaald is.d) Met betrekking tot de mobiliteit: De modal shift van de auto naar het openbaar vervoer en de actieve vervoersmodi aanmoedigen, in overeenstemming met de doelstellingen van het Iris 2-plan, meer bepaald: - door het metrostation Maalbeek en het geplande multimodale station Schuman, die in de onmiddellijke nabijheid van de perimeter gelegen zijn, makkelijker bereikbaar te maken; - door verplaatsingen te voet en per fiets binnen de perimeter en tussen de perimeter en de omliggende wijken aan te moedigen. e) Met betrekking tot de duurzame ontwikkeling: - De perimeter ontwikkelen als een "duurzame wijk", waarbij gestreefd wordt naar hoge energie- en milieuprestaties van de nieuwe gebouwen (energie, water- en afvalbeheer, mobiliteit, biodiversiteit,...), kwaliteitsvolle openbare en open ruimten; - Het gebruik bevorderen van materialen en technieken die de levensduur van de gebouwen verlengen en het onderhoud en de reconversie ervan vergemakkelijken; - Een globale aanpak integreren die gestoeld is op duurzaam bouwen.

B. Bijzondere doelstellingen: a) Voor wat huizenblok 1 betreft (de Lalaing/Toulouse/Trier) : De de Lalaingstraat en de Toulousestraat, als getuigen van de eerste verstedelijking van de wijk, valoriseren door de aanblik van de gebouwen die aan deze periode herinneren, in stand te houden, meer bepaald door het beperken van de mogelijkheden om de bouwhoogte ervan op te trekken.b) Voor wat huizenblok 2 betreft (de Lalaing/Etterbeek/De Pascale/Belliard/Trier/Toulouse) : 1.De Toulousestraat en de De Pascalestraat, als getuigen van de eerste verstedelijking van de wijk, valoriseren door de aanblik van de gebouwen die aan deze periode herinneren, in stand te houden, meer bepaald door het beperken van de mogelijkheden om de bouwhoogte ervan op te trekken. 2. Grotere bouwhoogten toestaan, wat de mogelijkheid schept tot verdichting van de woongelegenheid, langs de zijde van het huizenblok die uitgeeft op de Etterbeeksesteenweg, met inbegrip van het begin van de de Lalaingstraat, omwille van het bredere profiel van de weg, die de aanblik biedt van een stadslaan en waarlangs de herontwikkeling van de woonfunctie, die al aan de gang is, verder aangemoedigd moet worden.3. De toestemming verlenen om een gebouw op te trekken op het perceel dat gelegen is op de hoek van de Belliardstraat, de Trierstraat en de Toulousestraat, met bijzondere aandacht voor de ligging ervan in het verlengde van de esplanade van het Europees Parlement.Deze nieuwe constructie mag geen afbreuk doen aan de leefkwaliteit of nadelige schaduweffecten teweegbrengen voor de bestaande gebouwen in de de Pascalestraat en de Toulousestraat. 4. Ervoor zorgen dat de toegestane gebouwen aan de Etterbeeksesteenweg en de Belliardstraat enerzijds en de oude gebouwen die men terugvindt in de Trierstraat, de Toulousestraat en de De Pascalestraat anderzijds harmonieus op elkaar aansluiten.5. Bij de inbedding en architectuur van de nieuwe constructies rekening houden met de hinder die veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van het spoorweggebied, met name op het vlak van lawaai.6. Overwegen om de delen van het spoorweggebied langs de Belliardstraat en de Etterbeeksesteenweg in te delen in sterk gemengd gebied.c) Voor wat huizenblok 3 betreft (Etterbeek/Van Maerlant/Belliard/ De Pascale) : 1.De De Pascalestraat, als getuige van de eerste verstedelijking van de wijk, valoriseren door de aanblik van de gebouwen die aan deze periode herinneren, in stand te houden, meer bepaald door het beperken van de mogelijkheden om de bouwhoogte ervan op te trekken. 2. Grotere bouwhoogten toestaan, wat de mogelijkheid schept tot verdichting van de woongelegenheid, langs de zijde van het huizenblok die uitgeeft op de Etterbeeksesteenweg, die een breder profiel, als van een stadslaan, vertoont en waarlangs de herontwikkeling van de woonfunctie, die al aan de gang is, verder aangemoedigd moet worden.4. Ervoor zorgen dat de toegestane gebouwen aan de Etterbeeksesteenweg en de Belliardstraat enerzijds en de oude gebouwen in de De Pascalestraat en het Van Maerlantklooster anderzijds harmonieus op elkaar aansluiten.d) Voor wat huizenblok 4 betreft (Etterbeek/Rey/Belliard/Van Maerlant) : 1.Grotere bouwhoogten toestaan voor de gebouwen die op dit huizenblok opgetrokken zullen worden, gelet op de sleutelrol die het toebedeeld zal krijgen in het kader van de versterking van de woonfunctie in de wijk; deze bouwhoogten moeten aansluiten op de bestaande bouwhoogten langs de Belliardstraat. 2. Een torengebouw toelaten op de hoek van de Etterbeeksesteenweg en het Jean Reyplein om de nieuwe status van deze weg in het stedelijke landschap kenbaar te maken en vanaf de steenweg, zowel komende van de wijk van de Squares als van het Jourdanplein, dynamische vergezichten op het huizenblok te bieden, Besluit : I.Perimeter

Artikel 1.De gemeenteraad van de stad Brussel wordt verzocht binnen een termijn van 18 maanden na de bekendmaking van dit besluit zijn goedkeuring te hechten aan een bijzonder bestemmingsplan dat betrekking heeft op het deel van zijn grondgebied benoemd als "Belliard-Etterbeek" en begrensd : - aan de noordkant door de Jacques de Lalaingstraat (tot aan de middenas van de weg); - aan de oostkant door de Etterbeeksesteenweg en het Jean Reyplein (over heel de breedte van beide, tot aan de rooilijn); - aan de zuidkant door de Belliardstraat (over heel de breedte, tot aan de rooilijn); - aan de westkant door de Trierstraat (tot aan de middenas van de weg).

Een plan van de perimeter wordt aan dit besluit aangehecht.

II. Algemene bepalingen

Art. 2.Inzake stedelijke structuur dient het BBP de volgende algemene beginselen te bekrachtigen : 1° een regelgevend kader vastleggen voor de verhoging van de bestaande bouwhoogten;2° het bouwfront vaststellen op de rooilijn, behoudens bij omstandigheden die een achteruitbouwstrook verantwoorden;3° rekening houden met de bestaande stadsstructuur door de afmetingen van de percelen en de bouwhoogten te behouden in de Jacques de Lalaing-, de Toulouse- en de De Pascalestraat;4° de perimeter verdichten door de inplanting toe te staan van nieuwe gebouwen met een grotere bouwhoogte, waarvan de vestigingslocatie wordt bepaald met het oog op hun integratie in de stedelijke omgeving en vanuit het streven om op geschikte locaties markante stadsbakens tot stand te brengen, met aandacht voor de impact hiervan op het landschap en de schaduweffecten;4° nieuwe openbare ruimten creëren om de perimeter met de naburige wijken te verbinden;5° het Jean Reyplein aanleggen als gebruiksvriendelijke openbare ruimte die een deel vormt van de verbinding tussen het Leopold- en het Jubelpark, eventueel middels een gedeeltelijke overdekking van de tunnelingang van de Belliardstraat.

Art. 3.Inzake bestemmingen dient het BBP de volgende algemene beginselen te bekrachtigen : 1° de bestaande woningen behouden;2° de reconversie van kantoorgebouwen tot woningen stimuleren, en dit prioritair voor de gebouwen die oorspronkelijk voor huisvesting bestemd waren;3° de productie van nieuwe woningen stimuleren, in hoofdzaak langs de Etterbeeksesteenweg;4° de kantoren vestigen aan de Belliard- en de Trierstraat;5° de productie van buurthandel en van uitrustingen van collectief belang of van openbare dienst stimuleren, en dit prioritair aan de Etterbeeksesteenweg, het Jean Reyplein, de Belliardstraat en de Trierstraat;6° een gemengd karakter voorzien in ieder huizenblok;7° verbouwing, zware renovatie of afbraak-heropbouw toestaan voor bestaande gebouwen die strijdig zijn met de bestemmingen bepaald door het BBP.

Art. 4.Inzake erfgoed en leefmilieu dient het BBP de volgende algemene beginselen te bekrachtigen : 1° zorgen voor een opwaardering van de bestaande gebouwen die getuigen van de eerste verstedelijkingsperiode van de wijk of een erfgoedkundige waarde hebben;2° de binnenzijde van de huizenblokken verbeteren;3° de bestaande wegenis ingroenen en er een aanleg voorzien voor voetgangers en fietsers.

Art. 5.Inzake mobiliteit dient het BBP de volgende algemene beginselen te bekrachtigen : 1° een kwalitatief hoogstaande voetgangers- en fietsersverbinding tot stand brengen binnen de perimeter en in het bijzonder tussen het Jean Reyplein en het metrostation Maalbeek via de Etterbeeksesteenweg;2° voetgangers- en fietsersverbindingen tot stand brengen, inzonderheid tussen het Leopold- en het Jubelpark via het Jean Reyplein en in het verlengde van de esplanade van het Europees Parlement via de Trier- en de Toulousestraat en via de Belliard- en de De Pascalestraat, naar de Wetstraat en het Schumanstation toe.3° waar mogelijk directe, continue verbindingen voorzien voor voetgangers en fietsers, onder meer door de doorsteekbaarheid van bebouwingsblokken te verbeteren.4° rekening houdend met het aantal publieke parkings in het gebied, de mogelijkheid onderzoeken om het aantal parkeerplaatsen langs de openbare weg te verminderen, teneinde meer ruimte vrij te maken voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers.

Art. 6.Met betrekking tot de duurzame ontwikkeling : 1° De perimeter ontwikkelen als een "duurzame wijk", waarbij gestreefd wordt naar hoge energie- en milieuprestaties van de nieuwe gebouwen (energie, water- en afvalbeheer, mobiliteit, biodiversiteit,...), kwaliteitsvolle openbare en open ruimten; 2° Het gebruik bevorderen van materialen en technieken die de levensduur van de gebouwen verlengen en het onderhoud en de reconversie ervan vergemakkelijken;3° Een globale aanpak integreren die gestoeld is op duurzaam bouwen. III. Bijzondere bepalingen

Art. 7.Voor huizenblok 1 (de Lalaing/Toulouse/Trier) dient het BBP in het bijzonder de volgende beginselen te bekrachtigen : 1° de mogelijkheden beperken om de bestaande bouwhoogten in de Toulouse- en de Jacques de Lalaingstraat te verhogen;2° de ondoordringbaarheidsgraad aan de binnenzijde van de huizenblokken verminderen.

Art. 8.Voor huizenblok 2 (de Lalaing/Etterbeek/De Pascale/ Belliard/Trier/Toulouse) dient het BBP in het bijzonder de volgende beginselen te bekrachtigen : 1° de mogelijkheden beperken om de bestaande bouwhoogten in de Toulouse- en de Pascalestraat te verhogen;2° de toestemming verlenen om een gebouw op te trekken op het perceel dat gelegen is op de hoek van de Belliardstraat, de Trierstraat en de Toulousestraat, met bijzondere aandacht voor de ligging ervan in het verlengde van de esplanade van het Europees Parlement.Deze nieuwe constructie mag geen afbreuk doen aan de leefkwaliteit of nadelige schaduweffecten teweegbrengen voor de bestaande gebouwen in de de Pascalestraat en de Toulousestraat. 3° de bouwhoogten beperken tot "gelijkvloers + 5 bouwlagen", behoudens de technische verdieping, aan de Etterbeeksesteenweg;4° voorzien in een harmonische verbinding tussen enerzijds de toegestane gebouwen aan de Etterbeeksesteenweg en in de Belliardstraat en anderzijds de oude gebouwen in de Trier-, de Toulouse en de De Pascalestraat;5° verplicht rekening laten houden met de hinder die het gevolg is van de nabijheid van de spoorweg, en dan vooral met de geluidshinder, bij de keuze van de inplanting en de architectuur van de nieuwe gebouwen;6° de mogelijkheid openhouden om de delen van het spoorweggebied langsheen de Belliardstraat en de Etterbeeksesteenweg te bestemmen als sterk gemengd gebied;7° de begroeiingseigenschappen van de spoorwegbermen verbeteren.

Art. 9.Voor huizenblok 3 (Etterbeek/Van Maerlant/Belliard/De Pascale) dient het BBP in het bijzonder de volgende beginselen te bekrachtigen : 1° de mogelijkheden beperken om de bestaande bouwhoogten in de De Pascalestraat te verhogen;2° de bouwhoogten beperken tot "gelijkvloers + 5 bouwlagen", behoudens de technische verdieping, aan de Etterbeeksesteenweg;3° voorzien in een harmonische verbinding tussen enerzijds de toegestane gebouwen aan de Etterbeeksesteenweg en in de Belliardstraat en anderzijds de oude gebouwen in de De Pascale- en de Van Maerlantstraat, en in het bijzonder ten opzichte van het Van Maerlantklooster.

Art. 10.Voor huizenblok 4 (Etterbeek/Rey/Belliard/Van Maerlant) dient het BBP in het bijzonder volgende principes te bekrachtigen : 1° onverminderd punt 2°, voor het hele huizenblok maximale bouwhoogten opleggen die aansluiten op de bestaande bouwhoogten aan de Belliardstraat;2° een verdichting toestaan teneinde een torengebouw te kunnen optrekken op de hoek van de Etterbeeksesteenweg en het Jean Reyplein om de nieuwe status van deze weg in het stedelijke landschap kenbaar te maken en vanaf de steenweg, zowel komende van de wijk van de Squares als van het Jourdanplein, dynamische vergezichten op het huizenblok te bieden. Brussel, 19 juli 2012.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Ruimtelijke Ordening, Ch. PICQUE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^