Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 mei 2012
gepubliceerd op 06 juni 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de machtiging van de waarnemers afkomstig van internationale organisaties erkend door België of afgevaardigd door andere landen om alle kiesverrichtingen te volgen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012202961
pub.
06/06/2012
prom.
03/05/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 MEI 2012. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de machtiging van de waarnemers afkomstig van internationale organisaties erkend door België of afgevaardigd door andere landen om alle kiesverrichtingen te volgen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, vastgesteld bij ordonnantie van 16 februari 2006 tot wijziging van de gemeentekieswet, artikel 35ter, tweede lid, ingevoegd bij ordonnantie van 16 december 2011;

Op de voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Minister belast met de Plaatselijke Besturen bezorgt een badge ter identificatie en accreditatie aan de waarnemers komende van internationale organisaties erkend door België of afgevaardigd door andere landen, om ze toe te laten toegang te hebben tot de lokalen waar de kiesverrichtingen plaatsvinden.

Art. 2.Op basis van een aanvraag van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, die kan gebeuren tot op de dag voor die van de verkiezingen, wordt de badge ter identificatie en accreditatie ter beschikking gesteld door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister tot wiens bevoegdheid de Plaatselijke Besturen behoren is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 mei 2012.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : Ch. PICQUE Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Openbare Netheid

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^