Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2012
gepubliceerd op 26 juli 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 28 januari 1993 tot uitvoering van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende de bevordering van de toegang tot middelgrote w

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012203896
pub.
26/07/2012
prom.
21/06/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 JUNI 2012. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 28 januari 1993 tot uitvoering van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende de bevordering van de toegang tot middelgrote woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, aangevuld bij ordonnantie van 1 april 2004, artikel 164, 1;

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, aangevuld bij ordonnantie van 1 april 2004, artikel 167;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 28 januari 1993 tot uitvoering van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende de bevordering van de toegang tot middelgrote woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 november 2011;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 8 december 2011;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor Huisvesting, gegeven op 20 januari 2012;

Gelet op advies 51.325/3 van de Raad van State, gegeven op 22 mei 2012, met toepassing van artikel 84, lid 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Minister belast met Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 5, lid 1, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 28 januari 1993 tot uitvoering van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende de bevordering van de toegang tot middelgrote woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vervangen door de volgende bepaling : « Het niveau van de gezamenlijk belastbare maximale inkomsten van een gezin wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 4, § 1, lid 4, 4°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2006 betreffende de toekenning van subsidies voor de stadsvernieuwingsopdracht van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».

Art. 2.In artikel 6, 5°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 28 januari 1993 tot uitvoering van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende de bevordering van de toegang tot middelgrote woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de woorden « artikel 4, § 1, 3°, van de ordonnantie » vervangen door « artikel 165, § 1, van de Huisvestingscode. Bij niet-naleving van 3° van dit artikel, zal de betrokken publiekrechtelijke persoon de terugbetaling kunnen eisen van de toegekende steun (die erin bestaat de prijs of het canon, bedoeld in lid 2 van artikel 162, § 1, van de Huisvestingscode, te verminderen), vermeerderd met de intresten aan de wettelijke rentevoet ».

Brussel, 21 juni 2012.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De Minister-voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Plaatselijke besturen, Ruimtelijke ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en Gewestelijke statistiek, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^