Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 06 december 2012
gepubliceerd op 12 maart 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 1.000.000,00 EUR aan de gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de vereniging

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031072
pub.
12/03/2013
prom.
06/12/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2012. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 1.000.000,00 EUR aan de gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit O.C.M.W.'s bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 6, § 1, VIII, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 13 juli 2001, 25 april 2004 en 13 september 2004;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 4, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 5 mei 1993, 16 juli 1993 en 27 maart 2006;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, de artikelen 92 tot en met 95;

Gelet op de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de aanpassing van de algemene begroting der uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012, inzonderheid op het beschikbaar krediet ingeschreven op de basisallocatie 10.004.27.08.43.22;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het akkoord van de Minister van de Begroting;

Overwegende dat het nodig is om een terugkerende maatregel uit te werken die tot doel heeft de statutarisering bij de plaatselijke besturen te bevorderen;

Overwegende dat onder « statutarisering » wordt verstaan iedere aanwerving in een statutaire betrekking die in het personeelskader is voorzien;

Overwegende dat de maatregel dus zowel de stagedoende als de in vast verband benoemde agenten betreft;

Overwegende dat het sectoraal akkoord 2012/2013 voorziet in de toekenning aan het plaatselijk bestuur, van een premie van een forfaitair bedrag van 1.000,00 EURO, voor iedere nieuwe statutaire ambtenaar benoemd tussen 1 januari 2012 en 31 december 2012, die het aantal statutaire ambtenaren doet toenemen;

Gelet op het protocol nr. 3 betreffende het sectoraal akkoord 2012 afgesloten in het comité C van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de personeelsuitgaven een aanzienlijke en terugkerende last vormen;

Overwegende dat de gewestelijke overheid in 2012 een begroting van maximaal 1 miljoen euro heeft geboekt om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te bevorderen;

Op de voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Na beraadslaging, Besluit :

Art. 1.Binnen de perken van de begrotingskredieten die op de basisallocatie 10.004.27.08.43.22 van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2012 zijn ingeschreven, wordt in uitvoering van het sectoraal akkoord 2012/2013, een subsidie van 1.000.000,00 EURO toegekend aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid te bevorderen.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde subsidie wordt bestemd om aan het Plaatselijk Bestuur een forfaitair bedrag van 1.000,00 euro toe te kennen voor elke bijkomende benoeming bovenop het totaal aantal statutaire ambtenaren geregistreerd op 1 januari 2012, dat wil zeggen voor iedere ambtenaar die tussen 1 januari 2012 en 31 december 2012 vastbenoemd wordt ongeacht hun niveau, of ze nu personeelsleden zijn van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit O.C.M.W.'s bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid.

Art. 3.§ 1. De betaling van de in artikel 1 bedoelde subsidie gebeurt in een enkele keer : De subsidie zal worden betaald mits overhandiging, per instelling, van een lijst van het personeel dat in statutair verband werd aangeworven gedurende de periode tussen 1 januari 2012 en 31 december 2012. Elke begunstigde gemeente zal deze lijst aan het Bestuur Plaatselijke besturen bezorgen. Het document zal worden overhandigd in de vorm van een tabel die alle nodige inlichtingen zal bevatten, naam van de aangeworven persoon, datum van de aanwerving, graad, geslacht, taalrol, en die eensluidend moet worden verklaard door de burgemeester en de gemeentesecretaris. § 2. De subsidie wordt uitgekeerd na ontvangst en analyse van de in § 1 bedoelde verantwoordingsstukken.

De begunstigde gemeenten moeten ervoor zorgen dat het dossier volledig en in één keer wordt ingediend.

Geen enkel bijkomend stuk zal aanvaard worden na de hierna vermelde datum.

De bewijsstukken moeten verplicht op 31 maart 2013 ingediend worden bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Plaatselijke Besturen - Directie specifieke initiatieven - City Center, Kruidtuinlaan 20, 1ste verdieping te 1035 Brussel.

Nadat voornoemde stukken gecontroleerd zijn, wordt de gemeente door het Bestuur Plaatselijke Besturen verzocht een schuldvordering over te maken met vermelding van het eindbedrag dat hem toegekend is na onderzoek van het dossier. § 3. De schuldvordering moet de reden van de betaling vermelden, het bedrag waarvan de betaling wordt gevraagd alsook het nr. van het visum voor de vastlegging en de bankrekening waarop het bedrag betaald dient te worden. Deze schuldvordering moet gericht worden aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de modaliteiten bepaald in § 4 binnen een termijn van 15 dagen nadat de begunstigde het verzoek van de bevoegde ordonnateur heeft ontvangen. § 4. De schuldvordering moet als origineel exemplaar ingediend worden bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Directie Comptabiliteit, CCN, lokaal 8.119, Vooruitgangsstraat 80, bus 1, te 1035 Brussel.

Art. 4.Het aandeel van de subsidie dat toekomt aan het O.C.M.W., de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit O.C.M.W.'s bestaat en eventueel aan de Berg van Barmhartigheid en aan het ziekenhuis of de ziekenhuizen, dient onmiddellijk aan deze instellingen doorgestort te worden. Binnen de 15 dagen dient een stortingsbewijs bezorgd te worden aan de subsidiërende overheid.

Art. 5.De directie Specifieke Initiatieven van het Bestuur Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is aangewezen als de administratieve dienst die toeziet op het goed beheer van de door dit besluit toegekende kredieten.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen of zijn Administratie mag de begunstigde alle bijkomende gegevens vragen die nodig zijn voor de behandeling van het dossier en mag alle daartoe aangewezen stappen ondernemen om ze ter plaatse te bekomen.

Art. 7.De Minister, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Brussel, 6 december 2012.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : Ch. PICQUE, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Openbare Netheid

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^