Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2013
gepubliceerd op 29 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de administratieve verantwoordelijke, de adjunct van de administratieve verantwoordelijke en de gedelegeerde ordonnateur van de Grondregie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedel

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031642
pub.
29/07/2013
prom.
11/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JULI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de administratieve verantwoordelijke, de adjunct van de administratieve verantwoordelijke en de gedelegeerde ordonnateur van de Grondregie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 8 september 1994 houdende de oprichting van de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 1998 houdende vaststelling van de regels voor de werking en het boekhoudkundig, financieel en patrimoniaal beheer, alsmede van de overdrachten van bevoegdheden bij de Grondregie;

Gelet op het besluit van 18 juli 2000 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd door de besluiten van 16 maart 2001, 29 november 2001, 30 maart, 15 juni, 13 juli en 19 oktober 2006, 19 juli 2007, 22 mei 2008, 22 december 2010, 1 en 30 juni 2011, 3 mei en 12 juli 2012, en 7 maart 2013;

Gelet op besluit de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2009 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gewijzigd door de regeringsbesluiten van 22 december 2011, 21 maart en 7 mei 2013;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het met het oog op doeltreffendheid, continuïteit en een goed administratief beheer van belang is om zonder uitstel de administratieve verantwoordelijke, de adjunct van de administratieve verantwoordelijke en de gedelegeerde ordonnateur aan te wijzen ter vervanging van personeelsleden die het einde van hun loopbaan bereikt hebben;

Op voorstel van de minister bevoegd voor de Grondregie;

Na beraadslaging,

Artikel 1.De heer Christian Lamouline, secretaris-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt aangewezen als administratieve verantwoordelijke voor de Grondregie.

Art. 2.Mevr. Anne Renoy, eerste attaché, wordt aangewezen als adjunct van de administratieve verantwoordelijke van de Grondregie.

Art. 3.De heer Christian Lamouline, secretaris-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt aangewezen als gedelegeerd ordonnateur.

Art. 4.Het besluit van 17 december 1998 tot aanstelling van de administratieve verantwoordelijke van de Grondregie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de adjunct van de administratieve verantwoordelijke van de Grondregie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de financiële verantwoordelijke als gedelegeerde ordonnateur en de rekenplichtige van de Grondregie wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 11 juli 2013.

Art. 6.De Minister-president wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 juli 2013.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, R. VERVOORT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^