Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013
gepubliceerd op 31 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van adjunct-directeur-generaal van het Brussels Instituut voor Milieubeheer

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031644
pub.
31/07/2013
prom.
18/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JULI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van adjunct-directeur-generaal (rang A4+) van het Brussels Instituut voor Milieubeheer


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, artikel 40, § 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031554 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juni 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/06/2013 pub. 26/06/2013 numac 2013031532 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels Instituut voor Milieubeheer sluiten tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels Instituut voor Milieubeheer;

Gelet op de vacantverklaring door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2013 van de functie van adjunct-directeur-generaal (rang A4+) van het Brussels Instituut voor Milieubeheer;

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2013;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013031256 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van adjunct-directeur-generaal type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013031255 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij het sluiten tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van adjunct-directeur-generaal (A4+) bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM);

Overwegende dat er twee kandidaturen werden ingediend, te weten die van Mevr. Régine Peeters en die van de heer Rachid Touzani;

Overwegende dat enkel de kandidatuur van Mevr. Régine Peeters toelaatbaar werd verklaard door de selectiecommissie, aangezien de kandidaatstelling van de heer Rachid Touzani niet voldeed aan de voorschriften van artikel 89 van het voornoemde besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031554 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten wegens het ontbreken van een bijgevoegd beheersplan en aangezien het niet ging om een aangetekende verzending;

Overwegende het met redenen omklede advies van 17 juni 2013 van de selectiecommissie betreffende de toewijzing van het mandaat van adjunct-directeur-generaal (rang A4+) van het Brussels Instituut voor Milieubeheer;

Overwegende dat de selectiecommissie unaniem, na bestudering van de gelijkwaardigheidsgraad van de competenties van Mevr. Régine Peeters, haar relationele vaardigheden en haar managementvaardigheden, heeft besloten deze kandidate in te delen in categorie 'A' (geschikt);

Overwegende dat de selectiecommissie in haar met redenen omklede advies oordeelt dat Mevr. Régine Peeters over de nodige competenties en ervaring beschikt om de functie van adjunct-directeur-generaal van het Brussels Instituut voor Milieubeheer in te vullen;

Mevr. Régine Peeters heeft een sterke analytische geest en goede operationele kwaliteiten. Ze identificeert heel precies de problemen en/ of uitdagingen waarmee het BIM te maken krijgt en is in staat om er concrete en aangepaste antwoorden op te bieden. Bovendien is ze, wat 'klantgerichtheid' betreft, in staat om de behoeften van de verschillende klanten, zowel interne als externe, te identificeren en er adequaat op te reageren, rekening houdend met het algemeen belang.

Ze heeft een duidelijke en realistische kijk op de rol van adjunct-directeur-generaal, en haar operationele kwaliteiten zullen ongetwijfeld goed samengaan met de meer strategische rol van de directeur-generaal. Mevr. Régine Peeters beschikt ook over de vereiste competenties op managementvlak. Ze heeft leiderschaps-capaciteiten en de noodzakelijke competenties om teams en medewerkers te ontwikkelen.

Ze is in staat om haar medewerkers te motiveren en richting te geven zodat ze de doelstellingen van Leefmilieu Brussel kunnen realiseren, en ze besteedt bijzondere aandacht aan coaching en overleg.

Die aandacht komt ook naar voren in de contacten met haar gesprekspartners. Mevr. Régine Peeters wil daarbij immers steeds een neutrale positie innemen en naar de mening van alle partijen luisteren. Wat betreft de relationele vaardigheden, benadrukt de selectiecommissie ook de overtuigings-kracht waarvan Mevr. Régine Peeters blijk geeft, of, met andere woorden, haar vermogen om anderen voor haar standpunt te winnen, alsook haar netwerkcapaciteiten.

Overwegende dat de Regering beslist om de hierboven vermelde redenen alsook de redenen uiteengezet door de selectie-commissie te onderschrijven, en Mevr. Régine Peeters aan te stellen als adjunct-directeur-generaal (rang A4+) van het Brussels Instituut voor Milieubeheer;

Op voorstel van de minister bevoegd voor Leefmilieu, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Régine Peeters wordt aangesteld om het mandaat van adjunct-directeur-generaal (rang A4+) van het Brussels Instituut voor Milieubeheer uit te oefenen in uitvoering van de artikelen 88 en volgende van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031554 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2.Zij krijgt de rang A4+. Haar bezoldiging wordt vastgelegd in de loonschaal A410.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 16 september 2013.

Art. 4.De minister bevoegd voor Leefmilieu wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 juli 2013.

De minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Leefmilieu, Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^