Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013
gepubliceerd op 28 augustus 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Passer » op het grondgebied van de gemeente Anderlecht

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031657
pub.
28/08/2013
prom.
18/07/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 JULI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Passer » op het grondgebied van de gemeente Anderlecht


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de artikelen 1 en 258 tot 274 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), zoals gewijzigd door de ordonnantie van 19 maart 2009 tot wijziging van titel VII en titel X van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening betreffende het voorkooprecht;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003031495 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het voorkooprecht sluiten houdende het voorkooprecht;

Overwegende dat het krachtens het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening mogelijk is om een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden, instellingen van openbaar nut en vennootschappen die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afhangen;

Overwegende dat de aan het voorkooprecht onderhevige perimeter bepaald kan worden uit eigen beweging of op aanvraag van een van de voorkooprechthebbende overheden bedoeld in artikel 262 van het BWRO;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 259, 1°, 2°, 3° 4° en 5°, van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening het voorkooprecht uitgeoefend wordt in het algemeen belang met het oog op : - de realisatie van voorzieningen van collectief belang en van openbaar nut die onder de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen; - de bestrijding van de leegstand en de onbewoonbaarheid van gebouwen; - het behoud of de opwaardering van het op de bewaarlijst ingeschreven of beschermde erfgoed; - de realisatie van woningen van het sociale type of van middelgrote woningen; - de realisatie van het maatschappelijk doel en de opdrachten van de instellingen van openbaar nut en van de vennootschappen die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de perimeter Passer' gekenmerkt wordt door : - een sterk gemengd karakter vastgelegd door het Gewestelijk Bestemmingsplan; - de aanwezigheid van de bedding van de Kleine Zenne die de wijk doorkruist; - de aanwezigheid van een beschermd gebouw, namelijk een herenhuis gelegen Liverpoolstraat 33-35; - de aanwezigheid van verlaten of onbewoonbare gebouwen; - de dominante aanwezigheid van een activiteit van wagenexport en de hieraan verbonden geluidsoverlast en verhoogde verkeersintensiteit voor de omliggende woningen; - een tekort aan woningbouw; - een tekort aan openbare infrastructuur bestemd voor de woningen; - een ontoereikende benutting van het bebouwingspotentieel van de grond; - de nabijheid van verscheidene percelen die toebehoren aan de GOMB en de gemeente Anderlecht en mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van huisvesting en bijbehorende openbare voorzieningen.

Overwegende dat de vastlegging van een perimeter van voorkoop het mogelijk maakt om de zone via een aantal coherente vastgoedoperaties tot een duurzame wijk voor de bewoners ervan om te bouwen;

Overwegende de goedkeuring van het Duurzame Wijkcontract « Passer » door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 13 december 2012;

Overwegende dat de Kleine Zenne zou kunnen worden gevaloriseerd en ingericht als groene wandeling, om een verbinding te maken tussen de slachthuizen en de Ninoofse Poort;

Overwegende dat de verlaten of onbewoonbare gebouwen in de zone zouden kunnen worden aangekocht om er een versnelde renovatie te laten plaatsvinden;

Overwegende dat de aankoop van de overige gebouwen die naast de percelen van de GOMB liggen het mogelijk zouden maken om herkavelingen te realiseren met het oog op de ontwikkeling van huisvesting;

Overwegende dat die verschillende aankopen het bovendien mogelijk zouden maken om in bijkomende openbare voorzieningen voor die gecreëerde woningen te voorzien;

Overwegende dat het geklasseerde gebouw in de Liverpoolstraat 33-35 en de daarbij behorende beschermingszone hierdoor tot hun recht zouden kunnen komen;

Overwegende dat het voorkooprecht op de percelen van de zone op die manier tot een versnelling van het bouw- en renovatieproces van de wijk zou leiden, ten gunste van sociale of middelgrote woningen, dat de wijk hierdoor van een dichtere bebouwing zou worden voorzien en dat hiermee aan een behoefte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou worden voldaan;

Overwegende dat de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) als voorkooprechthebbende overheid het best in staat is om die doelstellingen te behalen in het kader van haar stadsvernieuwingsopdracht;

Overwegende dat de bevoegdheden van de GOMB er immers in bestaan woningen en gebouwen op te richten in zones waar een tekort aan woningbouw wordt vastgesteld en die gekenmerkt zijn, hetzij door een sterk verval van het gebouwenerfgoed, hetzij door de aanwezigheid van onbebouwde gronden die herverkaveld moeten worden of bouwrijp moeten worden gemaakt;

Overwegende dat in bijkomende orde de BGHM en het Woningfonds van de gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gezien hun maatschappelijk doel, dezelfde operaties zou kunnen voeren;

Overwegende dat in een nog meer ondergeschikte orde, het tot de opdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort om die doelstellingen te bereiken;

Overwegende dat in een nog meer ondergeschikte orde, het tot de opdrachten van de gemeente Anderlecht behoort om die doelstellingen te bereiken;

Overwegende dat de maximumtermijn van 7 jaar vastgelegd in artikel 261 van het BWRO in een expansieproject van die omvang een vereiste is;

Op voorstel van de minister belast met Stadsvernieuwing;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De aan voorkoop onderhevige perimeter op het grondgebied van de gemeente Anderlecht wordt afgebakend door de volgende straten : - de grens van het gemeentelijke grondgebied van Anderlecht tussen de Ropsy Chaudronstraat en de Poincarélaan; - het perceel dat de hoek vormt tussen de Ropsy Chaudronstraat 26 en de Ruhlstraat 1; - de Ropsy Chaudronstraat van nr. 51 tot 85; - de Nijverheidskaai nr. 155; - de Heyvaertstraat van nr. 207 tot 221 aan de oneven kant en van nr. 146 tot 146B aan de even kant; - de Passerstraat van nr. 1 tot en met nr. 75 aan de oneven kant, evenals nr. 16 aan de even kant; - de Liverpoolstraat van nr. 43A tot 107 aan de oneven kant en van nr. 60 tot 74 aan de even kant; - de Scheikundigestraat van nr. 2 tot 68 aan de even kant; - de Heyvaertstraat van nr. 40 tot 116 aan de even kant; - de Zeemtouwersstraat van nr. 19B tot 57 aan de oneven kant en van nr. 30 tot 56 aan de even kant; - de Waskaarsstraat van nr. 20 tot 36 aan de even kant en van nr. 1 tot 37 aan de oneven kant; - de Bergensesteenweg van nr. 79 tot 127 aan de oneven kant; - de Dauwstraat van nr. 2 tot 14A aan de even kant en van nr. 5 tot 13 aan de oneven kant; - de Foppensstraat van nr. 1 tot 17A aan de oneven kant.

Het plan houdende vaststelling van deze perimeter is bij dit besluit gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde percelen zullen het statuut krijgen van de aan het voorkooprecht onderhevige perimeter op het grondgebied van de gemeente Anderlecht en dat voor een duur van zeven jaar.

Art. 3.De voorkooprechthebbende overheden die in dit kader in orde van prioriteit aangeduid worden, zijn : - de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, handelend voor eigen rekening, voor rekening van een openbare vastgoedmaatschappij bedoeld in de ordonnantie van 9 september 1993 ter wijziging van de Wooncode voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aangaande de sector van de sociale woningen of voor rekening van het woningfonds van de gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - de gemeente.

Art. 4.De minister-voorzitter, die bevoegd is voor de Grondregie, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 juli 2013.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^