Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2013
gepubliceerd op 29 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 8.355.362,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van een levensduurtepremie van 360,00 EUR per jaar, werkgeversbijdragen inbegrepen voor het in het Brussels Hoofdstede

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031666
pub.
29/08/2013
prom.
11/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JULI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 8.355.362,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van een levensduurtepremie van 360,00 EUR per jaar, werkgeversbijdragen inbegrepen voor het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonende personeel van de plaatselijke besturen (gemeenten, O.C.M.W.'s, verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit O.C.M.W.'s bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid)


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, artikel 6 § 1, VIII, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 13 juli 2001, 25 april 2004 en 13 september 2004;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 4, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 5 mei 1993, 16 juli 1993 en 27 maart 2006;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, de artikelen 92 tot en met 95;

Gelet op de ordonnantie van 21 december 2012 houdende de algemene begroting der uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op het beschikbaar krediet ingeschreven op de basisallocatie 10.004.27.08.43.22;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Gelet op het protocol 2012/4 betreffende de levensduurtepremie afgesloten in het comité C van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de personeelsuitgaven een aanzienlijke en terugkerende last vormen;

Overwegende dat de tegemoetkoming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de vorm van een toelage het mogelijk maakt het personeel van de plaatselijke besturen te houden in of zelfs aan te trekken naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Op de voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Binnen de perken van de begrotingskredieten die zijn ingeschreven op basisallocatie 10.004.27.08.43.22 van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2013, wordt een subsidie van 8.355.362,00 EUR toegekend aan de gemeenten die in uitvoering van het sectoraal akkoord 2012/4 hebben toegekend aan het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonend personeel van de plaatselijke besturen.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde subsidie wordt toegekend met het oog op de financiering, voor de periode van 1 januari tot 31 december 2013, van een levensduurtepremie van 360,00 EUR per jaar, werkgeversbijdragen inbegrepen, aan de personeelsleden van de gemeenten, Berg van Barmhartigheid, O.C.M.W.'s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit O.C.M.W.'s bestaat, en de openbare ziekenhuizen) die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

Deze premie wordt maandelijks aan de personeelsleden van de gemeenten betaald onder dezelfde voorwaarden als de wedde, en dit ongeacht hun graad, wettelijke graden inbegrepen. Deze premie wordt niet geïndexeerd. Het onderwijzend personeel dat door de Franse Gemeenschap wordt bezoldigd heeft geen recht op deze premie.

De gemeenteraad stelt een reglement vast dat de individuele toekenning van deze premie regelt.

Om het individueel toe te kennen bedrag van de premie te kennen, maakt elke gemeente vooraf een berekening voor alle rechthebbenden van de gemeente samen, waarbij het totaal van alle voltijdse equivalenten in aanmerking wordt genomen, teneinde de totale kost van de patronale lasten te kennen. Het aan elke gemeente toegekend subsidiebedrag dient met deze totale kost verminderd te worden, opdat het resternde gedeelde uiteindelijk over alle rechthebbenden kan verdeeld worden.

Deze werkwijze respecteert de sociale wetgeving en zorgt ervoor dat per gemeente, aan elke rechthebbende eenzelfde premie wordt uitbetaald, ongeacht zijn statuut.

Art. 3.§ 1. De betaling van de in artikel 1 bedoelde subsidies gebeurt in twee delen : Een eerste schijf van 5.430.986,00 EUR wordt betaald in 2013 op basis van volgende gegevens : - de statistische gegevens, per 31 december 2010, bezorgd door de RZS-PPO met betrekking tot het personeel van de gemeenten en de O.C.M.W.'s die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen; - de statistische gegevens bezorgd door de werkgevers voor het personeel van de hoofdstukken XII en de IRIS-ziekenhuizen.

Deze gegevens zijn opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het voorschot wordt uitbetaald tegen overlegging van een schuldvordering die melding moet maken van de reden van de betaling, het bedrag waarvan betaling wordt gevraagd, het visumnummer voor de vastlegging en het bankrekeningnummer waarop het bedrag moet worden gestort. De schuldvordering dient uiterlijk op de 30 september 2013 naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verstuurd te worden volgens de modaliteiten bepaald in § 2.

Het saldo wordt uitbetaald na ontvangst en analyse van de in § 3 bedoelde verantwoordingsstukken. Nadat voornoemde stukken gecontroleerd zijn, wordt de gemeente door de Directie Specifieke Initiatieven van het Bestuur Plaatselijke Besturen verzocht een schuldvordering over te maken met vermelding van het eindbedrag dat hem toegekend is na onderzoek van het dossier.

De schuldvordering moet de reden van de betaling vermelden, alsook het nr. van het visum voor de vastlegging en de bankrekening waarop het bedrag betaald dient te worden. Deze schuldvordering moet gericht worden aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de modaliteiten bepaald in § 2 binnen een termijn van 15 dagen nadat de gemeente het verzoek van het Bestuur Plaatselijk Besturen heeft ontvangen.

Het aandeel van het voorschot en het saldo dat toekomt aan het O.C.M.W., de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit O.C.M.W.'s bestaat en eventueel aan de Berg van Barmhartigheid en aan het ziekenhuis of de ziekenhuizen, dient onmiddellijk aan deze instellingen doorgestort te worden. Binnen de 15 dagen dient een stortingsbewijs bezorgd te worden aan de subsidiërende overheid. § 2 De in § 1 bedoelde schuldvorderingen moeten als origineel exemplaar ingediend worden bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Directie Comptabiliteit - lokaal 8.119 - CCN 8ste verdieping, Vooruitgangstraat 80, bus 1, 1035 Brussel. § 3 De verantwoordingsstukken moeten verplicht op 31 mei 2014 ingediend worden bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Directie Specifieke Initiatieven - City Center, Kruidtuinlaan 20, 1ste verdieping te 1035 Brussel. Deze termijn dient strikt in acht genomen te worden.

De begunstigde moet ervoor zorgen dat het dossier volledig en in één keer wordt ingediend. Geen enkel bijkomend stuk zal aanvaard worden na de hierboven vermelde datum.

De bewijsstukken zullen worden opgesteld als volgt : 1° Per instelling, moet er een lijst opgemaakt worden van de personeelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.Dit document dient eensluidend verklaard te worden door de de burgemeester en de gemeentesecretaris. 2° Deze tabel moet per entiteit het totale aantal personeelsleden van de lokale besturen vermelden dat van 1 januari tot 31 december van het jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, de familienaam en voornaam van deze persoon, de datum van indienstneming, de graad, het geslacht, de taalrol, het adres, het aantal maanden dat recht geeft op de premie, het totale bedrag dat aan deze persoon wordt toegekend. De premie zal berekend worden op basis van het weddenpercentage waarop het personeelslid recht heeft in verhouding tot een voltijdse betrekking, vermenigvuldigd met het bedrag van 360,00 EUR. Voor het personeelslid dat zijn of haar domicilie wijzigt, wordt de levensduurtepremie uitbetaald vanaf de maand die volgt op de datum van zijn of haar inschrijving in het bevolkingsregister van één van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De toekenning van de levensduurtepremie eindigt op de eerste dag van de maand die volgt op de schrapping van het personeelslid uit het bevolkingsregister één van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, behalve indien hij of zij is ingeschreven in de bevolkingsregisters van een andere gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 4.De directie Specifieke Initiatieven van het Bestuur Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is aangewezen als de administratieve dienst die toeziet op het goed beheer van de door dit besluit toegekende kredieten.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen of zijn Administratie mag de begunstigde alle bijkomende gegevens vragen die nodig zijn voor de behandeling van het dossier en mag alle daartoe aangewezen stappen ondernemen om ze ter plaatse te bekomen.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Brussel, 11 juli 2013.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Openbare Netheid, R. VERVOORT

Bijlage - Voorschotten

Données au 31 décembre 2010-ONSSAPL service statistique-DmfAPL Gegevens per 31 december 2010-RSZPPL dienst statistieken-DmfAPPL

Dénomination Benaming

Personnel des pouvoirs locaux Personeel van de plaatselijke besturen

Nombre d'agents habitant R.B.C. Aantal personeelsleden dat in het BHG woont

Avances par pouvoirs locaux Voorschot aan de plaatselijke besturen

Administration communale d'Anderlecht Gemeentebestuur Anderlecht

1340

842

193.185,32

Administration communale d'Auderghem Gemeentebestuur Oudergem

442

332

76.172,83

Ville de Bruxelles Stad Brussel

4171

2699

619.248,42

Administration communale d'Etterbeek Gemeentebestuur van Etterbeek

695

463

106.228,98

Administration communale d'Evere Gemeentebestuur van Evere

541

368

84.432,54

Administration communale d'Ixelles Gemeentebestuur van Elsene

1497

1063

243.890,73

Administration communale d'Uccle Gemeentebestuur van Ukkel

1202

698

160.146,50

Administration communale de Berchem-Sainte-Agathe Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem

243

174

39.921,91

Administration communale de Forest Gemeentebestuur van Vorst

816

489

112.194,32

Administration communale de Ganshoren Gemeentebestuur van Ganshoren

214

140

32.121,07

Administration communale de Jette Gemeentebestuur van Jette

717

495

113.570,94

Administration communale de Koekelberg Gemeentebestuur van Koekelberg

268

195

44.740,07

Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek

1290

958

219.799,92

Administration communale de Saint Gilles Gemeentebestuur van Sint-Gillis

827

634

145.462,58

Administration communale de Schaerbeek Gemeentebestuur van Schaarbeek

1293

948

217.505,56

Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node

612

439

100.722,51

Administration communale de Watermael-Boitsfort Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde

421

329

75.484,52

Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe

905

631

144.774,27

Administration communale de Woluwe-Saint-Pierre Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe

563

370

84.891,41

C.P.A.S. d'Anderlecht O.C.M.W. van Anderlecht

595

388

89.021,26

C.P.A.S. d'Auderghem Gemeentebestuur van Oudergem

156

122

27.991,22

C.P.A.S. d'Etterbeek O.C.M.W. van Etterbeek

397

308

70.666,36

C.P.A.S. d'Evere O.C.M.W. van Evere

217

157

36.021,49

C.P.A.S. d'Ixelles O.C.M.W. van Elsene

625

468

107.376,16

C.P.A.S. d'Uccle O.C.M.W. van Ukkel

573

389

89.250,70

C.P.A.S. de Berchem-Sainte-Agathe O.C.M.W. van Sint-Agatha-Berchem

161

106

24.320,24

C.P.A.S. de Bruxelles O.C.M.W. van Brussel

2253

1518

348.284,22

C.P.A.S. de Forest O.C.M.W. van Vorst

367

286

65.618,77

C.P.A.S. de Ganshoren O.C.M.W. van Ganshoren

214

155

35.562,62

C.P.A.S. de Jette O.C.M.W. van Jette

313

235

53.917,52

C.P.A.S. de Koekelberg O.C.M.W. van Koekelberg

146

114

26.155,73

C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean O.C.M.W. van Sint-Jans-Molenbeek

856

652

149.592,43

C.P.A.S. de Saint-Gilles O.C.M.W. van Sint-Gillis

519

412

94.527,73

C.P.A.S. de Saint-Josse-ten-Noode O.C.M.W. van Sint-Joost-ten-Node

287

209

47.952,17

C.P.A.S. de Schaerbeek O.C.M.W. van Schaarbeek

791

627

143.856,52

C.P.A.S. de Watermael-Boitsfort O.C.M.W. van Watermaal-Bosvoorde

206

157

36.021,49

C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Lambert O.C.M.W. van Sint-Lambrechts-Woluwe

157

101

23.173,06

C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre O.C.M.W. van Sint-Pieters-Woluwe

235

170

39.004,16

Total - Totaal

27125

18841

4.322.808,25


Hôpitaux Ziekenhuizen

Personnel des pouvoirs locaux Personeel van de plaatselijke besturen

Nombre d'agents habitant R.B.C. Aantal personeelsleden dat in het BHG woont

Avances par pouvoirs locaux Voorschot aan de plaatselijke besturen

HIS IZZ

1094

251.003,25

CHU Saint-Pierre UMC Sint-Pieter

1213

278.306,16

Brugmann Brugmann

1214

278.535,60

Huderf UKZKF

339

77.778,89

Bordet Bordet

508

116.553,61

TOTAL - Totaal

4368

1.002.177,51


Chapitre XII Hoofdstuk XII

Personnel des pouvoirs locaux Personeel van de plaatselijke besturen

Nombre d'agents habitant R.B.C. Aantal personeelsleden dat in het BHG woont

Avances par pouvoirs locaux Voorschot aan de plaatselijke besturen

Cuisines bruxelloises Brusselse Keukens

250

158

36.250,93

Maisons de Quartier Buurthuizen

49

39

8.948,01

Valida Valida

403

253

58.047,37

Total - Totaal

702

450

103.246,31

Mont de Piété Berg van Barmhartigheid

29

12

2.753,23

Total général - Algemeen totaal

27856

23671

5.430.985,30


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2013.

Namens de Regering : De Minister-President belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Openbare Netheid, R. VERVOORT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^