Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 oktober 2013
gepubliceerd op 02 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de taalkaders van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031929
pub.
02/12/2013
prom.
03/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de taalkaders van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3;

Gelet op de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002, houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2005 tot bepaling van het organiek kader van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2006 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Overwegende dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966;

Gelet op het akkoord van de minister van Openbaar Ambt, gegeven op 13 september 2013;

Gelet op advies nr 45.053/I/PF van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 8 juli 2013;

Op voordracht van de minister belast met Economie, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Op de eerste trap van de hiërarchie worden de vaste betrekkingen van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdeeld als volgt :

Degrés de la hiérarchie - Trappen van de hiërarchie

Cadre français Pourcentage d'emplois - Frans kader Percent betrekkingen

Cadre néerlandais Pourcentage d'emplois - Nederlands kader Percent betrekkingen

1

50 %

50 %


Art. 2.Van de tweede tot de vierde trap van de hiërarchie worden de vaste betrekkingen van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdeeld volgens de volgende taalkaders :

Degrés de la hiérarchie - Trappen van de hiërarchie

Cadre français Pourcentage d'emplois - Frans kader Percent betrekkingen

Cadre néerlandais Pourcentage d'emplois - Nederlands kader Percent betrekkingen

2

78 %

22 %

3

78 %

22 %

4

78 %

22 %


Art. 3.Onderhavig besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister belast met Economie en de minister belast met Openbaar Ambt zijn belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Brussel, 3 oktober 2013.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Openbaar Ambt, G.VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Economie, Mevr. C. FREMAULT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^