Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013
gepubliceerd op 09 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders voor de vierde tot en met de dertiende trap van de hiërarchie van het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031982
pub.
09/12/2013
prom.
18/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JULI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders voor de vierde tot en met de dertiende trap van de hiërarchie van het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3, zoals gewijzigd door de wet van 19 oktober 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 sluiten;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999031236 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de graden van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999031235 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders betreffende het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot bepaling van de graden van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998031448 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewijzigd door de besluiten van 27 april 2000, 26 september 2002 en 22 januari 2004;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999031236 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de graden van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999031235 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders betreffende het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998031448 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat, sinds het arrest van de Raad van State nr. 220.778 van 27 september 2012, het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet meer over taalkaders beschikt voor wat betreft de 4e tot en met 13e trap van de hiërarchie van het personeelsbestand, waardoor de Regering niet kan overgaan tot de aanwervingen, benoemingen en bevorderingen die nodig zijn om de continuïteit van de werking van haar diensten te verzekeren;

Overwegende dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966;

Gelet op het advies nr. 45.066 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 5 juli 2013;

Op voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.Van de vierde tot de dertiende trap van de hiërarchie worden de vaste betrekkingen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingedeeld in de volgende taalkaders :

Degrés de la hiérarchie - Trappen van de hiërarchie

Cadre français Pourcentage d'emplois - Frans kader Percentage betrekkingen

Cadre néerlandais Pourcentage d'emplois Nederlands kader Percentage betrekkingen

4

72,49 %

27,51 %

5

72,49 %

27,51 %

6

72,49 %

27,51 %

7

72,49 %

27,51 %

8

72,49 %

27,51 %

9

72,49 %

27,51 %

10

72,49 %

27,51 %

11

72,49 %

27,51 %

12

72,49 %

27,51 %

13

72,49 %

27,51 %


Art. 2.Dit besluit treedt in werking tien dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 18 juli 2013.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^