Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013
gepubliceerd op 03 maart 2014
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2004 houdende samenstelling van de overheidsdelegaties van het sectorcomité XV en van basisoverlegcomités in het gebie

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031176
pub.
03/03/2014
prom.
28/11/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2004 houdende samenstelling van de overheidsdelegaties van het sectorcomité XV en van basisoverlegcomités in het gebied van het Sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 5, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen overheid en vakbonden van haar personeel, inzonderheid op de artikelen 19, 21 § 2, 26 en 42, §§ 1 en 4;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 december 1990 houdende oprichting van basisoverlegcomités in het gebied van het sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2004 houdende samenstelling van de overheidsdelegaties van het sectorcomité XV en van de basisoverlegcomités in het gebied van het sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Op voorstel van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2004 houdende samenstelling van de overheidsdelegaties van het sectorcomité XV en van de basisoverlegcomités in het gebied van het sectorcomité Brussels Hoodfdstedelijk Gewest, wordt gewijzgd als volgt: 1° het laatste punt van de bepaling 11° wordt vervangen door een kommapunt;2° een bepaling onder 12° wordt toegevoegd, luidende: "12° De Brusselse Maatschappij voor Waterbeleid, de Directeur generaal".

Art. 2.De Minister bevoegd voor Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 november 2013.

De Minister-president, R. VERVOORT De Minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Minister van Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^