Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 april 2014
gepubliceerd op 26 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de tenuitvoerbrenging door bijzonder bestemmingsplan van het gebied van gewestelijk belang nr. 15 - Heizel

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031622
pub.
26/08/2014
prom.
03/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 APRIL 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de tenuitvoerbrenging door bijzonder bestemmingsplan van het gebied van gewestelijk belang nr. 15 - Heizel


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (hierna het « BWRO » genoemd), in het bijzonder op de artikelen 53 tot 57 betreffende de opmaak en wijziging van een bijzonder bestemmingsplan (hierna het « BBP » genoemd) op initiatief van de Regering, alsook op artikel 41 betreffende de inhoud van een BBP;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2002 tot goedkeuring van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (hierna het « GewOP » genoemd);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001 tot goedkeuring van het Gewestelijk Bestemmingsplan (hierna het « GBP » genoemd);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2011 tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het GBP;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2013 tot goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van het GBP, gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2013;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2013 betreffende de stedenbouwkundige lasten die opgelegd worden bij de uitreiking van stedenbouwkundige vergunningen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006 tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan Titel V werd opgeheven bij artikel 38 van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen;

Gelet op de niet opgeheven bepalingen van het bouwreglement van de Stad Brussel van 3 februari 1936;

Gelet op de bepalingen van het GBP betreffende de bodembestemming, en in het bijzonder het voorschrift nr. 18, voor de gebieden van gewestelijk belang (hierna « GGB » genoemd);

Overwegende dat het programma van het GGB nr. 15 - Heizel wordt omschreven als volgt : « GGB nr. 15 - HEIZEL Dit gebied is bestemd voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten, handelszaken, woningen, hotelinrichtingen en groene ruimten.

Het kan ook worden bestemd voor kantoren die de gebruikelijke aanvulling vormen van de hoofdfuncties van de zone.

De vloeroppervlakte bestemd voor kantoren, met inbegrip van de kantoren die bestaan op het moment van de inwerkingtreding van de gedeeltelijke wijziging van het plan, wordt beperkt tot een totaal van 20.000 m².

De oppervlakte die wordt bestemd voor groene ruimten mag niet lager zijn dan 7 ha.

De vloeroppervlakte die is toegewezen aan de woningen bedraagt minimaal 75 000 m².

De stedelijke vormgeving van het geheel beoogt : • de herinrichting van een gemengde wijk; • de verbetering van de toegankelijkheid van de site voor voetgangers en fietsers.

Er moeten ruimten gereserveerd worden voor het openbaar vervoer, met inbegrip van een opslaginfrastructuur »; 1. Grenzen van het BBP Overwegende dat de perimeter van GGB nr.15 niet het hele Heizelplateau beslaat maar zich toespitst op bepaalde huizenblokken waarop de programmering vermeld in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2011 tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het GBP betrekking heeft, zoals deze is uitgevaardigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2013 tot goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van het GBP;

Dat deze beperking van de perimeter is bevestigd door bestemmingskaart 3 (plaat 1) die is aangehecht aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2013;

Dat het GGB daarmee de huizenblokken omvat tussen de Houba de Strooperlaan, de Keizerin Charlottelaan, het Eeuwfeestplein, de Eeuwfeestlaan, de Atomiumsquare en de Boechoutlaan;

Overwegende derhalve dat de perimeter van het GGB nr. 15, zoals deze staat omschreven in het GBP, beperkt is tot een oppervlakte van 34 ha;

Overwegende evenwel dat de Regering het gelet op het strategisch belang van de site aan de voorzijde van de Paleizen voor de globale ontwikkeling van de Heizelsite en haar internationale uitstraling noodzakelijk acht om het BBP niet te beperken tot enkel de huizenblokken waarop GGB nr. 15 betrekking heeft, maar in de perimeter van het BBP ook de huizenblokken te vervatten die zijn gelegen tussen de Houba de Strooperlaan, de Keizerin Charlottelaan, de Magnolialaan, de Jeneverbomenstraat, de Veeregatstraat, de Romeinsesteenweg, de Meiseselaan, de Madridlaan, de Atomiumlaan, de Eeuwfeestlaan en de Heizelstraat; dat deze huizenblokken in het GBP momenteel bestemd zijn als gebied van collectief belang of van openbare dienst, parkgebied, groengebied, gebied voor sport en vrijetijdsactiviteiten in open lucht, woongebied en voor een deel als structurerende as;

Dat deze uitgebreide perimeter, die indien nodig tijdens de uitwerking van het BBP nog gewijzigd kan worden, geïdentificeerd wordt op de kaart die aan dit besluit is toegevoegd;

Dat de beoogde perimeter in het BBP vervat is in hefboomgebied nr. 9 als een site van gewestelijk belang;

Dat deze uitbreiding van de perimeter van het GBP eveneens verantwoord is wegens de toekomstige verbindingsweg die moet worden aangelegd tussen de huidige Parking C, gelegen op het grondgebied van de Gemeente Grimbergen, en de voorzijde van de Paleizen, die ten volle deel zal uitmaken van het BBP. 2. Bestaande toestand Overwegende dat de huizenblokken begrepen in de perimeter van het BBP bestaande bouwwerken omvatten met soms een grote oppervlakte (de tentoonstellingspaleizen, het stadion, de Bruparcksite, het Atomium, de Trade Mart,...);

Overwegende dat de feitelijke bestaande toestand globaal gezien overeenstemt met de bestaande rechtstoestand vóór de recentste wijziging van het GBP; de bestaande gebouwen zijn daarbij in hoofdzaak bestemd voor uitrustingen van collectief belang of van openbare dienst;

Dat voor het deel van de site dat overeenstemt met het huidige Bruparck de bestaande gebouwen in hoofdzaak worden benut door handelszaken, dat hiertoe op de bestemmingskaart van het GBP tot aan de recentste wijziging in overdruk een hoofdletter G stond vermeld (wat aangeeft dat een winkelgalerij aanwezig is);

Dat bovendien onder bepaalde voorwaarden handel is toegestaan in gebieden van collectief belang of van openbare diensten;

Dat de site sinds Expo '58 ononderbroken een handelsroeping heeft gehad;

Overwegende dat op de huidige site van het Tentoonstellingspark van Brussel in overdruk een hoofdletter P in inzet vermeld staat (wat verwijst naar een transitparking);

Overwegende dat de Eeuwfeestlaan, het Eeuwfeestplein, het Belgiëplein, een deel van de Miramarlaan, de Madridlaan, de Meiseselaan en de Houba de Strooperlaan op het GBP staan ingeschreven als structurerende ruimten;

Overwegende dat de Eeuwfeestlaan, het Eeuwfeestplein, de onmiddellijke omgeving hiervan en de aanliggende parkgebieden zich in overdruk in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing bevinden;

Overwegende dat zich binnen de perimeter van het BBP geen goed bevindt dat beschermd is of dat staat ingeschreven op de bewaarlijst; 3. Doelstellingen voor de aanleg en de stadscompositie Overwegende dat herinnerd moet worden aan de context die aan de vaststelling van het programma van GGB nr.15 is voorafgegaan;

Overwegende dat het Plan voor Internationale Ontwikkeling het Heizelplateau heeft geïdentificeerd omdat de site een sterke attractiviteit kent en een internationale roeping heeft die absoluut naar waarde moeten worden geschat; dat jaarlijks immers 4,5 miljoen bezoekers de Heizelsite bezoeken; dat zowel het vrijetijds- als het congrestoerisme immers sectoren zijn met een groot economisch potentieel;

Overwegende dat het de optimalisering van een reeds verstedelijkte site betreft die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer dat een goede geografische spreiding kent rond de site en deze rechtstreeks en snel in verbinding stelt met het Zuidstation en de Vijfhoek; dat de kwaliteit van deze verbinding een belangrijke troef is bij de organisatie van grote evenementen;

Overwegende dat de openbare grondbeheersing van de site een troef is voor het vestigen van een mix van bestemmingen;

Overwegende dat het eveneens belangrijk is om op grond van reeds uitgevoerde studies te voorzien in de toekomstige verbindingsweg tussen de huidige Parking C, gelegen op het grondgebied van de gemeente Grimbergen, en de voorzijde van de Paleizen, alsook in de voorschriften die hierop van toepassing zullen zijn; dat de configuratie van deze verbindingsweg eveneens moet worden vastgelegd;

Overwegende dat voor de huizenblokken waarop de Paleizen zijn gevestigd, globaal gezien en onder voorbehoud van de denkoefeningen die gevoerd zullen worden in de uitwerkingsfase van het BBP, voorzien moet worden in voorschriften die de bestaande toestand bekrachtigen en tegemoetkomen aan de kenmerkende en specifieke bestaande bouwwerken en bestemmingen;

Overwegende dat het voor de verwezenlijking van het programma van GGB nr. 15, in voorkomend geval, noodzakelijk blijkt af te wijken van de voorschriften van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening en inzonderheid van titel I; dat het BBP specifieke regels dient te bepalen ter omkadering van de verdichting van de door het BBP beoogde perimeter, en dit met de omschrijving van specifieke regels voor de afmetingen, de hoogte en de diepte die voor de perimeter gelden;

Overwegende dat de prioritaire doelstellingen voor de ontwikkeling van de perimeter luiden als volgt : a) Voor wat betreft de stedelijke structuur : - Een nieuwe multifunctionele stedelijke pool ontwikkelen die voorziet in de gewestelijke en internationale ontwikkeling van Brussel door de symbolische dimensie van de perimeter en zijn onmiddellijke omgeving te versterken; - De perimeter verdichten door de toename van de afmetingen te omkaderen om aldus mede de nieuw geïdentificeerde behoeften te verzoenen met deze bepaald in het programma van het GGB, rekening houdend met de bijzondere typografie van de wijk en de weerslag van deze verdichting op het landschap; - Het bouwfront herdefiniëren, en dit meer bepaald aan de Houba de Strooperlaan, de Keizerin Charlottelaan, Het Eeuwfeestplein, De Eeuwfeestlaan, de Atomiumsquare en de Boechoutlaan, door te voorzien in aansluiting op en verbinding met de dichtstbewoonde omliggende wijken; - In verhouding tot deze doelstellingen : de bouw van één of meerdere hoge gebouwen toestaan die in het stedelijk landschap het belang van de site kunnen aangeven, en tegelijk de weerslag hiervan op het landschap en qua schaduwvorming nagaan; specifieke regels vastleggen voor de hoogte, diepte en afmetingen die specifiek zijn voor de mix van beoogde functies en die indien nodig afwijken van al de voorschriften van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening; - Voorzien in de heraanleg van de wegen die ingevolge hun invloed op de organisatie van de stad het landschap sterk structureren; een betere intermodaliteit met het openbaar vervoer bevorderen en een kwalitatief hoogstaande ruimte bieden aan de actieve mobiliteit van voetgangers en fietsers; de aanleg versterkt groenelementen en vergroot de rol hiervan in de verblijfsfunctie en draagt bij tot een betere leefomgeving in het algemeen; - Een band creëren met de omliggende wijken en de rest van de stad; - De toekomstige verbindingsweg tussen de huidige Parking C en de voorzijde van de Paleizen omschrijven en indien nodig voorzien in de toekomstige evolutie hiervan, rekening houdend met nieuwe functies die binnen de perimeter van het GGB en van het BBP kunnen worden ontwikkeld, met inbegrip van de ondergrond; - De bestaande openbare ruimten heraanleggen en nieuwe creëren, met inbegrip van ingegroende ruimten om deze een aangenaam karakter te verlenen; b) Voor wat betreft de bestemmingen : 2.moet toegezien worden op de functionele mix voorgeschreven in het programma van GGB nr. 15;

Daartoe dient men : - de mogelijkheid te onderzoeken om een gelaagd BBP te verwezenlijken dat in functie van het niveau verschillende bestemmingen kan definiëren voor eenzelfde plaats en daarmee een verticale functionele mix toestaan op één enkele locatie; - een opdeling van de perimeter van het BBP te bepalen in meerdere kavels, waarvan de grenzen worden vastgelegd; - op het perceel dat vandaag bestemd is voor een uitrusting van collectief belang met een toeristisch doel te voorzien in de mogelijkheid om er activiteiten voor openluchtrecreatie te vestigen die bijdragen aan de verwezenlijking van groene ruimten; - rekening houdend met de gewestelijke en internationale attractiviteit van de site te voorzien in de mogelijkheid om een internationaal conventie- en congrescentrum te vestigen dat plaats kan bieden aan evenementen van zowel gewestelijk als internationaal belang en voorziet in een capaciteit van ongeveer 5.000 personen; - als gevolg hiervan te voorzien in mogelijkheden om één of meerdere hotels te vestigen; - naast deze functionele mix te voorzien in een zekere sociale mix door een diversificatie van het woningenaanbod inzake omvang en type te bevorderen binnen de perimeter; 2. bovenop dit programma : - de mogelijke reconversie te onderzoeken van het perceel waarop het huidige Koning Boudewijnstadion is gevestigd indien dit naar Parking C of een andere locatie zou worden verplaatst, waarbij de instelling van een reserverings- of multifunctioneel gebied moet worden onderzocht (woningen, groene ruimten, uitrustingen van collectief belang of van openbare dienst, openluchtrecreatie, ...); - op grond van reeds uitgevoerde studies het tracé, de aanlegmaatregelen en de voorschriften te bepalen die van toepassing zullen zijn op de toekomstige verbindingsweg tussen de huidige Parking C en de voorzijde van de Paleizen; de configuratie (ondergronds, bovengronds, half ondergronds, tunnel,...) van deze weg vast te leggen; - voorschriften vast te leggen voor de bestemmingen met betrekking tot het welzijn van personen, zoals onder meer een crèche en een al dan niet medisch uitgerust rusthuis; - te voorzien in de mogelijkheid om de perimeter uit te rusten met voorzieningen van collectief belang of van plaatselijke en gewestelijke openbare diensten; - de voorschriften vast te leggen die van toepassing zullen zijn op de al dan niet overdekte, bovengrondse en ondergrondse openbare en privé-parkings die in de perimeter worden voorzien; - te voorzien in aanlegmaatregelen voor de parkrand]; voor het park wordt bijzondere aandacht besteed aan de verbindingen met en de integratie in de totale aanleg van de site; - een maximum van 72 000 m² aan nieuwe zuivere handelsoppervlakte (GLA) te voorzien voor de commerciële infrastructuur; c) Voor wat betreft de mobiliteit : - toezien op een betere doordringbaarheid van de perimeter voor voetgangers en fietsers; - het tracé van het openbaar vervoer vastleggen, met inbegrip van de verwezenlijking van een stelplaats; - naast de elementen die de voormelde nieuwe verbindingsweg betreffen, het tracé, de aanlegmaatregelen en de toe te passen voorschriften bepalen voor eventuele nieuwe wegen, alsook voor uitbreidingen of aanpassingen van bestaande wegen, bestemd als toegang tot de nieuwe functies; - de mogelijkheid onderzoeken om de bestaande wegen in te groenen en deze in te richten voor voetgangers, fietsers en personen met een beperkte mobiliteit; - de parkeerplaatsen binnen de perimeter van het BBP bij voorkeur aan te leggen buiten de wegen om de kwaliteit en de leefbaarheid van de openbare ruimte te verbeteren, waarbij de parkeerplaatsen ondergronds moeten worden aangelegd, behalve in de zone van de Trade Mart en in de zone van de tentoonstellingspaleizen; d) Voor wat betreft de duurzame ontwikkeling, onverminderd de toepassing van verwante regelgevingen, is het noodzakelijk : - de perimeter te ontwikkelen als « duurzame wijk » door te streven naar een hoge energie- en milieuperformantie van de nieuwe gebouwen (energie, water- en afvalbeheer, mobiliteit, biodiversiteit,...) en kwalitatief hoogstaande openbare ruimten; - criteria te bepalen die beantwoorden aan strenge vereisten inzake energie- en milieukwaliteit, zowel voor de algemene aanleg en de voorzieningen als voor de gebouwen, inzonderheid op het vlak van energie, water, microklimaat, geluid en overlast, afval en lozingen en materialen; - het gebruik van bouwmaterialen en technieken te bevorderen die de levensduur, het onderhoudsgemak en de reconversiemogelijkheden van de gebouwen doen toenemen; - een globale benadering van het duurzaam bouwen toe te passen; 4. Stedenbouwkundige lasten Overwegende dat artikel 41, tweede lid, van het BWRO bepaalt dat het BBP « voor zijn realisatie noodzakelijke omstandigheden, de omvang en de bestemming van de stedenbouwkundige lasten [kan] bepalen, overeenkomstig de artikelen 100 en 112 »; Dat het BBP de omstandigheden, de waarde en de bestemming van stedenbouwkundige lasten kan bepalen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn voorschriften; dat de stedenbouwkundige voorschriften in verhouding moeten staan tot de beoogde ontwikkelingen binnen de perimeter van het BBP;

Dat het BBP in deze context inzonderheid de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2013 betreffende de stedenbouwkundige lasten die opgelegd worden bij de uitreiking van stedenbouwkundige vergunningen in aanmerking moet nemen;

Dat de stedenbouwkundige lasten die het BBP zal opleggen, inzonderheid bestemd moeten worden voor de verwezenlijking, de verbouwing of de renovatie van hetzij omkaderde of geconventioneerde woningen, hetzij van openbare ruimten, voorzieningen en gebouwen, alsook van wegen en groene ruimten, gelegen binnen de perimeter van het BBP;

Dat deze stedenbouwkundige lasten eveneens voor een deel of helemaal betrekking kunnen hebben op het storten van een geldbedrag bestemd voor de verwezenlijking van de voormelde handelingen en werken, Besluit :

Artikel 1.De gemeenteraad van de Stad Brussel wordt verzocht om binnen een termijn van 18 maanden vanaf de kennisgeving van dit besluit een bijzonder bestemmingsplan goed te keuren met betrekking tot het gedeelte van haar grondgebied dat geïdentificeerd wordt als « gebied van gewestelijk belang (GGB) nr. 15 Heizel », uitgebreid met de naburige huizenblokken vervat tussen de Houba de Strooperlaan, de Keizerin Charlottelaan, de Magnolialaan, de Jeneverbomenstraat, de Verregatstraat, de Romeinsesteenweg, de Meiseselaan, de Madridlaan, de Atomiumlaan, de Eeuwfeestlaan en de Heizelstraat, met dien verstande dat deze perimeter kan evolueren tijdens de uitwerking van het BBP. Een kaart van de perimeter is aan dit besluit aangehecht.

Art. 2.Dit BBP dient te voldoen aan het programma van GGB nr. 15, zoals dit vermeld staat in de bepalingen met betrekking tot de bodembestemming van het GBP, alsook aan de hieronder opgesomde bepalingen : a) Met betrekking tot de stedelijke structuur dient het BBP te voldoen aan de volgende algemene beginselen : 1.een nieuwe multifunctionele stedelijke pool ontwikkelen die voorziet in de gewestelijke en internationale ontwikkeling van Brussel door de symbolische dimensie van de perimeter en zijn onmiddellijke omgeving te versterken; 2. de perimeter verdichten en de mogelijkheden omkaderen om de afmetingen te verhogen, rekening houdend met de bijzondere typografie van de wijk en de weerslag van deze verdichting op het landschap;3. het bouwfront herdefiniëren, en dit meer bepaald aan de Houba de Strooperlaan, de Keizerin Charlottelaan, Het Eeuwfeestplein, De Eeuwfeestlaan, de Atomiumsquare en de Boechoutlaan, door te voorzien in aansluiting op en verbinding met de dichtstbewoonde omliggende wijken;4. de bouw van één of meerdere hoge gebouwen toestaan die in het stedelijk landschap het belang van de site kunnen aangeven, en tegelijk de weerslag hiervan op het landschap en qua schaduwvorming nagaan;5. specifieke regels vastleggen voor de hoogte, diepte en afmetingen die specifiek zijn voor de mix van beoogde functies en dien indien nodig afwijken van al de voorschriften van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening;6. voorzien in de heraanleg van de wegen door een betere intermodaliteit met het openbaar vervoer te bevorderen en een kwalitatief hoogstaande ruimte bieden aan de actieve mobiliteit van voetgangers en fietsers;de aanleg versterkt groenelementen en vergroot de rol hiervan in de verblijfsfunctie en draagt bij tot een betere leefomgeving in het algemeen; 7. een band creëren met de omliggende wijken en de rest van de stad;8. de toekomstige verbindingsweg tussen de huidige Parking C en de voorzijde van de Paleizen omschrijven en indien nodig voorzien in de toekomstige evolutie hiervan, rekening houdend met nieuwe functies die binnen de perimeter van het GGB en van het BBP kunnen worden ontwikkeld, met inbegrip van de ondergrond;9. de bestaande openbare ruimten heraanleggen en nieuwe creëren, met inbegrip van ingegroende ruimten om deze een aangenaam karakter te verlenen en erop toe te zien dat een levendige openbare ruimte wordt gewaarborgd die gebruikers en bewoners zich ten volle eigen kunnen maken;b) Met betrekking tot de bestemmingen dient het BBP te voldoen aan de volgende algemene beginselen : 1.toezien op de functionele mix voorgeschreven door het programma van het GGB nr. 15; 2. de mogelijkheid onderzoeken om een gelaagd BBP te verwezenlijken dat in functie van het niveau verschillende bestemmingen kan definiëren voor eenzelfde plaats en daarmee een verticale functionele mix toestaan op één enkele locatie;3. een opdeling van de perimeter van het BBP in meerdere kavels bepalen, waarvan de grenzen worden vastgelegd;4. op het perceel dat vandaag bestemd is voor een uitrusting van collectief belang met een toeristisch doel voorzien in de mogelijkheid om er activiteiten voor openluchtrecreatie te vestigen die bijdragen aan de verwezenlijking van groene ruimten;5. voorzien in de mogelijkheid om een internationaal conventie- en congrescentrum te vestigen dat plaats kan bieden aan evenementen van zowel gewestelijk als internationaal belang en voorziet in een capaciteit van ongeveer 5 000 personen;6. voorzien in de mogelijkheden om één of meerdere hotels te vestigen;7. naast deze functionele mix te voorzien in een zekere sociale mix door een diversificatie van het woningenaanbod inzake omvang en type te bevorderen binnen de perimeter;8. de mogelijke reconversie onderzoeken van het perceel waarop het huidige Koning Boudewijnstadion is gevestigd indien dit naar Parking C of een andere locatie zou worden verplaatst;9. op grond van reeds uitgevoerde studies het tracé, de aanlegmaatregelen en de voorschriften bepalen die van toepassing zullen zijn op de toekomstige verbindingsweg tussen de huidige Parking C en de voorzijde van de Paleizen en de configuratie van deze weg vastleggen;10. voorschriften vastleggen voor de bestemmingen met betrekking tot het welzijn van personen, zoals onder meer een crèche en een al dan niet medisch uitgerust rusthuis;11. voorzien in de mogelijkheid om de perimeter uit te rusten met voorzieningen van collectief belang of van plaatselijke en gewestelijke openbare diensten;12. de voorschriften vastleggen die van toepassing zullen zijn op de al dan niet overdekte, bovengrondse en ondergrondse openbare en privé-parkings die in de perimeter worden voorzien;13. te voorzien in aanlegmaatregelen voor de parkrand met bijzondere aandacht voor de verbindingen met en de integratie in de totale aanleg van de site;14. een maximum van 72 000 m² aan nieuwe zuivere handelsoppervlakte (GLA) te voorzien voor de commerciële infrastructuur;c) Met betrekking tot de mobiliteit dient het BBP te voldoen aan de volgende algemene beginselen : 1.de doordringbaarheid van de perimeter te waarborgen met gemiddeld een toegang om de 100 m, alsook de doorsteek van de perimeter voor voetgangers en fietsers; 2. het tracé van het openbaar vervoer vastleggen, met inbegrip van de verwezenlijking van een stelplaats met het oog op de verplaatsing en de verlenging van de tramlijnen tot langs de Keizerin Charlottelaan en de aansluiting op de tramlijnen die vandaag de Madridlaan en de Houba de Strooperlaan aandoen;3. het tracé, de aanlegmaatregelen en de toe te passen voorschriften bepalen voor eventuele nieuwe wegen, alsook voor uitbreidingen of aanpassingen van bestaande wegen, bestemd als toegang tot de nieuwe functies, en waarbij men erop moet toezien dat alle mogelijke doorsijpeling met de Houba de Strooperlaan beperkt wordt en dat er geen nieuwe invalsweg door de stad ontstaat;4. de mogelijkheid onderzoeken om de bestaande wegen in te groenen en deze in te richten voor voetgangers, fietsers en personen met een beperkte mobiliteit;5. de parkeerplaatsen binnen de perimeter van het BBP bij voorkeur aanleggen buiten de wegen om de kwaliteit en de leefbaarheid van de openbare ruimte te verbeteren, voorzien in de aanleg van ondergrondse parkeerplaatsen, behalve in de zone van de Trade Mart en in de zone van de tentoonstellingspaleizen;6. het verbod op zones voor leveringen bovengronds of op bovengrondse wegen waarborgen;7. het aantal parkeerplaatsen beperken tot 5 800, de 2 200 bestaande plaatsen inbegrepen.Het parkeren wordt buiten de wegen gevestigd; 8. erop toezien dat het modale aandeel de eerste tien jaar niet meer bedraagt dan 50 % voor de handelsfunctie en 30 % voor de woonfunctie;d) Met betrekking tot de duurzame ontwikkeling dient het BBP te voldoen aan de volgende algemene beginselen : 1.de perimeter ontwikkelen als « duurzame wijk » door te streven naar een hoge energie- en milieuperformantie van de nieuwe gebouwen en kwalitatief hoogstaande openbare ruimten; 2. criteria bepalen die beantwoorden aan strenge vereisten inzake energie- en milieukwaliteit, zowel voor de algemene aanleg en de voorzieningen als voor de gebouwen, inzonderheid op het vlak van energie, water, microklimaat, geluid en overlast, afval en lozingen en materialen;3. het gebruik van bouwmaterialen en technieken bevorderen die de levensduur, het onderhoudsgemak en de reconversiemogelijkheden van de gebouwen doen toenemen;4. een globale benadering van het duurzaam bouwen toepassen.

Art. 3.Het BBP kan voor de verwezenlijking van zijn voorschriften de omstandigheden, de waarde en de bestemming van de stedenbouwkundige lasten bepalen.

Daartoe dient het BBP te voldoen aan de volgende algemene beginselen : 1. de stedenbouwkundige lasten moeten inzonderheid bestemd worden voor de verwezenlijking, de verbouwing of de renovatie van hetzij omkaderde of geconventioneerde woningen, hetzij van openbare ruimten, voorzieningen en gebouwen, alsook van wegen en groene ruimten, gelegen binnen de perimeter van het BBP;2. de stedenbouwkundige lasten kunnen eveneens voor een deel of helemaal betrekking hebben op het storten van een geldbedrag bestemd voor de verwezenlijking van de voormelde handelingen en werken. Brussel, 3 april 2014.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, R. VERVOORT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^