Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 februari 2015
gepubliceerd op 23 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de auton

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031107
pub.
23/02/2015
prom.
12/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van de 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van de 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, inzonderheid op de artikels 45, 73 en 89;

Gelet op het besluit van 15 juni 2006 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de boekhoudkundige vastleggingen en de vereffeningen, inzonderheid op artikel 9 ;

Gelet op het besluit van 19 oktober 2006 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de financiële actoren, inzonderheid op de artikels 13, 54, 55 en 57;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen;

Op de voordracht van de Minister van Begroting en van Financiën;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 3° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen, worden de woorden "Mevr. Sophie Stevens" verwijderd.

Art. 2.In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen, wordt het derde lid vervangen door het hierna volgende lid: " 3° In het Gewestelijk Agentschap voor Netheid: De heer Pierre Jehaes.

Plaatsvervanger: De heer Daniel Bellemans.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Art. 4.De Minister van Begroting en van Financiën wordt belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal meegedeeld worden aan de belanghebbenden en waarvan een afschrift tot kennisgeving aan het Rekenhof zal worden toegezonden.

Brussel, 12 februari 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^